Hopp til innhold

Skikretsting 2021

Nordland Skikrets inviterer til ting på Thon Hotell Nordlys i Bodø lørdag 4. september 2021. Vi vil også markere skikretsens 100 års jubileum.

Tingdokumenter  Anleggsplan

Rammeprogram

kl. 15.30-18.30 Skikretsting
kl. 19.30 Kretstingmiddag med jubileumsmarkering og tildelinger

Invitasjon og påmeldingsinfo er sendt ut til klubbene pr e-post. 

Representasjon

På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Nordland skikrets, § 9:

1. Skikretsens styre.

2. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50 – 1 representant

For medlemstall fra 51 til og med 100 – 2 representanter

For medlemstall over 101 – 3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest lørdag 28. august. Alle representanter må være påført på eget fullmaktsskjema.

Det er mulig å stille med observatører i tillegg til ordinære representanter.

NB! Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker

Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Nordland Skikrets senest lørdag 21. august.

Sakliste

Fullstendig sakliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget – 28. august, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Påmelding

Påmelding til kretstinget og vårmøtene finner du på linken under. Frist 21. august.

Påmeldingsskjema

Klubbene må sende inn signert fullmaktsskjema til kretskontoret per e-post nordland@skiforbundet.no innen 28. august.

Fullmaktsskjema er sendt ut per e-post til klubbene.

Kandidater

Klubbene kan melde inn kandidater til valgkomiteen som består av følgende personer:

Leder: Jo Inge Øverland – overlandjoinge@gmail.com

Medlem: Elin Abelsen - eli-abe@online.no

Hederstegn
Hederstegnkomiteen ønsker også forslag til kandidater så snart som mulig og senest innen 21. august.

Statutter: Microsoft Word - Hederstegn.docx (skiforbundet.no)

Kontaktinformasjon til hederstegnkomiteen:
Eva Lund Pedersen - eva.lund.pedersen@gmail.com

Odd Stien - odst@online.no

Langrennskomiteen kommer med egen innkalling med tidspunkt og sted for sitt møte.

Velkommen til skikretstinget! 

NIF-EPI02, 02
Pedro Lemos