Hopp til innhold

Skikretstinget 2023

Skikretstinget 2023 arrangeres lørdag 29. april. Sted: Dyreparken hotell Kristiansand

Skikretstinget 2023 arrangeres lørdag 29. april. Tingsted er Dyreparken Hotell øst for Kristiansand. Vi legger opp til en relativ rask avholdelse av selve tinget og så blir det påfølgende egne fagmøter innen hver gren. Det legges opp til at alle deltakere skal komme seg frem og tilbake fra sin hjemmeklubb, uten å behøve overnatting. Tidsperspektiv er fra ca. 1230-1700 (inkl. fagmøter). Det blir servering av lunsjbuffet ifbm. med tinget. Det blir også gitt et tilbud til ang. overnatting og opplevelsespakke der evt. familiemedlemmer kan inngå. Vi ønsker oss flest mulig deltakere og første skiting på lengre tid, der hele skifamilien igjen kan samles fysisk til tingforhandlinger og gode diskusjoner. Har man flere aktuelle deltakere i styret i egen klubb som ønsker å delta, så meldes disse på som observatører (uten stemmerett). Dette gjelder også ved mangelfull kjønnskvotering. Vi skal ikke legge hindringer i veien for deltakelse, men alle må respektere de lovmessige vedtektene rundt representasjon på selve skitinget. Igjen, vi ønsker oss flest mulig deltakere og som også kan delta i gode samtler ved fagmøtene i etterkant. Det arbeides også med å få både utøvere og trenere til tinget og fagmøter slik at de kan fortelle de fremmøte om veien fra ung og lovende, og hva som kreves i det daglige arbeidet for å nå sine mål.

Informasjoner rundt påmelding til selve tinget, fagmøter og representasjon fra klubbene med tidsfrister, vil bli sendt til klubbene og lagt til her på siden.

Det skal foretas valg for perioden 2023-2025. I den forbindelse så ønsker leder av valgkomiteen Geir Olav Håland innspill fra klubbene på ulike kandidater til verv generelt i skikretsen. Epost: geir.olav.haland@lyse.net tlf. 922 177 63

Oversikt over tillitsvalgte i skikretsen 

På skikretstinget møter med stemmerett:

a.       Skikretsens styre inkl. grenkomitelederne

b.       Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

·         -  For medlemstall til og med 50:                      1 representant

·         -  For medlemstall fra 51 til og med 100:        2 representanter

·         -  For medlemstall over 100:                              3 representanter

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde, kan følgende møte:

Medlemmer i de faglige utvalg/komiteer 

Kontrollkomiteens medlemmer

Valgkomiteens medlemmer

Revisor

Tingrepresentanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt skikretsen innen fristen for påmelding. Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn, jfr. § 2-4 Kjønnsfordeling i NIF`s lov.

Innmelding av saker

Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse skriftlig pr. epost til ars@skiforbundet.no innen 11. april.

Dagsorden

1) Godkjenne de fremmøtte representantene.

2) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3) Velge dirigent(er), referent/sekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.

4) Behandle beretning.

5) Behandle regnskap for Skikretsen i revidert stand.

6) Behandle innkomne forslag og saker.

7) Fastsette kontingent.

8) Behandle budsjett for Skikretsen.

9) Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder.

b) 2 frittstående styremedlemmer samt lederne av grenkomiteene i skikretsen som inngår som styremedlemmer i hovedstyret.

c) Skikretstinget gir skikretsstyret fullmakt til å oppnevne nestledere og medlemmer i grenkomiteene etter innstilling fra valgkomiteen/tinget.

d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere skikretsens regnskap.

e) Kontrollkomite med leder og medlem.

f) Representanter til Skiting og Idrettskretsting eller gi skikretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.

g) Valgkomité med leder og 3 medlemmer for neste skikretsting.

Tingdokumenter:

Tingdokumenter legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes elektronisk link ut til påmeldte representanter. Tingpapirer vil ikke bli kopiert og sendt pr. post. Grenvise fagmøter avholdes umiddelbart etter selve skikretstinget.

Med hilsen

På vegne av Agder og Rogaland Skikrets

Pål Angell Bergh leder  Petter Furseth adm. sjef

NIF-EPI02, 02
NTB