Hopp til innhold

Planleggingsfasen

3.1 Arrangørens rolle

 • Sørge for at alle funksjonærer vet hvilke oppgaver de skal utføre (302.3)
 • Løpere er tilfreds med informasjonsflyt og arrangementsgjennomføringen
 • Publikum er tilfreds med informasjonsflyt og logistikk på arenaen
 • Glade funksjonærer (informasjon, smil, mat, varme)
 • God informasjonsflyt (man kan aldri informere nok)
 • Så tidlig som mulig bør invitasjon/renninnbydelse utarbeides og synliggjøres på arrangørens hjemmeside.
  Informasjon om arrangementet må også rettes til andre enn utøverne. Bruk alle mulig kanaler, men husk: informasjon må alltid ligge på ett bestemt sted og linkes derfra.
 • Startlister publiseres så fort de er klare. Offisielle resultater henges opp og legges ut umiddelbart etter rennet. Se regler for rangering i rennreglement.
 • Premieutdeling gjennomføres på en ryddig og effektiv måte.

 

3.2 Renninnbydelse/ Invitasjon

Arrangøren bør så tidlig som mulig utarbeide en renninnbydelse/invitasjon til rennet. En innbydelse bør synliggjøres på arrangørens hjemmesider eller via Sportsadmin/Isonen og sendes til TD. Renninnbydelsen bør gi opplysninger om:

 • Hvilke øvelser og klasser rennet omfatter
 • Når og hvor rennet skal holdes
 • Siste frist for påmelding og hvor påmeldingen foregår
 • Startkontingent
 • Tid og sted for utdeling av startnummer, start og premieutdeling
 • Tid og sted for lagledermøter, trekning m.m.
 • Tid og sted for offisiell trening
 • Reiserute, innkvartering og forpleining m.m.
 • Innbydelsen skal alltid inneholde et punkt om NSF skilisens, se pkt. 203.3.
 • Deltaker som ikke har NSF skilisens gjeldende for hele skisesongen kan melde seg på og delta mot å løse engangslisens som betales til arrangøren.
 • Det bør også fremkomme hvilke løyper som skal brukes og nødvendige opplysninger om tekniske data for bakker og løyper.

 

3.3 Tidsplan

Lage en detaljert tidsplan. Best mulig flyt i arrangementet, klasser ikke går inn i hverandre, jenter blandes ikke med gutter. På nasjonale skirenn starter gutter/jenter først – skifter neste helg. (se tidsplan).

 

3.4 Økonomi

Ingen renn i regi av NSF har som formål å tjene penger, men er å regne som et aktivitets – og helsefremmende tiltak for barn og ungdom. Satser for startkontingent fastsettes av Skistyret (se vedlegg). Deltakeravgift til skikretsen skal være inkludert i det startkontingentbeløp som oppgis deltakerne. Arrangøren betaler all innbetalt deltakeravgift videre til skikretsen, uansett om de påmeldte løperne stiller til start eller ikke.

 

3.5 Hva er viktig for publikum?

 • Publikum vet hva som skal skje og når
 • Tilgang til løyper, utøvere, stadion, logistikk, flyt
 • Publikum ønsker å være tett på der det skjer (Målgang, premieutdeling osv.)
 • Bevertning/bespisning
 • Publikum blir involvert/engasjert – show (større arrangement)
 • Konkurranser
 • Intervjuer (ved arenaproduksjon)

 

3.6 Arena

Arena utforming er viktig for både utøvere og publikum. En arena skal se annerledes ut på arrangement enn på trening.

> Speaker
> Lyd, musikk
> Sikkerhet
> Attraktiv arena
> Tydelig informasjon
> Resultatservice
> Løypa
 • Det er viktig med gode forberedelser i god tid før arrangementet. Passe på at det er nok snø og at annet materiell er på plass. Ved Nasjonale renn skal start- og målområdet tilfredsstille kravene som fremgår av dette pkt. 312.

 

3.7 Overnatting

Overnatting må tilpasses arrangementets størrelse og lokale forhold. Når det gjelder nasjonale renn er det rutiner som NSF utarbeider.

Arrangørene av nasjonale renn tildelt av NSF skal forhandle med aktuelle innkvarteringssteder om en gunstigst mulig pris for deltakerne og trenere/ledere. Arrangørene skal sørge for at alle deltakere og trenere/ledere får tilbud om innkvartering i rimelig avstand fra arenaen, og skal være behjelpelig med å formidle kontakt mellom skikretsene og aktuelle innkvarteringssteder. Bestilling av innkvartering skal foregå direkte mellom den enkelte skikrets/klubb og innkvarteringsstedet, og ARRANGØREN har ikke anledning til å ta påslag for rom/overnattingsdøgn. Oversikt over aktuelle innkvarteringssteder m/priser sendes til skiforbundet så tidlig som praktisk mulig.

For denne type arrangement der det er en fordel å ha avtale med overnattingsbedriftene i forhold til at de frafaller krav om betaling ved eventuell flytting eller avlysning.

 

3.8 Arenaproduksjon
ARRANGØREN oppfordres til å legge opp til en arenaproduksjon, speakertjeneste og et lydbilde mest mulig tilpasset målgruppen for arrangementet, dvs. i første rekke deltagerne, publikum og ledere/støtteapparat.

Ansvarlig for arenaproduksjon bør samarbeide tett med seremoniansvarlig om regi på åpningsseremoni, blomsterseremoni og evt. andre seremonier og kulturinnslag som foregår i arenaen.

 

 

3.9 Forberedelser til skirenn - Rennledelse

 

3.9.1 Rennprogram
Rennledelsen skal sammen med organisasjonskomiteen fastsette rennprogram og starttider. Det innebærer hvilke klasser og øvelser en ønsker å arrangere, samt tidspunkt for hver klasse. Ved TV-sendte skirenn gjøres dette sammen med kringkaster. På Nasjonale renn er det NSF Langrenn som fastsetter rennprogram og starttider.

 

3.9.2 Påmelding

Etter rennprogrammet er fastsatt må man kunne ha et påmeldingsverktøy, slik at utøverne selv skal kunne melde seg på. NSF har rutiner og systemer for påmelding, ta kontakt for brukertilgang og opplæring i Isonen.

 • Påmeldingsfristen bør være så tett til arrangementet som mulig, men i god nok tid til å forberede startlister. Ved nasjonale skirenn er påmeldingsfrist 3-4 dager før skirennet.
 • Online betalingssystem bør benyttes. Arrangør bør da opplyse om dette i renninnbydelsen og evt. hjemmesiden til arrangementet.
 • Sørg for at riktige klasser (NSF klasseinndeling) benyttes og at øvelsene legges inn riktig.

Sekretariatet skal administrere påmeldinger som man henter ut fra Isonen. På renndagen vil det normalt kunne komme etteranmeldte løpere som ønsker å delta. Det anbefales å forberede et enkelt system for dette, for eksempel med Vipps. På forhånd bør det settes en tidsfrist for påmelding og et evt. straffegebyr hvis påmelding kommer etter gitt tidsfrist.

Deltakerlister
Oversikt over deltakere finnes i terminlistevisningen via NSF sine hjemmesider. Det kan også være nyttig å legge ut deltakerliste på hjemmesiden, når påmeldingsfristen er gått ut og før man trekker startlisten. Her kan løpere kontrollere og korrigere om de er påmeldt riktig, før startlisten trekkes.

Deltakerliste kan inneholde:

> Navn

> Brikkenummer
> Lisens
> FIS-kode
> Påmeldte distanser/øvelser
> Deltakerlister hentes ut via iSonen

3.9.3 Startlister

Trekking av startlister

Rennledelsen skal sammen med tidtakeransvarlig forberede og trekke startlistene. Trekking av startlister foregår i henhold til rennreglement pkt. 314.1.1. Startlisten kan settes opp på følgende måter:

> ved trekning

> på basis av FIS-punkter

> på basis av rekkefølge i en "cup"

> på basis av rekkefølge i et kvalifiseringssystem

> eller på andre måter

Trekningen kan foregå enten manuelt eller på data. TD eller bemyndiget person skal kontrollere trekningen. 

Publisering av startlister

Startlister bør kopieres i et tilstrekkelig antall eksemplarer og distribueres så raskt som mulig. Offentliggjøring av startlister skal skje i henhold til rennreglementet pkt 314. og publiseres gjennom ulike kanaler:

> Nettsider

> Facebook sider

> Media

> Whatsapp

Det anbefales at startlister publiseres på ett sted og at man linker den siden til andre. 

 

3.9.4 Løyper/Homologering
Løypas vanskelighetsgrad skal tilpasses den aktuelle konkurranse. De bør inneholde avvekslende partier (stigninger, flatt/småkupert terreng og utforbakker. Fiskebeinsbakker bør ikke være lengre enn 10-15 meter og utforbakkene bør gi løperne utfordringer, men ikke medføre fare (selv med harde og isete spor). Løypene skal så vidt mulig bestå av 1/3 stigninger, 1/3 flatt og småkupert og 1/3 varierte utforbakker. Ved FIS- renn kan kun godkjente FIS-homologerte løyper benyttes.

I planleggingsfasen bør en god plan for løyper, arena og stadion være på plass. Det er viktig å ivareta sikkerheten om uhell oppstår. Forslag på arenaløsning/logistikk, publikum inkl. Para (se vedlegg 10).

Regler/normer for langrennsløyper (Løypebredde, stigning, preparering, merking), se Rennreglement pkt. 311.

 

3.9.4.1 Preparering
Løypa bør prepareres med maskinelt utstyr i form av enten tråkkemaskin, traktor/scooter/ATV med sporlegger. Når løypa er preparert bør den merkes (løyperetning, km-merking, farlige momenter/svinger, start- og slutt klassisk spor, teknikksoner, coachingsoner). Videre bør det være forpatruljer og mannskaper til stede med tilstrekkelig utstyr for å opprettholde stabile forhold. Ved klassisk teknikk bestemmer juryen hvor mange spor som skal settes.

3.9.4.2 Preparering av oppvarmingsspor og testområde
Det anbefales å tilrettelegge for oppvarmingsspor og areal for skitestområde. Dette bør ligge så nært stadion som mulig, samt være preppet likt konkurranseløypene.

3.9.4.3 Preparering for konkurransen
Spesielle instrukser for preparering av konkurranseløypene avtales med juryen.

3.9.4.4 Markering av løypen
Arrangøren bør ha en plan for merking av løyper og stadion. Det innebærer hvor løype går, km markering, passering/mål, gjerder på stadion. Det skal også merkes ved eventuelle teknikksoner, coaching-soner, vekslingsfelt ved stafett osv.

3.10 Teknikkontrollør
Ved klassisk teknikk eller skirenn der teknikksoner benyttes anbefales det at arrangør har noen teknikk-kontrollører ute på strategiske punkter i løypa. Det anbefales at disse er utstyrt med videokamera og med direkte kommunikasjon til juryen. Dette kan for eksemepl gjøres via Whatsapp-gruppe. 

3.11 Lagledermøte
Om skirennet planlegger å avholde lagledermøte, skal dette planlegges og gjennomføres av rennledelsen. Rennleder er normalt møteleder og møtet kan avholdes fysisk, digitalt og ved hybridmøte. Det anbefales at arrangør tenker nøye gjennom hva som er mest aktuelt for det stedet, da mye avhenger av hvor folk bor, valg av sted og tidspunkt. Lagledermøte bør inneholde følgende agenda:

> Opprop (kretser eller klubber)
> Agenda for møtet
> Deltakerlise eller startliste
> Værvarsel
> Rennprogram per dag
> Løype- og arenakart
> Oversikt over personer i arrangør og jury
> Generell info fra arrangør
> Info fra TD

3.12 Plan for ekstremvær
Rennledelsen bør planlegge for at ekstremvær kan komme. Rennledelsen bør derfor tenke gjennom følgende punkter for ulike ekstremvær:

Kalde temperaturer:

 • hvor tas målinger
 • hva er temperaturgrensene
 • hvem tar beslutninger
 • ekstra tepper til løperne i mål
 • innendørsfasiliteter

Mye snø:

 • ekstra funkjonærer
 • ekstra preppareringsmaskiner/løypemaskiner
 • flere løypepatruljer
 • tidspunkt for prepparering
 • tidspunkt for løypepatruljer

Vind:

 • ekstra funksjonærer
 • timing of grooming
 • metoder for å sikre gjerder og reklame

Regn:

 • regn klær til funksjonærer
 • ekstra mat og varme klær
 • innendørsfasiliteter for funksjonærer
 • utstyr til å berge snø

 

3.12 Planlegging av snøforhold
Rennledelsen bør ha en plan for hvordan løypen skal være med ulik snøforhold. Det bør planlegges for både lite snø og mye snø, samt hvor mye snø man trenger for å lykkes. Planen kan inkludere:

 • optimal og minimum løypelengde
 • mengde snø man trenger både for optimal og minimum løypelengde
 • kostnader for evt. Snøproduksjon, transport av snø og distribusjon
 • tidsplan på når man skal produsere og transportere snø
 • forberede evt. bruk av salt

 

 

3.13 Planlegging Parakonkurranser

 

3.13.1 Innbydelse
Det skal tydelig gå fram at det er distanser for FH og hvilken målgruppe (syns/bevegelseshemmede, utviklingshemmede eller døve/hørselhemmede). Målgruppe, klasser, distanser og annen informasjon skal gis på lik linje med øvrige klasser.

Klasser som brukes: FH sittende /FH stående = Syns og bevegelseshemmede hhv sittende og stående
UH = utviklingshemmede
Døve/hørselshemmede har s
å langt bare deltatt i ordinære klasser, ettersom vi ikke har fått opp egen aktivitet for denne målgruppen ennå.

3.13.2 Påmelding
Arrangør må påse at de aktuelle klassene som inngår i rennet også er tilgjengelig ved påmelding.

Det er nå lagt inn følgende klasser i Isonen;
FH senior sittende/st
ående - menn og kvinner FH junior sittende/stående - menn og kvinner UH junior – menn og kvinner UH senior – menn og kvinner

I iSonen er det nå mulig å legge til egne klasser som gjelder kun for det bestemte renn.

Her kan øvrige klasser legges til.
For syns og bevegelseshemmede velges alltid FH, s
å kjønn eks: jenter/gutter og alder. For Utviklingshemmede velges alltid UH, så kjønn eks jenter/gutter og alder

Startlister bør inneholde hvilken prosent utøveren har.
Startkontingent skal også betales av ledsager. Se fellesreglement punkt 214.2.1.1. I

 

3.13.3 Rennledelse para
Det er viktig at arrangøren har en ansvarlig for planlegging og gjennomføring av konkurransene til para. Det kan for eksempel være rennleder eller assisterende rennleder som holder i denne oppgaven. Nøkkelpunkter for denne personen vil være:

 • Setter seg inn i paraveileder

 • Tett dialog med para sporten (NSF og andre lag)

 • Sikre at løyper er i henhold til paraveileder

 • Sikre at arena tilrettelegges til para

NIF-EPI02, 02