Hopp til innhold

Foto: Josu Media

Fagmøte freeski

Under helgens skiting i Molde avholdt freeski sitt fagmøte med godt oppmøte av representanter fra klubb og krets. Møtet ble avholdt som en hybrid-løsning, slik at flest mulig skulle ha anledning til å delta og vi hadde også med en god gjeng via Teams.

Med bra oppmøte lå alt tilrette for gode diskusjoner og flere beslutninger om kommende sesong ble tatt. HER ligger presentasjon fra møtet, og under har vi oppsumert de viktigste avgjørelsene som ble tatt. 

Post 3-midler - Hvordan skape mest mulig aktivitet per krone?
Freeski har 44.000 kroner i Post 3-midler som skal komme skikretsene til gode. Tidligere har disse midlene blitt fordelt til kretesene gjennom en søknadsordning, men konsekvensen av å gjøre det slik er nedskalering og/eller fjerning av ulike nye og eksisterende tiltak fra NOR Freeski som utdanningsutvikling, jentecamp og NOR Freeski Camp.

Vedtak: Midlene fordeles mellom bredde- og rekrutteringstiltak organisert av NOR Freeski, og skikretser og skiklubber gjennom en søknadsbasert ordning. Dersom din krets eller klubb ønsker å søke om midler til målrettede tiltak for å sette igang nye freeskimiljøer, send en kortfattet søknad med informasjon om tiltaket og hvordan det skal gjennomføres til freeski@skiforbundet.no innen 01. juli. 

Branding og bruk av NOR Freeski sin logo og designelementer
Det har vært ytret et ønske fra kretsene om å kunne benytte seg av NOR Freeski sin logo og designelementer til bruk på branding til kretscuper. Dette er utfordrende på bakrgunn av sponsorer og eventuelle sponsorkonflikter, og forslaget er derfor å lage egen branding for alle kretscupene.

Vedtak: Med bakgrunn i at Norges Skiforbund har igangsatt et felles prosjekt for NSF sin merkevare og visuelle profil for alle avdelinger, ble det besluttet at utarbeidelsen av felles branding for kretscuper skal utsettes til NSFs merkevareposjekt er i mål. Felles branding for kretscuper er derfor tidligst klart til 2023/2024-sesongen. 

Preseason-arrangement for å forlenge sesongen
Under forrige ukes arrangørmøte ble det ytret et ønske om å arrangere et preseson renn med NC-poeng for å forlenge NOR Freeski Cup-sesongen.

Vedtak: NOR Freeski utarbeider forslag til ulike arrangementer og konkurranser (med og uten NC-poeng) som er mulig å gjennomføre som et preseason-event, og legger frem forslagene på høstmøtet hvor endelig beslutning fattes.

Livestreaming og videodømming av alle nasjonale konkurranser
Forslag om at alle nasjonale konkurranser skal livestreames. Først og fremst gjør dette de nasjonale konkurransene til et mer attraktivt produkt for eventuelle sponsorer. Videre kan livestreaming effektivisere konkurransedagene ved at dommerpanelet kan benytte seg av videodømming. 

Vedtak: NOR Freeski utarbeider et kostnadsestimat for livestreaming som fremlegges på høstmøtet for endelig beslutning. 

Utøverundersøkelse nasjonale konkurranser
Forslag om å sende ut utøverundersøkelse etter hver konkurranse (NC, NM, HL) for å finne ut hva utøverne synes funker bra, og hva de synes kan forbedres/endres. 

Vedtak: Arrangørene som ønsker sender utøverundersøkelse direkte til deltakerne på sine arrangement. 

Løpermøte på Teams
Forslag om å gjennomføre løpermøte på Teams kvelden før konkurransen i stedet for på selve konkurransedagen. 

Vedtak: Løpermøte for nasjonale konkurranser (NC, NM, HL) gjennomføres på Teams kvelden før. 

Ikke sette score hvis utøverne ikke forbedrer runnet sitt
Med stadig økende deltakerfelt på de nasjonale konkurransene blir konkurransedagene lange for utøverne. Derfor foreslås det at dommerne ikke setter score dersom utøverne ikke forbedrer runnet for å effektivisere renngjennomføringen og skape bedre flyt for utøverne. 

Vedtak: Det settes ikke score hvis utøverne ikke forbedrer runnet sitt i nasjonale konkurranser (NC, NM, HL).

Valg av ny Freestylekomité
Valgkomiteens innstilling til ny Freestylekomité for de to neste årene ble enstemmig vedtatt og består av:

  • Leder: Øystein Tamburstuen (gjenvalg)
  • Nestleder: Kristin Sæterøy (gjenvalg)
  • Medlem: Camilla Søreide (ny)
  • Medlem: Geir Erik Samnøy (gjenvalg)
  • Medlem: Jon Opsahl (gjenvalg)
  • Ungdomsrepresentant: Johanne Killi (gjenvalg)

Valg av ny valgkomite
Valgkomiteen for de to neste årene ble enstemmig vedtatt og består av:

  • Leder: Stig Gråberg
  • Medlem: Nina Merethe Hafnor
  • Medlem: Eimund Staverløkk

 

Vi gleder oss til videre arbeid med freeski i hele Norge! Neste samlingsplass er høstmøtet. 

NIF-EPI02, 02
NSF - Nor Freeski