Hopp til innhold

Generelt

1.1 Hvem kan arrangere Skirenn?

Lokale klubber i Norge med tilknytning til en skistadion kan invitere sine egne utøvere til renn. Samme klubb kan også invitere andre lokale klubber til et regionalt renn enten dette er innen kommunens grenser eller om man ønsker et fylkesarrangement. Det er skikretsen som håndterer søknader og tildeling av større lokale og regionale skirenn. Det er Norges Skiforbund som mottar og behandler søknader til Norgescup, Hovedlandsrenn, og Norgesmesterskap (junior og senior). Internasjonale renn skal registreres i FIS-kalenderen. Søknadsskjema og generell info finnes på nettsiden til langrenn og arrangement i NSF.

1.2 Søknadsfrister

1. november NM, HL, Norgescup, Skandinavisk cup, Jr-VM mønstringsrenn: Søknad sendes til NSF
Mars Skistyret tildeler NM og HL

Mars

Langrennskomiteen tildeler Norgescup, Skandinavisk cup og JR-VM mønstringsrenn
15. september Klubben legger søknad om renn i www.iSonen.no
Oktober

Skikretsene godkjenner skirenn som er lagt i iSonen

1.3 Renntyper
Arrangørveilederen tar hovedsakelig for seg følgende skirenn:

Klubbrenn
Sonerenn
Kretsrenn
Nasjonale- og internasjonale renn (NC, HL, NM, SC, NNM)                                                                                                                                         o Turrenn

Ved nasjonale- og internasjonale renn utarbeider NSF en arrangøravtale. Avtalen regulerer ansvarsforhold mellom arrangør og NSF om arrangementet.
 

1.4 Registrering av skirenn
Registrering av skirennet gjøres av arrangør på www.isonen.no. Der registreres type arrangement, arrangør, dato, gren og klasser. Når alt er lagt inn i Isonen godkjenner NSF/Skikretsen rennet før det blir publisert på den offentlige terminlisten på Skiforbundets hjemmeside. Satser for påmelding settes av Skistyret. 

1.5 Arrangørens forsikringer
Alle rennarrangører er pliktig å tegne ansvarsforsikring. Forsikringer omfatter alle renn uten unntak i alle kategorier og dekker alle som er omfattet av Organisasjonskomiteen (inklusive trenere, lagledere, dommere, TD, jurymedlemmer). Se mer informasjon under Rennreglement pkt. 211.

1.6 Hvem kan delta i rennet?
For å være startberettiget i nasjonale renn på NSFs terminliste, må løperen oppfylle følgende vilkår (se punkt 203):
a) Inneha gyldig medlemskap i et idrettslag/klubb tilsluttet NSF og ha betalt alle kontingenter, avgifter og eventuelt egenandeler til overordnet organisasjonsledd, se pkt.203.2.

b) Ha betalt NSF skilisens (gjelder utøvere 13 år og eldre)
c) Ikke være ilagt sanksjon som begrenser løperens startberettigelse.
Det er løperen selv som er ansvarlig for at vilkårene for startberettigelse er oppfylt. For umyndige er foresatte/verger ansvarlig i samme grad.

For å være startberettiget i internasjonale renn på FIS ́terminliste, må løperen oppfylle følgende vilkår (se punkt 203.4):
a) være startberettiget i nasjonale renn, forutsatt betalt sesonglisens,
b) ha underskrevet FIS ́ egenerklæring for løpere (Athletes Declaration) og

c) være godkjent i henhold til reglene i FIS ICR (International Competition Rules) pkt 203 og 204. FIS- renn følger de internasjonale reglene for konkurranser (ICR).
d) Ved internasjonale renn som Skandinavisk cup, WC og VM, skal norske deltakere ha godkjent helseattest. Mer informasjon her.

1.6.1 Konkurranseklasse
Konkurransetilbud omfatter utøvere fra 8 år og oppover. Se rennreglement pkt 341.1.3.

NSF aldersinndeling skal implementeres i alle konkurranser.
Alder er den alder man fyller i det kalenderår som skisesongen avsluttes uansett når i kalenderåret man fyller år. Alder gjelder fra sesongstart, altså også renn som ligger i det kalenderår sesongen starter.

1.6.2 Para
For syns og bevegelseshemmede er det krav om:
a) Gyldig klassifisering i henhold til FIS regelverk fra deltakelse i klasse 15 år og eldre
b) I mesterskap; HL, NC, NM er det kun klasser for utøvere med gyldig klassifisering.
c) Ved lokale/regionale renn kan det opprettes «Åpen klasse» for utøvere som ikke oppfyller kriteriene til gyldig klassifisering.
d) NSF Skilisens både for utøver og ledsager

Fullstendig oversikt på ulike klasser; se «Veileder Paralangrenn».

1.7 Skilisens
NSF Skilisens består av en startlisens og en obligatorisk forsikring (lisensforsikring).

Skilisensen kan tegnes som årslisens for 12 måneder, eller som en engangslisens for en enkelt konkurranse. Les mer informasjon i punkt 203.3. Utøvere fra og med sesongen de deltar i 13 årsklassen er pålagt å ha betalt skilisens.

nif-epi04, 04