Hopp til innhold

Behandling av varslingssak avsluttet

En tidligere smører for langrennslandslaget varslet i sommer om flere, påståtte kritikkverdige forhold. Norges Skiforbund har behandlet varselet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og interne varslingsrutiner. Konklusjonen er at det ikke har forekommet lovbrudd, men at enkeltstående hendelser bryter med Skiforbundets etiske regler.

Varselet omfattet en rekke forhold som varsler har opplevd som kritikkverdige, enten personlig eller mer overordnet i arbeidsmiljøet for smørerne på langrennslandslaget. Forholdene det ble varslet om, skal ha skjedd over en lengre tidsperiode.

– I tråd med varslingsrutinene våre ble det etablert et varslingsmottak bestående av generalsekretær, organisasjonssjef og HR-sjef. Varslingsmottaket har brukt betydelige ressurser på å få kartlagt faktum gjennom samtaler med varsler og andre relevante personer i organisasjonen, samt innhenting av relevant dokumentasjon, sier generalsekretær Arne Baumann i Norges Skiforbund. 

Da det ble klart at det forelå et varsel, engasjerte generalsekretær Arne Baumann i Norges Skiforbund juridisk bistand fra advokat Per Ragnar Bronken i Elden Advokatfirma. Samtalereferater og dokumentasjon innhentet av varslingsmottaket ble overlevert Elden Advokatfirma som har utarbeidet en rapport som oppsummerer faktum og rettslige vurderinger. 

– Det er vår vurdering at de kritikkverdige forholdene som er fremhevet av varsler, ikke utgjør lovbrudd etter norsk rett. Videre er det ingenting som tyder på at varsler har blitt utsatt for gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven på noe tidspunkt, sier advokat Per Ragnar Bronken i Elden Advokatfirma. 

Advokat Bronken vurderer imidlertid at det er klart at noen av de enkeltstående hendelsene som det er varslet om, er å anse som «utilbørlig opptreden» etter NSFs «etiske retningslinjer for skiidretten».

- Vår oppfatning på bakgrunn av det faktum som er presentert, er at arbeidsmiljøet har mange positive sider som verdsettes innad i teamet, men at det også er utfordringer. Dette fremstår imidlertid ikke som en like stor utfordring i dag og heller ikke som en dominerende del av arbeidsmiljøet, sier advokat Per Ragnar Bronken. 

Selve arbeidsmiljøet beskrives av flere som inkluderende og positivt. Det er dokumentert at tidligere smøresjef tok tak i en rekke utfordringer i arbeidsmiljøet, herunder samarbeidsproblemer, våren 2022 sammen med Olympiatoppen. 

Arbeidsmiljøet beskrives som å ha mange positive sider som verdsettes innad i teamet, men at det også er utfordringer. Det skyldes blant annet det høye arbeidspresset og arbeidsforholdene med å jobbe tett på hverandre. Dette fremstår imidlertid ikke som en like stor utfordring i dag og heller ikke som en dominerende del av arbeidsmiljøet.

Generalsekretær Arne Baumann har orientert skistyret om behandlingen av varselet, og at varslingssaken nå ansees som avsluttet. 

Baumann er tydelig på at selv om behandling av varselet ikke avdekket noen formelle lovbrudd, er det liten tvil om at varsler selv har opplevd det som et vanskelig arbeidsmiljø, og som har vært en stor belastning for ham. 

– Selv om varslingssaken er avsluttet, er det fremkommet kunnskap gjennom behandling av varselet som vil være viktig for oss fremover. Det gjelder både hvordan håndtere negative hendelser i arbeidsmiljøet for dem som jobber ute i felt, men også våre rutiner for behandling av varslingssaker, sier generalsekretær Arne Baumann i Norges Skiforbund. 

– Enten du er utøver, jobber i støtteapparatet, er tillitsvalgt eller er ansatt skal du oppleve et trygt og inkluderende arbeidsmiljø fritt for utilbørlig adferd. Selv om de aller fleste i Norges Skiforbund opplever det i dag, viser denne saken at vi fortsatt har en jobb å gjøre på dette området, avslutter Arne Baumann.

NIF-EPI01, 01