Hopp til innhold

Finansiering nærmiljøanlegg

Når det gås i gang med etablering av et rekrutteringsanlegg, bør det innledningsvis vurderes om anlegget møter spillemiddelbestemmelsenes krav til å kunne defineres som «nærmiljøanlegg». Et nærmiljøanlegg kan søke om tilskudd av spillemidler for opptil 50 % av kostnadene ved etablering.

Et nærmiljøanlegg kan være

  • Skileikanlegg
  • Skibakker med høydeforskjell mindre enn 30 meter
  • Hoppbakker med K-punkt mindre enn 20 meter

Forutsetningen for å få spillemidler som nærmiljøanlegg er at hovedformålet er egenorganisert aktivitet, og tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Nærmiljøanlegget kan kun unntaksvis brukes til organisert aktivitet.

Hvis anlegget ikke møter vilkårene for å være nærmiljøanlegg, vil anlegget bli definert som et ordinært idrettsanlegg, og de «normale» reglene for spillemiddeltildeling gjelde.

Vilkårene for tilskudd til nærmiljøanlegg er som for ordinære anlegg, med noen unntak. Et relevant unntak er at det kreves rett til bruk av arealet for 10 år, som er mindre enn for ordinære idrettsanlegg.

I tillegg til organisasjoner som kan søke om spillemidler til ordinære idrettsanlegg, kan også borettslag, bygdelag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger) søke om tilskudd til nærmiljøanlegg.

Maksimalt tilskudd per anlegg eller «element» er 300 000 kroner. Dersom anlegget består av flere «element», bør det gjøres en konkret vurdering av hvilke maksimale tilskudd som kan oppnås. Lysanlegg og snøproduksjonsanlegg i nærmiljøanlegget kan være egne «element». Bygges et skileikanlegg og en liten hoppbakke tilstøtende hverandre i samme anlegg, og dette er separate installasjoner, kan dette også utløse tilskudd som to «element».

I tvilstilfelle bør en ta kontakt med kommune og evt. fylkeskommune, da normalt ved idretts- og kulturavdelingen, for å avklare at vilkårene for å være, og mulige tilskuddsbeløp som, nærmiljøanlegg er til stede.

Bestemmelsene om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg finner du her. Se fra side 60 og utover. Den utgaven av bestemmelsene som det refereres til her gjelder for søknader i 2022 (for tildeling i 2023), og kan endres kan endres til neste års søknadsrunde.

Nærmiljøanlegg kan normalt også søke finansiering hos ulike stiftelser, slik som for eksempel stiftelser tilhørende Sparebank 1 gruppe, DNB-stiftelsen og Gjensidestiftelsen, samt kommunale midler. Dugnad vil og kan inngå som egenkapital ved søknad om spillemidler. 

Det vises forøvrig til generelle råd om anleggsfinansiering.

NIF-EPI01, 01