Hopp til innhold

Presiseringer for skirenn i Buskerud

Presisering vedr. gjennomføring av terminfestede skirenn i Buskerud Skikrets. PS! Inntil videre er alle terminfestede skirenn nedstengt, med unntak av lokale klubbrenn/renn i etablert treningsgruppe.

Informasjon om gjennomføring av skiaktivitet/ skiarrangement – oppdatert av NSF 04.01.21

Regjeringen har 4. januar innført nye nasjonale smitteverntiltak gjeldende til og med 17. januar.

Skiidrett er utendørsaktivitet, og vi er fortsatt i den heldige situasjon at det vil være mulig å gjennomføre skiaktivitet og skiarrangement lokalt så lenge man følger sentrale og lokale smittevernregler. Imidlertid presiseres følgende:

  • Lokal aktivitet og lokale arrangement utendørs kan fortsatt gjennomføres, men det understrekes at det må være god avstand (minimum 1 meter) mellom alle tilstedeværende.
  • I forbindelse med aktiviteten må bruk av innendørslokaler både for deltagere, støtteapparat, arrangører og andre så langt som mulig unngås. I tilfeller hvor personer må oppholde seg innendørs med tanke på gjennomføringen av arrangementet må det være god avstand mellom personene
  • Aktivitet og arrangement skal foregå lokalt slik at unødvendig reiseaktivitet unngås. I denne sammenheng legges det vekt på at man kan kjøre til arrangementet i egen bil og at det ikke er nødvendig med overnatting i forbindelse med arrangementet/aktiviteten
  • Toppidretten har et særskilt unntak i covid-19-forskriften, og toppidrettsarrangement kan gjennomføres for utøvere som omfattes av grenenes toppidrettsdefinisjon
  • Mange kommuner har innført egne regler og anbefalinger lokalt som er strengere enn de nasjonale. NSF forutsetter at alle arrangører og medlemmer følger disse både ved gjennomføring av arrangement og deltagelse i aktivitet

Retningslinjene fra desember forlenges i Buskerud Skikrets i første omgang ut januar 2021:

1. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

2. Buskerud Skikrets følger presiseringer for avholdelse av skirenn gitt av NSF og har vedtatt følgende (gjelder ikke FIS-renn/NC-renn):

  • For klassene 12 år og yngre: Påmelding til skirenn arrangert av klubber i Buskerud Skikrets, er begrenset til deltakere fra klubber i Buskerud Skikrets. For alpint gjelder denne begrensningen også for eldre klasser i kvalikrennene.
  • For klassene 13 år og eldre: Påmelding til skirenn arrangert av klubber i Buskerud Skikrets, kan gjøres av klubber/utøvere med en naturlig geografisk tilhørighet.   NB! Utøvere fra klubber i Buskerud Skikrets samt utøvere som har sitt daglige oppholdssted innenfor Buskerud (for eksempel skoleelever og studenter), skal prioriteres først, deretter øvrige utøvere med naturlig geografisk tilhørighet (fra et geografisk område der man ikke trenger overnatting eller må benytte fly/ kollektivtransport).

Arrangørklubbene presiserer dette ved å legge inn teksten i pkt. 2 i beskrivelsesfeltet under rennet i Sportsadmin og som info på eventuelle renninnbydelser og hjemmesider. Har arrangør alt fått påmeldte deltagere som ikke er lov, må disse underrettes og meldes av.

Ved utendørsarrangement er det som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom gruppene. En person kan ikke være i mer enn en gruppe (kohort) i løpet av arrangementet. Se info.

Se for øvrig all info om korona på kretsens hjemmesider, der finnes både arrangørmanual og eksempler på gjennomføring.

Det oppfordres til i størst mulig grad å arrangere lokale skirenn og skiaktiviteter gjennom pandemien. Skiidretten er heldig stilt som utendørsaktivitet der en rekke aktiviteter kan la seg gjennomføre innenfor smittevernreglene. En stor takk til våre dyktige arrangører som har gjennomført flotte skirenn med gode smitteverntiltak i Buskerud i desember, det er utrolig viktig for skiaktiviteten. Fortsett det gode arbeidet!

nif-epi04, 04