Hopp til innhold

Skikretstinget 2021 Buskerud Skikrets

Buskerud Skikrets inviterer til digitalt skikretsting onsdag 2. juni kl. 19. Tingdokumenter er nå lagt ut.

Skikretsstyret innkaller med dette til Skikretsting i Buskerud Skikrets.

 INNKALLING TIL SKIKRETSTING 2021         tingdokumenter

 • TID:                onsdag 2. juni kl. 19.00 

 •  STED:             Digitalt møte via Teams

Representasjon:

På skikretstinget møter med stemmerett, jfr. lov Buskerud Skikrets pgf. 14:

a.       Skikretsens styre inkl. grenkomitelederne

b.       Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

 • -  For medlemstall til og med 50:                              1 representant
 • -  For medlemstall fra 51 til og med 100:                 2 representanter
 • -  For medlemstall over 100:                                      3 representanter

Representantene fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

Kjønnsfordeling:

På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Påmelding/fullmakt:

Klikk her for påmelding til Skikretstinget, siste frist fredag 21. mai.

I tillegg må klubben sende inn et eget signert fullmaktsskjema til kretskontoret pr E-post til buskerud@skiforbundet.no , siste frist 25. mai.

Innmelding av saker:

Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig pr E-post til Buskerud Skikrets, buskerud@skiforbundet.no , senest onsdag 19. mai.

Dagsorden:

 1.  Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2.  Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3.  Velge dirigent(er), referent/sekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4.  Behandle beretning.
 5.  Behandle regnskap for Skikretsen i revidert stand.
 6.  Behandle innkomne forslag og saker.
 7.  Fastsette kontingent.
 8.  Behandle budsjett for Skikretsen.
 9.  Foreta følgende valg:
 • a) Leder og nestleder.
 • b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 • c) Lederne av grenkomiteene i skikretsen.
 • d) Skikretstinget gir skikretsstyret fullmakt til å oppnevne nestledere og medlemmer i grenkomiteene etter innstilling fra valgkomiteen/tinget.
 • e) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere skikretsens regnskap.
 • f) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 • g) Representanter til Skiting og Idrettskretsting eller gi skikretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • h) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste skikretsting.

Tingdokumenter:

Tingdokumenter legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Grenvise vårmøter vil denne gang ikke avholdes i etterkant av skikretstinget, disse møtene avholdes i tilfelle separat for hver gren på andre tidspunkt.

 VEL MØTT TIL SKIKRETSTING!

Med vennlig hilsen

BUSKERUD SKIKRETS                                                                                    

Steinar Berthelsen (sign.)     leder                                                                      

Liv Høgli (sign.)   adm.sjef                                                                                                                  

nif-epi04, 04