Hopp til innhold

Hvordan søke midler

Å finne ut av hvor man kan søke midler for å kunne legge til rette best mulig for alle er ikke enkelt. Under har vi listet opp en del muligheter som kan hjelpe idrettslaget på vei.

Aktivitetsmidler fra Skiforbundet

Det vil fra tid til annen være muligheter for aktivitetsmidler fra Skiforbundet
Dette vil gjelde oppstart av aktivitet, utvikling av aktivitetstilbud, avholding av samlinger etc.
Utlysninger av midler vil bli gjort kjent på være hjemmesider, fortrinnsvis på senhøsten.  

Spillemidler til utstyr
Det er nå mulig å søke om utstyrmidler i perioden 16. september til 15. november. Ordningen er iverksatt av Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og videreføres som en del av KKDs programsatsing for idrettsanlegg. Ordningen forvaltes av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler)
Dette er midler som fordeles gjennom idrettsrådet i hver kommune. Intensjonen er at midlene skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger og understøtte den frivillige aktiviteten. Målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-16 år). Ordningen varierer fra idrettsråd til idrettsråd, så kontakt ditt idrettsråd for mer informasjon. Oversikt over idrettsråd i ditt fylke får du hos idrettskretsen. Sjekk kontaktinfo for din idrettskrets på www.idrett.no.

Idrettskrets

Enkelte idrettskretser kan ha midler det kan søkes på. Ta kontakt med din idrettskrets for mer informasjon. Se www.idrett.no for kontaktdetaljer for den enkelte idrettskrets.

Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler:
Se www.idrett.no under temasiden ”Støtteordninger”.

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, en stiftelse med 26 medlemsorganisasjoner, har konsesjon til å drive tv-spillet Extra. Overskuddet fra Extra skal bidra til frivillige organisasjoners innsats for å bedre fysisk og psykisk helse i Norge. Frivillige, humanitære organisasjoner kan søke om midler til definerte prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, uavhengig av medlemskap i stiftelsen. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er søkerorganisasjon til Stiftelsen, og aktører i egen organisasjon kan sende søknad til Stiftelsen gjennom NIF. Mer info på nettsidene til NIF eller på: www.extrastiftelsen.no

Prinsesse Märtha Louises Fond
Avkastningen av fondet skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år, og tildeling skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at de midler som deles ut kommer barn til gode og ikke brukes til dekning av driftsutgifter.

Søknad sendes pr post (eget søknadsskjema):
Prinsesse Märtha Louises Fond
Ordenskanselliet
Det Kongelige Slott
0010 Oslo

Stiftelsen Sophies Minde - støtte til velferds- og trivselstiltak
Individuell støtte fordeles til personer i målgruppen, og kan gå til tiltak som kan bidra til integrering i samfunnet og styrke mulighetene til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter inkludert fysisk aktivitet. Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til tiltak for grupper under stiftelsens formål. Dette kan være prosjekter som bidrar til at mennesker med fysisk funksjonshemning får tilgang til kultur, fritidsaktiviteter inkldert fysiske aktiviteter, opplevelser og sosiale møteplasser. Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres. Spørsmål rettes til Stiftelsen Sophies Minde, PB 493 Økern 0512 Oslo, tlf 22 04 53 44, faks 22 04 53 65. Se også www.ssm.no

Søknad sendes til:
Stiftelsen Sofies Minde
PB 493 Økern
0512 Oslo

Marthe & Joralfs Hjelpefond
Stiftelsen Marthe & Joralfs Hjelpefond, som ble etablert i 2001, har som formål å gi midler til lag/organisasjoner som arrangerer friluftsarrangement for funksjonshemmede i alle aldre i Nord-Trøndelag.

Det kan søkes om full dekning av kostnadene knyttet til et arrangement/tiltak. Søknad skal være sendt Hjelpefondet før arrangementet avholdes og inneholde oversikt over arrangementets tidspunkt/periode, hvilke grupper som skal delta, forventet antall deltakere og budsjett for tiltaket som viser egenandeler, tilskudd og totale kostnader. Søknaden skal også vise klart hvilken organisasjon som er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.

Deltakerne kan være fra hele landet, men arrangementet må gjennomføres i Nord-Trøndelag for at Hjelpefondet skal gi støtte.

Søknad om midler fra Marthe og Joralfs Hjelpefond skal sendes til: Marthe og Joralfs Hjelpefond, v/ FFO Nord-Trøndelag,
Ogndalsveien 2, 7713 Steinkjer,
eller på e-post til: ffo.olaug@gmail.com.
Se også nettsidene: www.hjelpefondet.no

Ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Målgruppen er frivillige organisasjoner som i 2010 skal arrangere velferds-, fritids- og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.

Formålet med ordningen er å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å gjennomføre gode velferds-, fritids- og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Det gis tilskudd til leiropphold, idretts- og kulturarrangement. Det legges vekt på tiltak for barn med særskilt store hjelpebehov.
Mer informasjon på nettsidene til Bufetat.

Fylkeskommuner og fylkesmenn
Noen fylker kan ha støtteordninger. Her er både Kulturavdeling og Sosial- og helseavdelinger aktuelle. Noen fylker har f. eks midler til Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi frivillige organisasjoner (lavterskeltilbud som skal gjelde de som er lite fysisk aktive), og Aktivitetsmidler til lokalt Folkehelsearbeid innen bla. fysisk aktivitet (barn og ungdom er prioritert).

Kommuner
Det er forskjellig hva de forskjellige kommuner støtter. Ta kontakt med de enkelte kommuner, blant annet gjennom kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger.

Kiwanis, Lions, Rotary, Civitan, Odd Fellow m. fl
De forskjellige organisasjoner/lokallag har forskjellige støtteordninger. Noen gir økonomisk støtte andre bidrar med transport, medhjelper til konkurranser o.l.. Ta kontakt med den enkelte organisasjon eller det enkelte lokallag.

TUBFRIM
Overskuddet til Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning (TUBFRIM) brukes til bekjempelse av tuberkulose (50 %) og til trivselsfremmende tiltak for funksjonshemmede barn og unge i Norge (50 %).
TUBFRIM eies av Nasjonalforeningen for folkehelsen

Legater og andre kilder
Se ”Den store Legathåndboken” (kjøpes blant annet på bibliotek) eller www.legatsiden.no.

nif-epi04, 04
NTB scanpix