Hopp til innhold

Kontakt med kommunen

Det må gjennom hele planleggingsfasen være kontakt med kommunen. Hvor mye kommunen vil engasjere seg vil variere i fra sted til sted. Nedenfor følger et minimunn av momenter som må avklares med kommunen:                                            

- Er det være nødvendig å utarbeide reguleringsplan for det aktuelle området?
- Hvordan vil da riktig fremgangsmåte være?
Her er det viktig å være klar over at en reguleringsplan vil innebære et sterkere vern av området i forhold til fare for endret bruk enn kun en leieavtale. Det vil ikke alltid være et krav at området skileikanlegget ligger på reguleres til formålet. Imidlertid anbefales det, i samarbeid med kommunen, å vurdere om dette allikevel er hensiktsmessig for å sikre området på en best mulig måte.

  • Er skileikanlegget et søknads- eller meldingspliktig tiltak etter Plan og bygningsloven? I så fall hva kreves av dokumentasjon for å få dette godkjent?
  • Hvilke type kart har kommunen over området?
  • Hvordan få anlegget med i kommunes kommunedelplan for idrett og friluftsliv; prosedyre og tidsfrist?
  • Muligheter for kommunal støtte og eventuell tidsfrist for søknad om dette?
  • Kommunens egen frist for søknad om spillemidler? Og hva kreves av en søknad om spillemidler?
  • Hvilken hjelp kan forventes av kommunen under planleggingsfasen, anleggsfasen og ikke minst til drift av det ferdige anlegget?

                                                                                                  

nif-epi04, 04