Hopp til innhold

For tillitsvalgte og utøvere

Varsling av kritikkverdige forhold

Formål med rutinen

Formålet med denne rutinen er å sikre at eventuelle kritikkverdige forhold i bedriften kommer frem i lyset, slik at det kan iverksettes tiltak mot forholdet. For å oppnå dette ønsker Norges Skiforbund å legge til rette for at arbeidstakere på alle nivåer, utøvere og tillitsvalgte skal kunne føle seg trygge på å varsle internt om slike forhold, uten at dette får negative konsekvenser for arbeidstaker.

Hva det kan varsles om?

All typer kritikkverdige forhold som begås mot og/eller av ansatte, tillitsvalgte og utøvere, så som:

 • straffbare forhold

 • brudd på lovregulerte forpliktelser
 • mobbing, trakassering og diskriminering

 • brudd på Norges Skiforbunds interne retningslinjer

 • brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet

 • forhold som utgjør en fare for personers liv og helse

 • rusmisbruk

 • andre kritikkverdige forhold


Opplistingen over er ment som eksempler på hva det kan varsles om og er ikke ment som en uttømmende opplisting.

Hvem det skal varsles til?

Arbeidstaker skal varsle kritikkverdige forhold til nærmeste leder med personalansvar eller verneombudet. Dersom forholdet knytter seg til nærmeste leder, kan det varsles til leders nærmeste overordnede. 
Der arbeidstakers varsel ikke følges opp av den som er varslet kan arbeidstaker varsle videre til nærmeste leders overordnede.
 Utøvere skal varsle kritikkverdige forhold til deres sportssjef. Dersom forholdet knytter seg til deres sportsjef, skal det varsles til grenkomitelederen. Tillitsvalgte skal varsle kritikkverdige forhold til deres leder (komiteleder/styreleder mv). Dersom forholdet knytter seg til denne personen, skal det varsles til generalsekretæren.

Hvordan det skal varsles?

Skriftlig eller muntlig, gjennom avviksregistrering i Simployer eller eventuelt gjennom e-post eller sms. 
Norges Skiforbund ønsker å oppfordre til at den som varsler tilkjennegir hvem vedkommende er. Dette gjør det enklere å følge opp et varsel og holde varsleren informert om hva som gjøres i saken.

Dersom arbeidstaker ikke ønsker å stå frem med navn er det bedre at det varsles anonymt enn at det ikke varsles i det hele tatt. Det er imidlertid ofte vanskeligere å behandle anonyme varsler,

Hvordan håndteres et varsel?

Leder/verneombud som mottar varsel om kritikkverdige forhold skal gi tilbakemelding til den som har varslet om hva som gjøres med forholdet. Det skal også gis tilbakemelding i de tilfeller leder/verneombud bestemmer seg for å ikke bringe saken videre.
 Den som mottar et varsel om kritikkverdige forhold har et ansvar for å bidra til at dette ikke får negative konsekvenser for den som har varslet (beskyttelse mot gjengjeldelse).

Der varselet gis muntlig har leder/verneombud ansvar for å få registrert varselet skriftlig. Vedkommende skal også utarbeide en logg i alle saker som mottas, hvor det fremgår om saken ble behandlet, hvordan den ble behandlet, hvem som deltok og resultatet av varslingen. Logg og øvrige saksdokumenter skal arkiveres og lagres som fortrolig på betryggende måte.

Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.

Arbeidsmiljøloven sier:Arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forholdEtter arbeidsmiljøloven (aml) § 2 A-1 har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig, men det foreligger en ubetinget rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling, samt
til tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter.

Det presiseres i bestemmelsen at også innleid arbeidstaker har rett til å varsle i samsvar med disse reglene.
 Eksempler på kritikkverdige forhold det kan varsles om er:


 • straffbare forhold,
 • 
brudd på lovregulerte forpliktelser,

 • brudd på bedriftens interne retningslinjer,
 • 
brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet.

Vern mot gjengjeldelser

Den arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold skal etter aml § 2 A-

2 være vernet mot gjengjeldelser.


Eksempler på gjengjeldelser som er i strid med arbeidsmiljøloven er:

 • ulike former for mobbing/trakassering/utfrysing
 • 
at arbeidstaker ikke får naturlig utvikling i lønns- og arbeidsvilkår
 • at arbeidstaker ikke får naturlig utvikling i arbeidsoppgaver

 • oppsigelse/avskjed

Plikt til å ha rutine for varsling

Virksomheter med fem ansatte eller flere, og virksomheter der forholdene tilsier det, skal etter aml § 2 A-3 ha rutiner for varsling. Disse rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

 • oppfordring om å varsle
 • 
fremgangsmåten for varsling

 • fremgangsmåten for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Varslingsrutinen skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Taushetsplikt

AML § 2 A-4 omhandler myndighetenes taushetsplikt ved mottak av varsel om kritikkverdige forhold. Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. 

NIF-EPI03, 03