Hopp til innhold

Skirenn i Koronatider

Retningslinjer og tips for arrangører som kan være til nytte i planlegging og gjennomføring av arrangement i disse koronatider.

Eksempel på gjennomføring skikonkurranse: «BEST PRACTICE» FOR SKI-NORGE

Overordnet gjelder følgende for alle som skal arrangere renn:

1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges. Se helsedirektoratests veileder for idretten.

2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.
    b) Smittevernprotokoll for breddeidretten.
          - Arrangementsmanual (last ned Word),
     
3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter. Den enkelte kommune kan som følge av smittesituasjonen lokalt innføre egne tiltak med regler og begrensninger som går utover de nasjonale smittevernreglene. Det er derfor viktig at arrangøren holder god dialog med kommunehelsetjenesten i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, og retter seg etter kommunens pålegg.

Kohort
I følge nasjonale regler er det pr. i dag tillatt med inntil 200 personer på utendørsarrangement.  Det betyr at man kan ha inntil 200 på stadion samtidig.  En kohort på 200 vil dermed bestå av løpere/støtteapparat/foreldre. Arrangørstaben teller ikke med i det antallet personer som kan være til stede. 
Kohorten med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. Det betyr at ingen i støtteapparatet eller foreldre kan være med i mer enn en   kohort pr. arrangement.
Last ned arrangementseksempler (excel).
Plan for kohortene:
Hver enkelt arrangør vurderer hvor mange kohorter man har kapasitet til å gjennomføre på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det må beregnes minimum 45 min. mellom hver kohort.
Vi anbefaler at man planlegger med 1 leder pr. 3 utøvere. Det vil si at klubber som har kun en, to eller tre deltaker får med en leder, klubber med 4-6 får med to ledere etc. 

Påmelding av støtteapparat til kohortene.
Her anbefales det at man sender ut påmelding til påmeldte klubber etter at påmeldingsfristen har gått ut.  Denne påmeldingen må minimum inneholde navn og mobilnummer.  Eksempel på en e-post.

Avstand
Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.
Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement

Påmelding
Påmeldingsfristen settes til minimum 10 dager.  Viktig for å få organisert kohortene.

Startkontingent
Det er ikke anledning til å legge på et koronatillegg eller flyttegebyr til startkontingenten.

Syke
Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.

Premiering
Vi anbefale at premier i størst mulig grad deles ut i forbindelse med henting av startnummer evt. at de settes ut (selvbetjening) rett etter målgang. Det må da selvsagt være lik premie for alle.

Slette løpere som ikke skal stå på startlisten
NB! Arrangement som arrangeres av klubber som tilhører Østfold Skikrets er inntil videre kun åpne for utøvere fra klubber tilknyttet skiklubber i Østfold Skikrets, samt utøvere fra andre skikretser som har fast tilhold i Østfold, f.eks. Wang-elever, NTG-elever og studenter. Det gjøres unntak for rennene i SNØ cup (langrenn) der klassene 15 og 16 år er åpne for løpere fra Akershus/Østfold/Oslo.  Det betyr at utøvere fra andre kretser skal fjernes fra startlisten.   Dette gjøres i Sportsadmin eller i egen mail til aktuelle påmeldte deltakere.  Excel liste med alle påmeldte deltakere kan tas ut i Sportsadmin.

Sportsadmin
Dessverre er det ikke mulig å begrense påmeldingen i Sportsadmin slik at bare løpere fra Østfold får meldt seg på.   Det er derfor viktig å sette inn info om at rennet er bare for Akershusløpere i beskrivelsen av arrangementet.
Eksempel på tekst i beskrivelsesfeltet:
Østfold Skikrets følger regler for avholdelse av skirenn gitt av NSF. Påmelding til skirenn arrangert av klubber i Østfold Skikrets, er kun åpne for utøvere fra klubber tilknyttet skiklubber i Østfold Skikrets, samt utøvere fra andre skikretser som har fast tilhold i Østfold, f.eks. Wang-elever, NTG-elever og studenter.
Rennene bør settes som kretsrenn.

Organisering av stadion
Området for kohort (utøver/støtteapparat) må sperres av med separat inn-/utgang.  Området må ha en størrelse som gjør det mulig å holde god avstand (minimum 1 meter).

Renhold og smittevern
Det må lages en plan for renhold.   Det settes av personer i arrangementsapparatet som har ansvar for smittevern og som følger opp at alle følger de retningslinjer som gjelder.   Det settes ut antiback på alle steder der det er naturlig.  Hvis mulig skal det gis mulighet til å vaske hendene under arrangementet.  Alle steder som det er naturlig å ta på må jevnlig rengjøres.   Mellom kohortene må alt rengjøres nøye.

Garderobe og toalett
Det legges ikke til rette for garderober.  Det bør være mange nok toaletter slik at det blir minst mulig kø.  Toalettene må rengjøres jevnlig.  Det må også være antiback tilgjengelig til enhver tid.

Kiosk
Det anbefales ikke kiosk.  Hvis man allikevel legger opp til en begrenset kiosk må det legges opp til selvbetjening med Vipps betaling.   Alt som skal selges må være innpakket.

Kompensasjonsordningen for tapte inntekter
Arrangører som har betydelige inntektsbortfall på grunn av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19 kan søke kompensasjon.  Dette kan absolutt gjelde for våre arrangement.  
Info om krisepakke 3 finner man her https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettslag-kan-soke-pa-koronakrisepakke-3/  Denne gjelder for arrangement i 2020 men det er godt håp om at denne blir videreført i 2021.
Vi oppfordrer alle arrangører å gjennomføre Norges Idrettsforbunds koronavettkurs.

Ta kontakt ved spørsmål.  akershus@skiforbundet.no

Er det ting som er uklart eller noe som bør presiseres så gi tilbakemelding så oppdaterer vi retningslinjene.

NIF-EPI02, 02
Foto: Terje Bendiksby / NTB