Hopp til innhold

Vannkvalitet og vannføring

I utgangspunktet må en vurdere hvilke ulike vannkilder som er tilgjengelige opp i mot de ulike vannkvaliteter vannkildene har i forhold til produksjon av ønsket snøkvalitet. Dette er også i høyeste grad et økonomisk spørsmål.

Tilgang på vann, ulike vannkilder

Vann til snøproduksjon kan hentes fra forskjellige kilder.

- Kommunale vannverk

- Innsjøer, elver

- Tjern, små elver, bekker (eventuelt med oppdemning)

Vannmagasin / kunstige basseng:

Mange anlegg har etablert kunstige vannbasseng. Dette kan være en god “buffer” i områder med marginal vanntilgang. Prinsippet er at bassenget etterfylles fra bekk eller at det pumpes vann dit fra større vannkilde i milde perioder eller når anlegget ikke kjøres.

Vann fra tjern:

Dersom det finnes tjern i området, og aller helst på noen høydemetre oppe i skiområdet, bør det vurderes om dette kan bli en vannkilde. Tjern er ofte litt myrholdig og vannet kan være velegnet med humuspartikler som vil fungere som krystalliseringskjerner. Vær imidlertid oppmerksom på den store mengde vann som medgår. En ser ofte tjern som tappes for mye slik at isen langs bredden brytes og blir farlig for publikum. Dette kan skape negativ holdning fra omgivelsene, og i verste fall må anlegget avslutte snøleggingsperioden for tidlig.

Sandfiltre:

Vannet som benyttes til snøproduksjon kan være av høyst varierende kvalitet. Partikler / “grums” er nyttige krystallisasjonskjerner i fryseprosessen, men sandpartikler kan forårsake stor slitasje i vannpumper og i kanoner. Lavtrykkskanoner er imidlertid utstyrt med vannfilter med utskiftbare innsatser. Filtrene er ofte utstyrt med manometre som angir trykkfallet over filteret.

Vanninntak fra elv kan bety at sandpartikler blir sugd inn i vannpumper. Skarpe sandpartikler kan fungere som slipepasta og forårsake mye driftsstans med tette vannfiltre, tette og slitte dyser i kanonene og redusert levetid på vannpumpene. For å få bukt med dette kan det installeres et sentralt filter ved vanninntak. Dette må også renses fra tid til annen.

Matepumper / trykkpumper:

En matepumpe sørger for å pumpe vann fra vannkilden til trykkpumpen som sørger for tilstrekkelig trykk i rørgaten

Vannføring.

En må alltid innhente tillatelser fra grunneiere og kommunen før det vurderes å hente vann fra elv / bekk eller om det skal bygges dammer. Det kreves gjerne at det opprettholdes en viss minimumsvannføring i en elv for å opprettholde fauna og fiskeliv etc. Som regel er det NVE som uttaler seg før tillatelser blir gitt fra kommunalt hold.

Det er viktig å undersøke om vannkilden har tilstrekkelig og stabil vannføring. En viftekanon krever vanligvis ca 700 liter vann/min. Større anlegg er gjerne dimensjonert fra 3000 liter vann/min og oppover, som tilsvarer minimum en døgnlig middelvannføring på ca. 0,05 m3/sek.

Ved tvilstilfelle er det viktig å få registrert middelvannføringen over en typisk sesong, for å finne ut hvor mange dager en kan påregne vannføring under minimum. Det vil si antall dager det vil ligge begrensninger på mulighetene for effektiv utnyttelse av kostbare snøanlegg. Botemiddelet mot utilstrekkelig vannføring i bekker, kan være utbygging av dammer eller reservoarer.

Det er også viktig å sikre seg mot at vanntilførsel hindres ved gjenfrysing av kilden eller tilførselsledninger. Ved vannforsyning fra kommunalt vannverk, bør en kontrollere om en kan ta ut de betydelige vannmengder det her er snakk om.

NIF-EPI03, 03