Hopp til innhold

Generelle hensyn

Snøproduksjon krever kuldegrader. For å vurdere et planlagt kunstsnøanlegg, bør en kontakte Meteorologiske Institutt og be om temperaturregistreringer for stedet eller tilliggende områder. Registreringene bør gå over en årrekke for å kunne gi relevante middeltall.

Gunstige temperaturforhold for snøproduksjon er lange kuldeperioder i snøfattige perioder, f.eks. tidlig på høsten.

Gode råd i prosjekteringsarbeidet:

- Vær nøye med å definere nåværende og fremtidige behov før du innhenter pristilbud.

- Klimaet der anlegget ligger bør veie tungt ved valg av snøsystem.

- Innhent flere sammenlignbare pristilbud.

- Hvor lang levetid ønsker du på anlegget?

- Snølegging er vanskelig og utfordrende, spesielt ved bruk av dugnadshjelp.

- Finn ut produksjons- og vedlikeholdskostnader, ikke bare investeringskostnader.

Installasjoner som lysmaster, skiheis, gjerder, hus etc.

Ved plassering av rørgate og hydranter, må en ta hensyn til hvor de fremherskende vindretningene kommer fra. Som regel er dette nordlige retninger. Når det skal produseres snø i heistraseer eller nær heisinstallasjoner, er det en fordel at heisen går for å hindre at mastehjul og trekktau iser fast. Ved produksjon nær lysmaster og ledninger, er det viktig å følge godt med slik at ikke ledninger og dermed master brytes ned.

Fallsoner

Det er viktig å ta hensyn til naturlige fallsoner til skiløperne når rørgate og hydranter/snøkanoner skal plasseres. I de tilfeller hvor dette ikke lar seg gjøre, må området avskjermes med nett eller polstring før bakken åpner for publikum.

Gode råd i prosjekteringsfasen

Det er viktig å være nøye med å definere nåværende og fremtidig behov før pristilbud innhentes. En grundig behovsvurdering vil på sikt være en nyttig investering, spesielt om fremtidige behov krever videre utbygging av anlegget. Det kan være lurt å involvere personer med erfaring med etablering av snøproduksjonsanlegg i denne prosessen.

Klimaet der anlegget ligger bør veie tungt ved valg av utstyr. For mange anlegg vil snøproduksjonen måtte foregå under marginale klimatiske forhold, med mye mildvær og raskt skiftende temperaturer. Disse rammebetingelsene vil være helt avgjørende for valg av utstyr. Under slike forhold vil det kreves forholdsvis kostbart utstyr, og produksjonskostnadene vil også være høye. Se pkt. 8, klimatiske forhold, side 35

Sammenlign flere pristilbud.

Ved dimensjonering av snøproduksjonsanlegg gjøres det ofte optimistiske kalkulasjoner i forhold til kapasiteten på anlegget. En skal derfor sørge for å få sammenliknbare tilbud ut i fra rådende klimatiske forhold. Pass på at tilbudene inneholder nødvendig utstyr for en optimal produksjon. Ved anlegg som legges i bakken, husk levetid på rørene, etc.

Kalkuler produksjons- og vedlikeholdskostnader, ikke bare investeringskostnader. Når en planlegger et snøproduksjonsanlegg er det nødvendig å gjøre best mulige vurderinger av driftskostnadene. Mange anleggsutbyggere glemmer dette, og får seg en overraskelse når kostnadene kommer. I tillegg til kapitalkostnaden er det betydelige driftskostnader som strøm, lønn, driftsutgifter snøscootere nødvendig vedlikehold, etc. som ofte koster mye mer enn forventet.

Det kan lønne seg å få en nøytral fagmann til hjelp i vurderingen.

Snøproduksjon er et utfordrende arbeid som krever kjennskap til utstyret og innsikt i de klimatiske forhold på stedet. Arbeidet er som oftest kalt og tungt, og vann og luft under høyt trykk medfører en viss risiko. Det må nøye vurderes om det er realistisk og forsvarlig at arbeidet baseres på dugnadsinnsats. Husk at alle må sette seg inn i gjeldende instrukser. Se informasjonen om rutiner, sikkerhet, HMS.

nif-epi04, 04