Hopp til innhold

Moderniseringsprosess i norsk idrett

Innspill til Norges Idrettsforbunds moderniseringsprosess i norsk idrett

Idrettsstyret har nedsatt et Moderniseringsprosjekt som nå har levert forslag til endringer i organiseringen av norsk idrett. Norges idrettsforbund ønsker en bred høring og høringsdokumentet publiserer nå til samtlige organisasjonsledd innenfor norsk idrett.

Bakgrunn
Styringsgruppen for Moderniseringsprosjektet la den 20. september 2018 frem en rapport med forslag til overordnede prinsipper for hvordan norsk idrett kan effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og hvordan flere ressurser skal kunne frigjøres til mer idrettslig aktivitet. Forslagene ble utarbeidet av en arbeidsgruppe med bakgrunn i innspill fra en bred involvering av norsk idrett gjennom et større antall workshoper i april og mai 2018.
 
Rapporten har dannet grunnlag for diskusjoner i samråd/workshops med om lag 270 deltakere fra alle deler av norsk idrett. Vi har fått mange gode diskusjoner og innspill fra samrådene og forslagene som nå fremmes er justert på bakgrunn av innspillene.  
 
Det er kommet ganske omfattende innspill og forslag i samrådene og disse vil bli bearbeidet videre. Innspillene vil sammen med tilbakemeldinger fra den formelle høringsrunden, bli brukt til å utarbeide forslag til sak til Idrettstinget i 2019.

Mer informasjon om Moderniseringsprosjektet 

Det overordnede målet med moderniseringsprosessen er å sørges for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon.

For særkretser/regioner innebærer høringsforslaget at det skal maksimalt være 11 særkretser (mot dagens 16) underlagt særforbundene, med samme regionale grenser som de fellesidrettslige regioner (dagens idrettskretser). Styrene i særkretser/regioner skal erstattes med utvalg.

Troms Skikrets er bedt om å komme med innspill til følgende punkt (som omhandler særkretsleddet):   
1. Endringer for fellesidrettslige regioner (tidligere idrettskrets):
i. Regionene er administrative enheter direkte underlagt NIF, med direkte styrings- og rapporteringslinje til NIF sentralt.
ii. Erstatte dagens regionale styrer med politiske utvalg som har som hovedansvar å jobbe mot det offentlige politiske leddet. Lederne av utvalget vil sammen inngå i et nasjonalt idrettspolitisk utvalg som rapporterer direkte til idrettsstyret.
iii. Kretsstinget erstattes med et valgmøte for valg av de regionale politiske utvalgene og for representanter fra regionen til Idrettstinget. Etablering av felles regler for representasjon på valgmøtet.  
iv. Denne nye strukturen bør være på plass i løpet av 2019
v. Om det bør settes et mål om ytterligere reduksjon i antallet fellesidrettslige regioner i en fase 2.

2. Særforbundene regionalt: 
i. I den grad særforbundene velger å ha regionalt apparat skal dette maksimalt følge antallet fellesidrettslige regioner.
ii. Særkretsene/-regionene skal ikke ha egne politiske styrer, men rapporterer direkte til særforbundet. 
iii. Særforbundene kan opprette utvalg etter behov for å sikre operativ kraft og gjennomføre idrettsaktivitet lokalt vi. Det forventes at ny organisering er på plass i løpet av 2020.

Troms skikrets innspill:
Troms skikrets er positiv til en effektivisering av norsk idrett. Målet med å styre mer av våre ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon, kan vi stille oss 100% bak.

Norges Idrettsforbunds Lov sier at idrettskretsens grense skal følge fylkesgrensene. I vår landsdel er det allerede i gang en prosess med å slå sammen Troms og Finnmark idrettskrets. Denne prosessen vi fortsette uavhengig av moderniseringsprosessen.

Særforbundslinjen berøres ikke direkte av sammenslåingen av idrettskretsene, men vi stiller oss i utgangspunktet ikke negativt til en sammenslåing av skikretsene i Nord Norge. Vi har allerede i dag et godt samarbeid og flere felles prosjekter på tvers av de Nordnorske kretsene og vi tror vi vil stå sterkere sammen.

Forslaget innebærer videre at dagens kretsstyre skal erstattes med et politisk utvalg. Kretsene er i dag en selvstendig enhet med politisk valgt styre. De har beslutnings-myndighet og er klubbenes talerør inn i Skiforbundet. Dersom man erstatter krets-/regionstyret med et «politisk utvalg» vil kretsen/regionen i stor grad miste sin funksjon og være fullt underlagt særforbundet. Vi tror dette vil skape en avstand og en sentralisering av makt som gjør at det lokale engasjementet kan smuldre bort. Dette blir svært skadelig for frivilligheten, som norsk idrett er tuftet på. 

Vi mener for øvrig at prosessen er for omfattende for at den vedtas allerede på Idrettstinget våren 2019. Dette forslaget innebærer en vesentlig endring for vår organisasjon og krever en grundig behandling blant våre klubber og medlemmer.

Dersom klubbene har kommentarer eller spørsmål til skikretsens innspill, kan det sendes til troms@skiforbundet.no innen fredag 30. november. Innspill kan også sendes direkte til Troms Idrettkrets (troms@idrettsforbundet.no).

nif-epi04, 04