Hopp til innhold

Planlegging av anlegget

Den detaljerte planleggingen må munne ut i en tegning av området som viser hvor de ulike elementene i anlegget skal ligge. Her må det tas hensyn til det eksiterende terrenget, hvilke elementer som ønskes inn i anlegget, organisering i forhold til nedfater, oppgangssoner og samlingspunkter. Selve tegningen av anlegget er sluttproduktet av en prosess der flest mulig av de som skal bruke og ikke minst drive anlegget har vært med og fått sagt sin mening. Uansett anleggsstørrelse, vil det være mange muligheter for utforming av anlegget. Derfor er det viktig at det blir gått flere runder med så mange involverte som mulig før den endelige beslutningen om innhold og utforming tas.

Kart for å tegne på er viktig. Det aller beste kartgrunnlaget er digitaliserte kart med ekvidistanse på 1 meter og i målestokk 1: 200 til 1: 500. Det mest vanlige er å ta utskrifter av disse kartene og tegne på utskriften. Etter hvert er det flere og flere som gjør dette på data. Dersom slike kart ikke finnes må økonomisk kartverk brukes. Dette er kart i målestokk 1: 5000, ekvidistanse 5 meter. Disse er i utgangspunkt for grove å tegne på, men sammen med bilder og nøyaktige målinger av høyder og avstander i terrenget kan disse kartene brukes. Det vil være en fordel å forstørre dem. Kommunens tekniske avdeling/etat vil være behjelpelig med å fremskaffe de kartene som trengs. De kan også være behjelpelig med oppmåling av terrenget.

nif-epi04, 04