Hopp til innhold

Regionaliseringsprosessen Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets

Arbeidet med regionaliseringsprosessen er godt i gang, og her kommer en liten oppdatering på status.

Mange gode og nyttige innspill er kommet gjennom flere dialogmøter, questback undersøkelser, møter med særforbund, særkretser/regioner, idrettsråd og idrettslag, sonemøter, soneledermøte, ledermøte og etablerte arbeidsgrupper – takk for innspill og engasjement.

Videre er det etablert et Interimsstyre med lik representasjon fra begge kretsstyrer som jobber med regionaliseringsprosessen.

Det er også noen som har meldt sin skepsis til denne prosessen. Vi har ingen problem med at noen kan ha andre oppfatninger/meninger – det er heldigvis både mulig og ikke minst lov i vårt land. Vi håper resultatet av denne prosessen gir de svar hvor hele idretten stiller seg bak beslutningen.

Søndag 26. november 2017 gjennomføres det Ekstraordinært Idrettskretsting for både Nord-Trøndelag Idrettskrets(NTIK) og Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK). Begge styrene i Idrettskretsen har nå fattet de formelle vedtak om dette. Begge Tingene avvikles samtidig og på samme plass - Scandic Hell kl 11.00-14.00.

Sakslisten vil være stort sett lik, men noen saker vil være spesifikk for den ene kretsen(for eksempel har STIK oppgjør etter salg av Idrettsbingo AS som skal behandles). Deretter er det planlagt et felles konstituerende idrettskretsting kl 15.00-18.00 samme dag og sted.

Før den tid er det fortsatt en del ting som skal på plass, men arbeidet er godt i gang og i rute.

Noen av de saker det jobbes med nå:

  • Etablering av den sammenslåtte valgkomite for NTIK/STIK
  • Første møte interimsstyre møte 16. august 2017
  • Budsjett 2018
  • Dialog KUD(Kulturdepartementet) –avsjekk berettiget reg.prosess midler
  • Forslag ny LOV for idrettskretsen(inkludert ulike forslag modeller for representasjon)
  • Fordelingsnøkler fylkestilskudd
  • Sonemodeller
  • Kartlegge oppgaver hvor vi kan få et utvidet og nasjonalt ansvar
  • +++

Innkalling og sakspapirene til de ekstraordinære idrettskretstingene sendes ut senest 26. oktober 2017, men godt håp om at dette kan skje tidligere. Skulle det være noen spørsmål så nøl ei å ta kontakt.

Ps!

Håper å se dere der også!

 

Med hilsen

Kjell Bjarne Helland

Prosjektleder regionaliseringsprosessen

NIF-EPI02, 02
Lars O. Berge