Hopp til innhold

Finansiering utstyr (utstyrsmidler)

Retningslinjer 2021

Alle klubber tilhørende Norges Skiforbund kan søke om støtte til følgende utstyrsmidler; Utlysning skjer i årlig i februar med søknadsfrist ca 10. mars. Utbetaling til klubbene berammes i mai. Alle klubber mottar mail om ordningen, og den publiseres på NSFs og skikretsenes nettsider. Retningslinjer vil oppdateres for 2022 ved utlysning.

Dette er utstyr som det kan søkes om støtte til; 

-Sit-ski
- Kjelker
- Langrennskjelke
- Tidtakerutstyr alpint
- Rulleski (lagsutstyr)
- Tidtakerutstyr som støtter løperbrikker
- Slalomstaur
- Sporsetter til hopp
- Telemarkskipakker til barn
- Utstyrspakke til skileik
- B-nett sikkerhetsnett
- Treningsutstyr for freestyle (trampoline/skumprodukter/airtrack)
- Løypemaskin for langrenn med glattebrett, fres, sporfres og sporsetter
- Matte, slodd og sporsetter til snøscooter og ATV (Ikke kjøp av snøscooter eller ATV) 

Følgende retningslinjer gjelder for søknad om utstyrsmidler;

 1. Idrettslag, særkretser/regioner og særforbund[1], tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Fakturaer skal være stillet til idrettslag, særkrets/region eller særforbund. Dersom så ikke er tilfelle må det dokumenteres at kostnaden er dekket av en av disse. 

  Idrettslagene kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandelen skal dokumenteres. Dersom det er flere idrettslag som er eier av for eksempel et AS, søker hvert idrettslag om støtte basert på sin eierandel. Idrettslagenes samlede eierandel må være på minst 50 prosent for at det skal kunne søkes om tilskudd.
   
  Norges Bedriftsidrettsforbund og deres idrettslag er ikke med i ordningen.

 2. Utstyret må være kjøpt i løpet av 2021 (fakturadato). Leasing kostnader dekkes ikke, med unntak av eventuelt kjøp av utstyret etter endt leasingperiode.
 3. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år. Særforbund kan gi utstyret videre til idrettslag vederlagsfritt før det er gått fem år. 
 4. I fleridrettslag søker hver av gruppene til sine respektive særforbund. Idrettskoler søker til idrettskrets. 
 5. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr[2] og personlig[3] utstyr.
 6. Særforbund som er omfattet av ordningen har utarbeidet lister over tilskuddsberettiget utstyr.
 7. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 8. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per særidrettslag, gruppe i fleridrettslag, idrettsskole særkrets/region eller særforbund.
 9. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype.
 10. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
 11. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 12. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:
  1. Har lang levetid
  2. Er svært dyrt i innkjøp som nytt

Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

 1. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
 2. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.
 3. NIF kan etter søknad og etter en særskilt vurdering avvike fra retningslinjene.

[1] Maksimalt 5 % av tilskuddene kan tildeles særforbund og særkretsr/regioner.

[2] Utstyr ment for drift og vedlikehold av anlegg og utstyr.

[3] Utstyr som er tilpasset en enkelt utøver. Utstyret må oppbevares av idrettslagene.

nif-epi04, 04