Hopp til innhold

Foto: IF Ørn

Retningslinjer for skirenn 2020-21, oppdatert 15. januar

Det er utformet noen enkle anbefalinger/ retningslinjer for langrenn sesongen 2020-21.

Retningslinjer/anbefalinger for skirenn i koronatiden

Oppdatert 15.01.21

_________________________

Grunnet situasjonen vi nå står i med korona, har skikretsen utarbeidet noen anbefalinger/retningslinjer vedrørende skirenn 2020-21. Disse vil bli løpende vurdert og justert i tråd med gjeldende smittevernregler.

For spørsmål utover det som står her, ta gjerne kontakt med kretskontoret, tfl. 91 15 59 56, marie.haugen@skiforbundet.no _______________________

Grunnet lokalt smittetrykk i noen kommuner i fylket, ble det 6. november utarbeidd lokale anbefalinger for kommunene Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien, Tønsberg. Disse finner dere HER.

15.01.21 ble det gjort en ny vurdering rundt anbefalingene knyttet til breddeidretten:

Regjeringa sine råd er at organisert innandørs idrett utsetjast til etter 19. januar, medan utandørs idrett kan gjennomførast der det er mogleg å halde avstand. Kommunane har i møte 13. januar bestemt at dei sameinte råda for breiddeidrett i Sone 1 (utandørsidrett) fell bort. Den einskilde kommunen kan likevel ha strengare råd som og har innverknad på utandørsidretten, så ein bør følgje med på deira nettstader.

Dei sameinte råda som ikkje omhandlar breiddeidretten gjeld framleis, og blir vurdert på nytt i uke 3. 

Noen kommuner i kretsen har fremdeles stans i breddeidretten/anbefalinger rundt breddeidrett (både innendørs og utendørs), og på bakgrunn av dette avventer vi gjennomføring av Olympia Sport- Cup og KM. Husk også at disse anbefalingene kan gjelde deltakelse i idrettsaktivitet utanfor eigen kommune. 

Siden den enkelte kommune kan ha egne retningslinjer og anbefalinger, anbefales det god dialog med lokale helsemyndigheter. ___________________

Kohorter/antall på stadion
P.t. kan det totalt være 200 personer på stadion samtidig, som inkluderer utøvere, trenere, foresatte og evt. publikum. Arrangørstaben kommer i tillegg.

For å øke deltakerantallet kan dere velge å arrangere flere økter, f.eks. kl. 10-12, de yngste klassene (maks 200 på stadion) og kl. 13-15, de eldre klassene (maks 200 på stadion) – med nedvask av stadion mellom kohortene.

Alle tilstedeværende på arrangementet skal ha minimum 1 meter avstand til hverandre. 

Maks antall deltakere
Det må settes et makstak på antall deltakere.

Vi anbefaler at antall løpere i kohorter ikke overstiger 150, da er det plass til 50 støtteapparat/foresatte. Dette vil være aldersavhengig, i de yngste klassene kan det evt. være 1 til 1 fordeling løper/foresatt. Ved større renn må det evnt benyttes et "først til mølla" prinsipp. 


Deltakerbegrensninger på renn

NSF kom 21.12.20 med presiseringer mht. gjennomføring av skirenn, KLIKK HER og presiseringer etter nye nasjonale retningslinjer 4. januar HER

Kretsene er bedt om å innføre nødvendige avgrensninger for sine renn, både av hensyn til smittevern og kravet om å reise minst mulig, samt evt. smittesporing, som vil bli ekstremt krevende dersom man deltar på skirenn i flere kretser.

Alle langrenn i TVSK er nå gjort om til KRETSRENN i SportsAdmin.

TVSK følger skiforbundets pressisering for avholdelse av skirenn, og har på bakgrunn av dette vedtatt følgende:

Inntil videre gjelder: Alle kretsrenn (langrenn) i TVSK er åpne kun for utøvere fra klubber tilknyttet skikretsen, samt løpere som har sitt daglige oppholdssted innenfor Vestfold og Telemark fylke (f.eks. skoleelever og studenter). Det vil bli gjort en ny vurdering i 2. halvdel av januar. 

Vær tydelige på hvem dere arrangerer for, og få dette godt frem i invitasjonen og i beskrivelsen av rennet i sportsadmin. Det er viktig at alle arrangører oppdaterer denne info. 

Forslag til tekst:
«Telemark og Vestfold skikrets følger presiseringer for gjennomføring av skirenn gitt av NSF. Påmelding til skirenn arrangert av klubber i Telemark og Vestfold Skikrets, er begrenset til deltakere fra klubber tilknyttet Telemark og Vestfold Skikrets, samt løpere som har sitt daglige oppholdssted innenfor Vestfold og Telemark fylke (f.eks. skoleelever og studenter).»

Vær også oppmerksom på at lokale innstramninger og føringer kan forekomme- disse er da gjeldende. 

Vi anbefaler uansett en god dialog med kommuneoverlegen inn mot arrangementet.

Påmelding utøvere
Påmeldingsfristen bør være tidlig, vi anbefaler 1 uke før rennet - det gir bedre tid til god planlegging. Etteranmeldinger bør unngås. 
Maksantall må fremkomme i invitasjon/info. 

Påmelding støtteapparat/foreldre
På grunn av mulig smittesporing er dere pålagt å ha navn og telefonnummer på alle som er til stede på stadion. Med dagens begrensing i antall, anbefaler vi at dere etter fulltegnet påmelding for løperne, fordeler antall støtteapparat pr. klubb ut ifra den fordelingsnøkkelen dere har landet på (se over)

Akkreditering til stadion/arena

  • Alle utøvere benytter sitt startnummer som akkreditering (bære det synlig på stadion og i løypa) 
  • Påmeldt støtteapparat/foreldre bør også ha en vest e.l. som er godt synlig, f.eks. kan gamle startnummer brukes.
  • Funksjonærer bør også ha egne vester.

Betaling
Klubber som har mulighet for forhåndsbetaling, bør vurdere dette nøye, da det vil kreve mer jobb med tilbakebetalinger dersom rennet må avlyses pga. korona.

Startnummerutdeling
Kan pakkes klubbvis, og leveres ut utenfor akkreditert område. 

Rennkontor
Kan evt. erstattes med et telefonnummer (med en dedikert person med ansvaret) og smittevernsansvarlige inne på skistadion.

Premiering
Det enkleste er deltakerpremie til alle, fortløpende etter målgang. F.eks. sette opp premiene på et bord i målområdet, der deltakerne kan plukke opp selv.

Kiosk, drikke, garderober
I forbindelse med aktiviteten må bruk av innendørslokaler både for deltagere, støtteapparat, arrangører og andre så langt som mulig unngås. I tilfeller hvor personer må oppholde seg innendørs med tanke på gjennomføringen av arrangementet må det være god avstand mellom personene.

SMITTEVERNPROTOKOLLER
Maler for dette ligger ute under NSFs Koronaveileder

I tillegg til en smittevernplan som skal godkjennes av kommuneoverlegen, bør det også lages smittevernregler som ALLE utøvere/støtteapparat/funksjonærer må sette seg inn i før rennet.

Vi anbefaler også at dere har en egen smittevernsansvarlig for arrangementet.

AVLYSING av renn pga. korona
Vi anbefaler at dere har en tett dialog med lokale helsemyndigheter, også vedr. mulig avlysning.

Tidspunkt for avlysning vil variere gitt smittesituasjon i kommunen og vurdering av denne.

Det bør gjøres en fortløpende vurdering mht. hvor lenge det er hensiktsmessig å fortsette planleggingen, blant annet basert på følgende faktorer:

  • Utsiktene til lettelser i kommunens smittevernregler
  • Hvilke kostnader som påløper uavhengig av gjennomføring
  • Fleksibilitet og ressursbruk knyttet til planlegging og forberedelser


Refusjon av startkontingent;
Startkontingenten bør som hovedregel refunderes 100%, for øvrig viser vi til rennregelverkets paragraf 214.2.4
Ved avlysning før renndagen kan arrangøren ihht. reglementet paragraf 214.2.4 beholde 50% av startkontingenten forutsatt at dette er bekjentgjort på forhånd.

Merk også at man ved avlysninger i perioden 1.11.-31.12. kan få dekket 50% av tapte inntekter fra regjeringens krisepakke 3 for frivilligheten, dersom det totale inntektsbortfallet er større enn 25.000.

______________________

Se også  skiforbundets koronaveileder for mer utfyllende informasjon, bl.a. smittevernprotokoll og arrangementsmanual.

Vedlegg: Eksempler på gjennomføring av arrangement i kohorter.

_______________________

Husk også at alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges
2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.
    b) Smittevernprotokoll for breddeidretten.
          - Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler    
3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

NIF-EPI03, 03
NTB