Hopp til innhold

Skiforbundets Utviklingsmodell

Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM) er lagt til grunn i NSFs strategidokument 2021-2024 og bygger på stadier i menneskets utvikling med utøveren i sentrum. Den tar for seg både bredde- og toppidrett, men oppfordrer til et livslangt idrettsliv og har fokus på et langsiktig utviklingsperspektiv, framfor kortsiktig resultatfokus.

Skiforbundets utviklingsMODELL BESTÅR AV FØLGENDE NIVÅER

   AKTIV LIVET ut                                 

 

 

KONKURRERE PÅ SKI LIVET UT  
TREN FOR Å VINNE  
TREN FOR Å KONKURRERE  
TRENE FOR Å TRENE  
LÆR Å TRENE  
FUNDAMENT  
AKTIV START  


Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) bygger på ulike stadier i menneskets utvikling og støtter seg på teorier fra den Canadiske LTAD modellen (Long Term Athlete Development). 
Den vektlegger viktigheten av at mennesker utvikler seg forskjellig, og baserer seg derfor på utviklingsalder framfor kronologisk alder. SUM har fokus på et langsiktig utviklingsperspektiv, framfor kortsiktig resultatfokus.  

Modellen består av følgende nivåer

 • Aktiv start
 • FUNdament
 • Lær å trene
 • Aktiv livet ut
 • Tren for å trene
 • Tren for å konkurrere
 • Tren for å vinne
 • Konkurrere på ski livet ut
 • Annen idrett

Nivåene har ulike fargekoder og disse brukes i utvikling av materiell og fagstoff.

Nøkkelområder i modellen

 • Innlæring av grunnleggende og sportslige bevegelser som plattform
 • Allsidighet vs spesialisering
 • Utviklingsalder vs kronologisk alder (Relativ aldersforskjell)
 • Sensitive perioder (trene på de riktige tingene til riktig tid)
 • Fysisk, kognitiv og emosjonell utvikling
 • Periodisering (Hva skal trenes i hvilke perioder. Gjerne være aktiv i flere idretter)
 • Konkurranse og treningsplanlegging (innhold og hvor mye i forhold til trening)
 • Skal du bli god, må du øve mye!
 • Implementering i alle ledd i organisasjonen
 • Kontinuerlig evaluering

Skjematisk fremstilling av beskrivelse av aktivitet og kurstilbud pr. nivå

Modellen skal være skiidrettens røde tråd i alt arbeid

Den gir føringer for hvordan framtidens organisasjon, utøvere, trenere, ledere, anlegg og arrangement skal være. Målet er at skiidretten skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig og best mulig. I dette ligger aktivitet både for funksjonsfriske og funksjonshemmede, for integrering av medlemmer som ikke har et  tradisjonelt forhold til snø og ski, og integrering av medlemmer fra alle samfunnslag. Skiidretten skal være inkluderende med hensyn til nivå, alder, kjønn, sosial- og kulturell bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering og økonomisk evne.

Klubbundersøkelsen 2015

Undersøkelsen gir klare indikasjoner på at vi har et for stort frafall i barne- og ungdomsidretten, samtidig som mange opplever skiidretten som økonomisk belastende. Dette gjelder særlig utstyr og reisevirksomhet. Det betyr at vi gjennom vår modell ønsker å utvikle nye aktivitetstilbud som ivaretar medlemmenes mulighet til å både å drive breddeidrett og toppidrett, gjerne på tvers av våre egne grener og andre idretter, uten at det skal være kostnadsdrivende. Modellen er vår røde tråd som gir føringer på hvordan framtidens organisasjon, utøvere, trenere, ledere, anlegg og arrangement skal være for at vi blir flest mulig, lengst mulig og best mulig.

NSFs strategidokument 2021-2024

SUM er lagt til grunn i NSFs strategidokument
Utøveren i sentrum

Utvikling av skiutøveren skal gjøres i et langsiktig utviklingsperspektiv. Derfor er det utøveren som er i sentrum for skiidrettens mål i strategidokumentet. Se fig. ovenfor. For at en utøver skal kunne utvikle seg er det behov for gode trenere, arrangement og anlegg. Aktiviteten må være tilrettelagt på en slik måte at utvikling skjer gjennom et langt idrettsliv. Til sammen utgjør elementene nærmest utøveren kjernevirksomheten for all virksomhet, fra skiklubb, via skikrets og til skiforbundet.
Målene er derfor knyttet til både nivåene i SUM og de ulike innsatsområdene i strategidokumentet.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig – en nasjon bestående av skiløpere

Mennesker utvikler seg i forskjellig takt, uavhengig av alder og ferdighetsnivå. Skiidrettens fremtidige mål er derfor tilrettelagt for idrettslig utvikling basert på utviklingsalder fremfor kronologisk alder.
Med rett utvikling, til riktig tid, vil resultatene komme. Samtidig vil skiidretten være et betydelig bidrag i et folkehelseperspektiv. Gjennom økt skiutøvelsen og skiglede legges det til rette for at ski blir en integrert del av folks hverdag. Gjennom utviklingsbasert tilrettelegging skal Norges Skiforbund befeste sin posisjon som verdens beste skinasjon, og at vi er en nasjon bestående av skiløpere.
Klubbene i Norges Skiforbund har gjennom klubbundersøkelsen gjennomført høsten 2015 gitt et godt innblikk i skiidrettens utfordringer, og har gitt Skiforbundet en retning for hva som er viktig for aktiviteten
fremover. Å beholde skiutøveren gjennom hele barne- og ungdomsperioden er et uttalt mål. Dette må gjøres gjennom tilrettelegging av aktiviteten, også på en måte som ikke skal være økonomisk belastende.

Øvrige rammebetingelser for skiidrettens virksomhet er utdanning og utvikling, informasjon og kommunikasjon, økonomiske rammevilkår, internasjonalt arbeid og samhandling på tvers i organisasjonen og mellom organisasjoner. Sammen med kjernevirksomheten utgjør dette innsatsområdene for skiidretten de kommende fire årene.
NSFs strategidokument 2021-2024

LINK til grenenes utviklingsplaner/SUM-planer
UTVIKLING AV UTØVERE -HOPP Utviklingsplan Alpint UTVIKLINGSPLAN LANGRENN

LINK TIL CANADAS LTAD
Canadas Physical Literacy LTAD-brosjyre Canada

 

NIF-EPI01, 01