Hopp til innhold

Rent særforbund

Norges Skiforbund ble 15. desember 2021 re-sertifisert som Rent Særforbund.

 

Rent særforbund. Tydelig holdning - konkret handling!

 

Last ned handlingsplanen  RE-SERTIFISERT FREM TIL 31.12.2024 

Vår handlingsplan 2024-2028 - kortversjon

Norges Skiforbund skal ha en ledende rolle i etikk- og antidopingarbeid, og være en pådriver i FIS og overfor IOC, IPC og Wada i antidopingarbeidet.

Modell for antidopingarbeidet i skiidretten

Målene for perioden 2024-2028

 • Nivå 1 utgjør grasrota i skiidretten gjennom medlemmer og klubber.
 • Nivå 2 utgjør mellomleddet i skiidretten, på vei mot internasjonal satsning og toppidrett.
 • Nivå 3 utgjøres av det sentrale forbundsleddet, ansatte og utøvere.

OMRÅDE OG MÅL - NIVÅ 1

Rent idrettslag
 • Kretsen skal bidra til at skiklubber gjennomfører/blir sertifisert som Rent Idrettslag
 • Alle klubber som avgir utøvere til landslag, bør være Rent Idrettslag
 • Arrangører med egen arrangøravtale med Norges Skiforbund skal være Rent Idrettslag
Informasjonskampanjer
 • Sammen med ADNO skal vi bidra til informasjons- og holdningskampanjer med utøvere fra Skiforbundets landslag som talspersoner.
 • Bidra til at ADNO kan gjennomføre kampanjer, ha informasjonsstand mv. på skiarrangement eller andre arrangement i NSFs regi hvor dette er aktuelt.
Arrangement
 • Skikretsene skal jobbe for at arrangører som får tildelt KM og Kretscuprenn skal gjennomføre Rent idrettslag
 • Arrangører med arrangøravtale med Norges Skiforbund skal være Rent idrettslag

OMRÅDE OG MÅL - NIVÅ 2

 Ren utøver
 • Utøvere på kretslag skal gjennomføre Ren Utøver 
 • Utøvere på offisielle krets- eller regionale lag med støtte fra Norges Skiforbund skal gjennomføre Ren Utøver 
 • Alle elever på offisielle Skigymnas, hvis de har en avtale med Norges Skiforbunds grener, skal gjennomføre Ren Utøver 
Regions- og kretssamlinger
 • Alle skikretser skal i samarbeid med ADNO i løpet av perioden avholde minimum et informasjonsforedrag om doping på regions- og/eller kretssamlinger, eller på større klubbsamlinger.
 • Skikretsene skal i perioden legge til rette for et foredrag fra ADNO, enten på høst- og vårmøter, samlinger, arrangementer el.l. i kretsenes regi.

 OMRÅDE OG MÅL - NIVÅ 3

Norges Skiforbund
 • Norges Skiforbund har oppnevnte personer som koordinerer oppfølging av antidopingarbeidet og handlingsplanen i organisasjonen. 
 • Resertifisering og – oppfølgingsmøter er obligatoriske og følges opp fra Antidoping Norge.
Holdningsskapende aktiviteter
 • Norges Skiforbund skal fremme budskapet om nulltoleranse for doping
 • Norges Skiforbund legger til rette for at ansatte og utøvere kan benyttes i informasjonskampanjer i antidopingarbeidet
 Utdanning
 • Trenerne skal være tydelige rollemodeller i antidopingarbeidet i Norges Skiforbund
 • Norges Skiforbund skal legge til rette for foredrag fra ADN på sentrale trenerseminar
 • Momenter for etikk, moral og antidopingarbeidet skal være implementert i alle relevante kurs i Nor
Kommunikasjon og omdømme
 • Norges Skiforbunds retningslinjer for Antidoping skal tydelig fremgå i vår kommunikasjon internt og eksternt, herunder på www.skiforbundet.no
 • Norges Skiforbund skal publisere relevant informasjon, kampanjer mv. knyttet til antidopingarbeidet og holdningsskapende arbeid på egnede flater på nettsidene og i våre SoMe-kanaler
Tillitsvalgte
 • Tillitsvalgte i skistyret og grenkomiteer skal hver valgperiode gjennomgå- læringsprogrammet Ren Utøver.
Ansatte
 • Alle ansatte i NSF skal enten gjennom medlemskap i idrettslag eller via avtale være forpliktet til å følge  idrettens dopingbestemmelser
 • Alle arbeidsavtaler skal inneholde klausuler om etiske retningslinjer og dopingbestemmelser
 • Relevante ansatte i sportslig apparat skal være til stede på et årlig foredrag i regi av sin gren hvor antidopingarbeid er tema
 • Sportslige ansatte i Norges Skiforbund skal hvert år gjennomgå Ren Utøver.
Utøvere
 • Alle landslagsuttatte utøvere til lag i Norges Skiforbund skal årlig gjennomføre e- læringsprogrammet Ren Utøver.
 • Alle landslagsuttatte utøvere skal være til stede på ett årlig foredrag med ADNO eller eget helsepersonell.
 • Alle landslagsavtaler og representasjonsavtaler skal inneholde klausuler om etiske retningslinjer og dopingbestemmelser
Helse- og medisinsk personell
 • Alt helsepersonell knyttet til NSF sine landslag skal ha gjennomført ADNO sitt antidopingkurs for medisinsk støttepersonell
 • Alt helsepersonell skal gjennomføre ADNO program Ren Utøver 
 • Medisinsk ansvarlig i NSF skal gjennomføre et årlig oppdateringskurs/møte innenfor relevant antidopingtema for lagenes helsepersonell, gjerne med støtte fra ADNO
 • Medisinsk ansvarlig i gren skal gjennomføre et årlig informasjonsmøte for sine landslagsutøvere og trenere, gjerne med støtte fra ADNO•
Arrangement
 • Norge Skiforbund skal gjennom arrangøravtaler sikre at alle arrangører av internasjonale konkurranser i Norge legger til rette fordopingkontroller
 • Norges Skiforbund skal bidra til å legge til rette for at ADNO kan ha informasjonsstands under internasjonale arrangement
Internasjonalt arbeid
 • Norges Skiforbund skal arbeide for en ren skiidrett og være pådrivere i antidopingarbeidet internasjonalt gjennom sin representasjon i ulik FIS komiteer og utvalg
 • Norges Skiforbund skal delta i relevante internasjonale antidoping seminarer og fora for på den måten å markere seg som en pådriver for økt søkelys på etikk, verdier og holdningsskapende antidopingarbeid i skiidretten
 • Norges Skiforbund skal være en pådriver for at utøvernes retts-sikkerhet er ivaretatt i WADA og FIS sine anti-dopingbestemmelser og gjennomføringen av dopingkontroller.
 • Ved internasjonale seminarer /samlinger skal det legges til rette for at ADNO inviteres til å informere om antidopingarbeidet i Norge.

Ansvar, gjennomføring og rapportering

Skistyret er ansvarlig for godkjenning og oppdateringer av denne handlingsplanen, og kan om ønskelig fremme planen for vedtak på Skitinget. Skistyret har videre ansvar for de overordnede prinsipper ved sanksjonering dersom det foreligger manglende gjennomføring av vesentlige krav. Skistyret har videre ansvar for at planens punkt 7.4, grunnleggende opplæring for tillitsvalgte, er gjennomført. Til sist har skistyret ansvar for gjennomføring av punkt 7.9, internasjonalt ansvar.

Grenkomiteene er ansvarlig for å iverksette planens punkter som knytter seg til den idrettslige virksomheten i den enkelte gren i henhold til komiteinstruks vedtatt 28. august 2018. Det påhviler grenkomiteene et spesielt ansvar i å påse at planens punkt 7.6 om utøvere og 7.7 om helsepersonell/medisinsk helsepersonell gjennomføres. Ved manglende gjennomføring av krav innen grenkomiteenes ansvarsområder er den enkelte grenkomiteen ansvarlig for å iverksette sanksjoner vedtatt av skistyret.

Både skistyret og grenkomiteene har ansvar for å bidra til det generelle holdningsskapende arbeidet som er omtalt i planens punkt 7.1.

Operativt gjennomføringsansvar

Generalsekretær har ansvar for operasjonelt å iverksette gjennomføring av planens punkt 7.3 kommunikasjons og omdømme, 7.5 ansatte og 7.8 arrangement.

Sportssjef i den enkelte gren har ansvar for operasjonelt å iverksette gjennomføring av planens punkt 7.2 utdanning, 7.6 utøver og 7.7 om helsepersonell/medisinsk helsepersonell, i samråd med den enkelte grenkomite.

Gjennomføring av tiltak mot enkeltmedlemmer, klubb og skikretser

Det enkelte skikretsstyret har i samarbeid med sin administrasjonssjef ansvar for å iverksette tiltak på nivå 1 og 2.

 

NIF-EPI03, 03