Hopp til innhold

Retningslinjer skirenn 2020-21

Skikretsen har utformet noen enkle anbefalinger/ retningslinjer for langrenn sesongen 2020-21.

Retningslinjer/anbefalinger for skirenn i koronatiden

Publisert 23. november 2020,
sist oppdatert 15. januar.

_________________________

Vi er i gang med rennsesongen, som pga. corona vil bli både annerledes og mer krevende enn vanlig. Skikretsen har utformet noen enkle anbefalinger/ retningslinjer for å gjøre jobben litt enklere. Disse vil bli løpende vurdert og justert i tråd med gjeldende smittevernregler.

NYTT 4. januar:
Vi kan fortsatt arrangere skirenn, med kohorter på 200. Men det presiseseres at det er viktig at man legger godt til rette for at 1 meters-regelen kan overholdes, også utendørs. 

For spørsmål utover det som står her, ta gjerne kontakt med kretskontoret, tfl. 977 71 953 eller oppland@skiforbundet.no

_________________________

Deltakerbegrensninger på renn
NSF kom 19.11.20 med presiseringer mht. gjennomføring av skirenn, KLIKK HER
Kretsene er bedt om å innføre nødvendige avgrensninger for sine renn, både av hensyn til smittevern og kravet om å reise minst mulig, samt evt. smittesporing, som vil bli ekstremt krevende dersom man deltar på skirenn i flere kretser.

Alle langrenn i Oppland er nå gjort om til KRETSRENN i SportsAdmin.

Dette gjelder inntil videre: Alle kretsrenn i Hedmark og Oppland Skikrets er som hovedregel åpne kun for utøvere fra klubber tilknyttet de to skikretsene, samt løpere som har sitt daglige oppholdssted innenfor Innlandet fylke (f.eks. skoleelever og studenter).

NB! 
Jevnaker og Lunner kommune har gått over til Viken fylke, men alle skigruppene står igjen i Oppland Skikrets og kan derfor delta i skirenn i regi av Hedmark og Oppland Skikrets.

Ta kontakt med kretskontoret for hjelp med oversikt over hvilke utøvere som bor i Innlandet.

Planlegg hvem dere arrangerer for og vær tydelig på dette i invitasjonen og i ‘Beskrivelse av rennet’ i SportsAdmin.

Forslag til tekst: 
«Oppland Skikrets følger presiseringer for gjennomføring av skirenn gitt av NSF. Deltakelses på skirenn arrangert av klubber i Oppland Skikrets, er begrenset til deltakere fra klubber tilknyttet Hedmark og Oppland Skikrets, samt løpere som har sitt daglige oppholdssted innenfor Innlandet fylke (f.eks. skoleelever og studenter). Utøvere fra alle klubber i Lunner og Jevnaker kommune er fortsatt tilknyttet Oppland Skikrets.»

Vær også oppmerksom på at lokale innstramninger og føringer kan forekomme.

Vi anbefaler uansett en god dialog med kommuneoverlegen inn mot arrangementet.
Dersom dere må avvise mange påmeldte deltakere fra andre kretser, er det et tungtveiende argument dersom kommuneoverlegen gir uttrykk for at det ikke er ønskelig med deltakere fra f.eks. smitteutsatte områder.

Kretscuper og KM
Dersom rennet inngår i en kretscup, skal disse utøverne prioriteres inn. 
I KM skal alle utøvere fra Oppland prioriteres.

Kohorter/antall på stadion
P.t. kan det totalt være 200 personer på stadion samtidig, som inkluderer utøvere, trenere, foresatte og evt. publikum. Arrangørstaben kommer i tillegg.

For å øke deltakerantallet kan dere velge å arrangere flere økter, f.eks. kl. 10-12, de yngste klassene (maks 200 på stadion) og kl. 13-15, de eldre klassene (maks 200 på stadion) – med nedvask av stadion mellom kohortene.

Maksantall deltakere
Det må settes et makstak på antall deltakere.

Vi anbefaler at antall løpere i kohorter ikke overstiger 150, da er det plass til 50 støtteapparat/foresatte. Dette vil være aldersavhengig, i de yngste klassene kan det evt. være 1 til 1 fordeling løper/foresatt.

Erfaringene pr. nå tilsier at  vi anbefaler på det sterkeste at man har fordeling 1:1 for -12 år, gjerne også 13-14 år dersom det lar seg gjøre rent praktisk.

Påmelding utøvere
Påmeldingsfristen bør være tidlig, vi anbefaler min. 10 dager før rennet - det gir bedre tid til god planlegging. Etteranmeldinger bør unngås. Pga. maks antall anbefaler vi også at dere legger inn en linje om at det er førstemann til mølla.

Påmelding støtteapparat/foreldre
Husk at dere pga. mulig smittesporing er pålagt å ha navn og telefonnummer på alle som er til stede på stadion. Med dagens begrensing i antall, anbefaler vi at dere etter fulltegnet påmelding for løperne, fordeler antall støtteapparat pr. klubb ut ifra den fordelingsnøkkelen dere har landet på (se over).

Akkreditering til stadion/arena

  • Alle utøvere benytter sitt startnummer som akkreditering (bære det synlig på stadion og i løypa) 
  • Påmeldt støtteapparat/foreldre bør også ha en vest e.l. som er godt synlig, f.eks. kan gamle startnummer brukes.
  • Funksjonærer bør også ha egne vester.

Startnummerutdeling
... bør gjøres utenfor akkreditert område, pakket klubbvis.

Rennkontor
... kan evt. erstattes med et telefonnummer (med en dedikert person med ansvaret) og smittevernsansvarlige inne på skistadion.

Betaling
Klubber som har mulighet for forhåndsbetaling, bør vurdere dette nøye, da det vil kreve mer jobb med tilbakebetalinger dersom rennet må avlyses pga. korona.

Premiering
Det enkleste er deltakerpremie til alle, fortløpende etter målgang. F.eks. sette opp premiene på et bord i målområdet, der deltakerne kan plukke opp selv.

Løperdrikke, kiosk o.l.
... anbefales kuttet ut.

SMITTEVERNPROTOKOLLER
Maler for dette ligger ute under NSFs Koronaveileder. 

I tillegg til en smittevernplan som skal godkjennes av kommuneoverlegen, bør det også lages smittevernregler som ALLE utøvere/støtteapparat/funksjonærer må sette seg inn i før rennet.

Vi anbefaler også at dere har en egen smittevernsansvarlig for arrangementet.

Eksempler fra Natrudstilrennet

 

AVLYSING av renn pga. korona
Vi anbefaler at dere har en tett dialog med lokale helsemyndigheter, også vedr. mulig avlysning.

Tidspunkt for avlysning vil variere gitt smittesituasjon i kommunen og vurdering av denne.

Det bør gjøres en fortløpende vurdering mht. hvor lenge det er hensiktsmessig å fortsette planleggingen, blant annet basert på følgende faktorer:

  • Utsiktene til lettelser i kommunens smittevernregler
  • Hvilke kostnader som påløper uavhengig av gjennomføring
  • Fleksibilitet og ressursbruk knyttet til planlegging og forberedelser


Refusjon av startkontingent;
Startkontingenten bør som hovedregel refunderes 100%, for øvrig viser vi til rennregelverkets paragraf 214.2.4
Ved avlysning før renndagen kan arrangøren ihht. reglementet paragraf 214.2.4 beholde 50% av startkontingenten forutsatt at dette er bekjentgjort på forhånd.

Merk også at man ved avlysninger i perioden 1.11.-31.12. kan få dekket 50% av tapte inntekter fra regjeringens krisepakke 3 for frivilligheten, dersom det totale inntektsbortfallet er større enn 25.000.

______________________

Se også  skiforbundets koronaveileder for mer utfyllende informasjon, bl.a. smittevernprotokoll og arrangementsmanual.

Vedlegg: Eksempler på gjennomføring av arrangement i kohorter.

 

NIF-EPI02, 02
NTB