Hopp til innhold

Konica Minolta NorgesCup Hopp 2018/19

Nye retningslinjer Konica Minolta NorgesCup

2018.11.05 Hoppkomiteen har etter innspill og diskusjoner vedtatt noen justeringer av retningslinjene for Konica Minolta NorgesCup.

Ut fra erfaringer som er gjort i NorgesCupen og innspill fra trenere, landslagsledelsen, delegater på Fagmøte hopp under Høstmøte, administrasjonen og andre så har Hoppkomiteen besluttet noen endringer på retningslinjene. Endringene får effekt for vintersesongen 2018/19, altså fra og med NC Falun.

Retningslinjer Konica Minolta Norgescup Gjelder fra og med vintersesongen 2018/19

Terminlisten for sesongen 2018/19

ANTI-DOPING og utstyrsreglement

Hoppkomiteen understreker at alle som deltar i NC og NM (junior og senior) er underlagt dopingreglementet, og kan bli dopingtestet uavhengig av alder. Alle utøvere bør derfor ha gjennomført Ren Utøver, og dette er innarbeidet i retningslinjene.

Ren utøver

NorgesCupen følger FIS sitt utstyrsreglement, og det er lagt opp lenke til dette fra retningslinjene. 

Alle som deltar i NC må ha kroppsmål.  Juniorer (og yngre) skal ta nye kroppsmål hver sesong (før vinteren). Kun større mål noteres. Se også FIS retningslinjer.

Renngjennomføring

Når det gjelder selve gjennomføringen, støtter Hoppkomiteen at det gjennomføres to treningsomganger før rennomgang på første renndag (typisk lørdag), slik at man kan velge å reise etter jobb/skole og stå over trening fredag.

Man må være tilstede ved premieutdeling. Premier ettersendes ikke.

Kvalifisering til utviklingsnivå

Det ble diskutert hva som skal til for å kunne kvalifisere til NC Elite ved starten av en periode (hhv. sommer og vinter). Det ble besluttet å beholde dagens retningslinjer som sier at man skal ha poeng fra internasjonalt renn inneværende eller foregående sesong. Altså minst FIS poeng.

Videre ble det diskutert om det skulle endres hvor mange og hvordan man kvalifiserer til høyere utviklingsnivå gjennom sesongen. Det ble besluttet å ikke endre dagens ordning, men det ble understreket at trenere måtte ta større ansvar for at utøvere ble påmeldt renn  hensiktsmessig utviklingsnivå, slik at man unngår for store sprik i feltet. Det vil evalueres etter endt sesong om dette har fungert.

KVINNER

Generelt ønsker NSF Hopp at retningslinjene skal være like for begge kjønn.  Det er imidlertid betydelig forskjell på antallet Menn og Kvinner, og ulikt nivå og veg til internasjonal deltagelse .  Av praktiske hensyn er det derfor gjort noen tilrettelegginger for Kvinner.
For Kvinner gjelder nå følgende «Kvalifiseringsregler» ift. Utviklingsnivå:
• Kvinner er kvalifisert for alle Utviklingsnivå.
• Kvinner kan i samråd med trener velge fra renn til renn hvilket Utviklingsnivå de deltar på i Konica Minolta NorgesCup.
• Når NC Kvinner Elite konkurrerer i Stor bakke, skal trener godkjenne utøvers Utviklingsnivå.

Utviklingsnivåer for Kvinner ved «Renngjennomføring» av NC:
o Normalt vil det være satt opp to utviklingsnivåer for Kvinner i alle NC renn. Alle deltagere kan velge å starte på samme nivå dersom trener også mener dette er hensiktsmessig.
o NC Kvinner Elite kan konkurrere i Stor bakke. Da skal det om mulig være satt opp NC Kvinner A i Normalbakke i samme renn.

Kombinert

Her er det vedtatt en endring, slik at:

  • Utøvere som i inneværende eller forrige sesong har tatt poeng i
    • Kombinert WC, kan etter forespørsel og Landslagstrener hopp sin vurdering av hoppferdigheter, stille i Utviklingsnivå Elite i hopp
    • Kombinert COC og FIS er kvalifisert for utviklingsnivå NC A i hopp
    • Kombinert klasse NC A er kvalifisert for utviklingsnivå NC B i hopp
    • Kombinert klasse NC B er kvalifisert for utviklingsnivå NC C i hopp
  • Kombinert utøvere kan kvalifisere seg for høyere utviklingsnivå gjennom deltagelse i NorgesCup hopp på lik linje med spesialhoppere.

ALDERSBESTEMTE UTØVERE

Det har vært mange diskusjoner ift. yngre utøveres deltagelse i Konica Minolta NorgesCup. Hoppkomitéen har fattet følgende vedtak:

"Utøver som er vurdert til å beherske bakkestørrelsen, og som har fylt 15 år, kan delta i 1 NC rennhelg sommer og inntil 2 NC rennhelger vinter.  (Gjelder normale rennhelger med 2 renn, ikke tourer). Deltagelse i NC skal ikke være i konflikt med deltagelse i regionalt renntilbud."

Dette gjelder både Kvinner og Menn.

Det betyr at man ikke lenger trenger å sende inn resultatlister eller utviklingsplaner for å dokumentere utøvers nivå eller utvikling. Det er allikvel viktig at trener er involvert i vurderingen ift. utøvers beherskelse av bakkestørrelse og hvor hensiktsmessig det er for utøveren å delta i NorgesCup. Intensjonen er fortsatt å begrense reisebelastning og kostnader, selv om man har går bort fra reiseavstand som kriterie. Smart at man deltar på de NC helgene som er nærmest bopel, dersom man er på rett utviklingsnivå og skal delta i NC.

Annet

Det ble diskutert hvem som skal stå på rankinglisten, og hvem som evt. vil utgå. Etterhvert som utøvere ikke deltar i renn, og dermed ikke tar poeng, vil man komme nedover på lista og til slutt bak alle de som aktivt deltar på renn. Ut over dette har nå Hoppkomitéen fattet følgende vedtak:

"Utøvere som ikke har deltatt i renn foregående to perioder (sommer og vinter), og som ikke har løst lisens, vil tas ut av rankinglista."

Ellers ble det også understreket fra Hoppkomiteen den retningslinjen som allerede foreligger:

"Landslagsledelsen kan gi yngre utøvere dispensasjon, og omplassere utøvere til annet utviklingsnivå enn de er kvalifisert for, i uttaksrenn til internasjonal deltakelse."

Dette kan være for å se Kvinner eller Menn på utviklingsnivå Elite i NorgesCupen for å kunne vurdere dem for uttak til FIS- eller COC-renn, samt til mesterskap (typisk Junior VM) eller annet internasjonalt.

NIF-EPI02, 02
NTB Scanpix