Hopp til innhold

8 millioner til rulleskianlegg

For 2017 gjenstod drøyt 8 millioner til fordeling til rulleskianlegg. Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund samarbeider om innstilling av kandidater til disse ekstraordinære midlene, men det er Kulturdepartementet som tar den endelige avgjørelsen.

KUD har øremerket 28 mill. kroner til fordeling som ekstraordinære tilskudd til rulleskianlegg. Programsatsingsmidlene på 28 millioner over en fireårsperiode har utløst mange gode prosjekter for etablering av rulleskianlegg. Det var 30 søkere i 2015, 2016 og 2017. Alle skikretser har aktuelle utbyggingsplaner. NSF har utarbeidet manual for bygging av rulleskianlegg hvor blant annet asfalterte rulleskiløyper reduserer snøbehovet ved vinterbruk av traseene. For 2017 ble midlene utlyst med søknadsfrist 15. januar til kretsene. For 2017 gjenstod drøyt 8 millioner til fordeling.

- Sikkerhetsaspektet veier tungt for rulleskianlegg. Dette er et viktig tiltak for å få en økende aktivitetsgruppe ut av veinettet. Trafikkerte veier er ingen idrettsarena. Klimautviklingen vil understreke behovet for rulleskianlegg i fremtiden. I tråd med det Skipolitiske dokument 2016-2020, er vi pådrivere til bygging av rulleskianlegg, forteller skipresident Erik Røste.        

Ved vurdering av søknadene, prioritering av anlegg og vurdering av tilskuddsbeløp er følgende kriterier vektlagt for de resterende 8 millionene:
1.         Kostnadsestimat for asfaltering og terrengarbeid.
2.         At anlegget er realiserbart i nær framtid (fortrinnsvis innenfor tildelingsår).
3.         Anleggsetableringer i nærheten av befolkningstette områder er prioritert.
4.         Geografiske og demografiske behov.
5.         Løypeprofil skal også være tilpasset barn og breddeaktivitet.
6.         Det er ønskelig at rulleskianlegg innrettes med standplass for skiskyting.

Forbundene har i fellesskap innstilt følgende fire anlegg til ekstraordinære tilskudd:

•          Sandnes Arena                                           kr 3 000 000
•          Lillomarka Arena                                       kr 2 200 000
•          Lygna Skisenter                                         kr 2 000 000
•          Blommen Skisenter (Stiklestad)               kr    806 000                  

Begrunnelse for innstilling:

Det er lagt vekt på i hvilken grad krav til søknadene, gitt i utlysningsbrevet, er oppfylt. Videre er geografisk spredning av anleggene vurdert, her også hensyntatt tildelinger i 2014, 2015 og 2016.

Sandnes Arena
Anlegget dekker et geografisk område med stort befolkningsgrunnlag. Planlagt rulleskiløype er tilknyttet eksisterende skytebane for skiskyting med 30 skiver. Dette anlegget er viktig for at det kan drives ski/rulleskiaktivitet hele året, selv om det ligger i et snøfattig område. Søknaden er tilfredsstillende dokumentert og begrunnet. Innstilt beløp er halvparten av søknadsbeløp, kr 3 000 000 mot kr 6 000 000.

Lillomarka Arena
Det har vært en lang prosess med godkjenning av planene for Lillomarka Arena i forhold til markaloven og kommunale planer i Oslo. Alle godkjenninger skal nå imidlertid være i orden. Det er et presserende behov for anlegget først og fremst som rekrutterings- og treningsanlegg for flere klubber. Anlegget dekker et område som er betydelig i geografisk utstrekning, og som har svært stor befolkning. Etablering av rulleskiløype i forbindelse med eksisterende skytebane for skiskyting er en viktig del av utviklingen av anlegget, og vil bety mulighet for utvidet bruk. Søknaden er tilfredsstillende dokumentert og begrunnet. Innstilt beløp er redusert i forhold til søknadsbeløp, kr 2 200 000 mot kr 3 950 000.

Blommen Skisenter (Stiklestad)
Anlegget dekker et stort geografisk område med forholdsvis lang avstand til tilsvarende anlegg. Etablering av rulleskiløype i forbindelse med eksisterende skytebane vil gi grunnlag for videre utvikling av miljøet lokalt og regionalt. Anlegget er ikke spesielt snøsikkert, så rulleskiløype vil dekke behovet for skiaktivitet selv i snøfattige vintre. Søknaden er tilfredsstillende dokumentert og begrunnet. Innstilt beløp er i samsvar med søknadsbeløp, kr 806 000.

Lygna Skisenter
Anlegget er bygget opp som ski- og skiskytteranlegg gjennom noen år. Det har skytebane for skiskyting med 30 skiver, og dekker et stort geografisk område. Etablering av rulleskiløype er en viktig del av videre utvikling av anlegget. Anlegget er klimatisk gunstig plassert, og har gode skiforhold. Med rulleskiløype vil anlegget bli et helårsanlegg for ski og rulleski. Søknaden er tilfredsstillende dokumentert og begrunnet. Innstilt beløp er redusert i forhold til søknadsbeløp, kr 2 000 000 mot kr 3 400 000.

* Det presiseres at det er KUD som tar den endelige beslutningen når det gjelder tildeling til de konkrete prosjektene.

NIF-EPI01, 01
Lars O. Berge