Hopp til innhold

Idrettsregistreringen

Informasjon om årets idrettsregistrering, som nå heter "Samordnet søknad og rapportering", er sendt ut til alle idrettslag. VIKTIG INFORMASJON om hvordan dere rapporterer finner dere her, siste frist 30. april!

Alle idrettslag skal rapportere en del nøkkelopplysninger  - som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv, samt laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv.

Viktige endringer for idrettslag i 2016

Årsmøtet må avholdes innen 31. mars Idrettslaget må vedta ny lov på sitt  årsmøte i 2016 ihht til NIFs nye lovnorm.
Idrettsregistreringen - Rapportering innen 30. april.
• Krav om godkjent elektronisk medlemsregister innen 31. desember  2016.

Dette skal rapporteres innen 30. april hvert år:
• Medlemstall - antall betalende medlemmer pr 31.12 i hovedlaget foregående år 
• Aktive medlemmer - pr 31.12 foregående år (NB! se forklaring på aktive medl. under)

• Idrettslagets tillitsvalgte og ansatte i ledende stillinger
• Protokoll fra årsmøtet - skal lastes opp i signert versjon 

• Årsregnskap - fra foregående år skal lastes opp i signert versjon 
• Valgt revisors beretning - lastes opp i signert versjon/      
   revisjonsberetning fra engasjert revisor - lastes opp i signert versjon.
• Kontrollkomiteens beretning - lastes opp i signert versjon.

• Momskompensasjon - Rapportering og søknad om mva-kompensasjon på varer og tjenester. Siste frist for mva-rapportering er i 15. august i 2016.

Hvor gjøres registreringen?
Idrettslag som har Klubbadmin gjør registreringen der. De som ikke har Klubbadmin registrerer opplysningene i Sportsadmin, som tidligere.
Link til NIF

VIKTIG: Hvem skal registreres som AKTIVE medlemmer i idrettslaget?
Av medlemmene i idrettslaget skal følgende registreres som aktive:
• Alle utøvere, både de som er aktive innen konkurranser og alle de som deltar på aktiviteter innen trening, trimaktiviteter, turrenn, onsdagsrenn/ telenorkarusell etc som er i regi av klubben eller annen skiaktivitet i regi av idretten.
• Alle som har et verv eller oppgave i idrettslaget: styrerverv, komiteer og alle andre valgte eller oppnevnte oppgaver - trenere, oppmenn og andre faste oppgaver som utføres over en tidsperiode - andre faste oppgaver innen f.eks arrangement: tidtakere, stadion, løyper, kafe, sekretariat, osv.
Oppgaven skal gjøres over en tidsperiode (F.eks. en foreldre som har en oppgave knyttet til arrangement, er i staben og gjør en tildelt jobb flere ganger skal telles med som aktiv). Generell dugnad og kjøring til og fra trening/konkurranser som foreldre gjør, telles ikke som aktivitet.

 

Registrere idrettslagets tillitsvalgte:

Styrets medlemmer og varamedlemmer (hovedstyret)
• Alle styremedlemmer og varamedlemmer skal registreres med personnummer og angivelse av det aktuelle vervet, f.eks. styreleder, nestleder, sekretær, styremedlem, varamedlem.

Leder av grupper eller gruppestyrer
• Dersom idrettslaget er et fleridrettslag, registreres minimum leder for gruppestyret evt. oppnevnt leder for gruppen eller annen kontaktperson.

Daglig leder
• Dersom idrettslaget har en daglig leder, eller en annen som utfører tilsvarende oppgaver, må de samme opplysninger om vedkommende registreres som for et styremedlem.
Registreringen synkroniseres med Brønnøysundregisteret. Idrettslaget skal oppdatere registrert fortløpende dersom personer får nye tillitsverv eller fratrer tillitsverv.

Elektronisk medlemsregistrering innen 31.12.16
• Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31.12.2016.
• Dette er krav som følger av medlemskapet i NIF.
• Unnlater idrettslag å gjennomføre disse kravene så kan dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.

KlubbAdmin tilbyr blant annet følgende funksjonalitet:
• Integrasjon med idrettens øvrige løsninger
• Enkel kommunikasjon med medlemmene via e-post eller SMS
• Utsendelse av elektroniske betalingskrav med det rimeligste alternativet for online betalingsløsning
• Enkel innmelding/utmelding for medlemmene via Min idrett
• Håndterer den fremtidige “Idrettsregistreringen”

Spørsmål?
Ta kontakt med ditt kretskontor, tvsk@skiforbundet.no eller tlf. 90979260.

    

 
NIF-EPI02, 02