Hopp til innhold

Skikretstinget 2021

Agder og Rogaland Skikrets vil avholde sitt kretsting digitalt onsdag 2. juni i tidsrommet 1800-2000. Invitasjon til klubber ligger vedlagt, samt fortløpende tingpapirer

Protokoll skikretstinget 2021

INNKALLING TIL SKIKRETSTING 2021 Innbydelse pdf svarskjema

Agder og Rogaland Skikrets innkaller med dette til Skikretstinget 2021.

Tid: onsdag 2. juni kl. 1800-2000

Sted: digitalt møte via teams

Beretning 2019-2021 Regnskap 2019 Regnskap 2020 Revisjonsrapport 2020 Budsjett 2021 Kontrollkomiteens rapport Valgkomiteens innstilling 2021-2023 Påmeldinger pr. 01.06. Alle påmeldte har mottatt egen link for møteavholdelse via teams.

Vinner årets trener 2021

Eivind Arne Bjaaland

Vinnere Skikretsens plakett 2020

Mathias Holbæk Thomas Blom

Fra tidligere:

På skikretstinget møter med stemmerett:

a.       Skikretsens styre inkl. grenkomitelederne

b.       Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

·         -  For medlemstall til og med 50:                      1 representant

·         -  For medlemstall fra 51 til og med 100:        2 representanter

·         -  For medlemstall over 100:                              3 representanter

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde, kan følgende møte:

Medlemmer i de faglige utvalg/komiteer 

Kontrollkomiteens medlemmer

Valgkomiteens medlemmer

Revisor

Tingrepresentanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt skikretsen innen 21. mai 2021. Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn, jfr. § 2-4 Kjønnsfordeling i NIF`s lov.

Påmelding skikretstinget 2021

Klikk her for skjema, oppgi også epost for Teams lenke, siste frist for påmelding er 25. mai 2021 ars@skiforbundet.no

Innmelding av saker

Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse skriftlig pr. epost til ars@skiforbundet.no innen 5. mai.

Dagsorden

1) Godkjenne de fremmøtte representantene.

2) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3) Velge dirigent(er), referent/sekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.

4) Behandle beretning.

5) Behandle regnskap for Skikretsen i revidert stand.

6) Behandle innkomne forslag og saker.

7) Fastsette kontingent.

8) Behandle budsjett for Skikretsen.

9) Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder.

b) 2 frittstående styremedlemmer samt lederne av grenkomiteene i skikretsen som inngår som styremedlemmer i hovedstyret.

c) Skikretstinget gir skikretsstyret fullmakt til å oppnevne nestledere og medlemmer i grenkomiteene etter innstilling fra valgkomiteen/tinget.

d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere skikretsens regnskap.

e) Kontrollkomite med leder og medlem.

f) Representanter til Skiting og Idrettskretsting eller gi skikretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.

g) Valgkomité med leder og 3 medlemmer for neste skikretsting.

Tingdokumenter:

Tingdokumenter legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter. Grenvise fagmøter vil denne gang ikke avholdes i etterkant av skikretstinget, disse møtene avholdes i tilfelle separat for hver gren på andre tidspunkt.

Med hilsen

På vegne av Agder og Rogaland Skikrets

Pål Angell Bergh leder  Petter Furseth adm. sjef

 

Fra tidligere: 

Skikretstinget avholdes onsdag 2. juni kl. 1800-2000. Selve tinget avholdes digitalt og vi kommet tilbake til detaljer rundt gjennomføring.

Saker som skal tas opp bes være skikretsens styre i hende senest 5. mai.

Det vil si at selve skikretstinget avholdes reltivt raskt med sine obligatoriske saker med bla. regnskaper, budsjett og valg.

Når vi nærmer oss så vil det gå ut en formell invitasjon til alle klubbene og sin representasjon. Formelle dokumenter vil også bli lagt ut elektronisk for gjennomsyn.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Disse ønsker innspill på aktuelle kandidater til ulike verv i skikretsen. Styret og komitemedlemmer vil også bli kontaktet om deres verv og evt. gjenvalg/andre verv.

Valgkomite skikretsen 2021    
       
Leder Geir Olav Håland geir.olav.haland@lyse.net 92217763
Medlem Glenn Qvam Håkonsen gqh@konsesjonskraft.no 99032244
Medlem Linn Wold linn@jaerenstorbil.no 47330088
Medlem Micke Pålsson micke_paalsson@hotmail.com 91745612

Oversikt tillitvalgte ARS (hovedstyret)

Alpinkomiteen Langrennskomiteen Hoppkomiteen

NIF-EPI01, 01
NTB