Hopp til innhold

Skiforbundets utviklingsmodell

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) setter utøveren i sentrum og tar for seg både bredde- og toppidrett. Den oppfordrer til et livslangt idrettsliv og har fokus på et langsiktig utviklingsperspektiv, framfor kortsiktig resultatfokus.

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) vektlegger viktigheten av at mennesker utvikler seg forskjellig, og baserer seg derfor på utviklingsalder framfor kronologisk alder. SUM har fokus på et langsiktig utviklingsperspektiv, framfor kortsiktig resultatfokus. 

Gjennom vår utviklingsbaserte modell, Skiforbundets utviklingsmodell (SUM), skal det utvikles nye aktivitetstilbud som ivaretar medlemmenes mulighet til å drive breddeidrett og toppidrett, på tvers av grener og andre idretter, tilrettelagt enkeltindividets økonomiske evne. Modellen skal være skiidrettens røde tråd, og den gir føringer for hvordan framtidens organisasjon, utøvere, trenere, ledere, anlegg og arrangement skal være.

Målet er at skiidretten skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig og best mulig. I dette ligger at vi skal skape aktivitet både for utøvere med funksjonsnedsettelse og for funksjonsfriske utøvere og for mennesker som ikke har et tradisjonelt forhold til snø og ski. Skiidretten skal inkludere mennesker fra alle samfunnslag. Som felleskap skal vi være inkluderende med hensyn til nivå, alder, kjønn, sosial- og kulturell bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering og økonomisk evne. Skiidretten skal være en del av hverdagsintegreringen i samfunnet, og den skal gi livslang bevegelsesglede.

Utøveren i sentrum

Utvikling av skiutøveren skal gjøres i et langsiktig perspektiv. Derfor er det utøveren som er i sentrum for skiidrettens mål. For at en utøver skal kunne utvikle seg er det behov for trenerearrangement og anlegg som er tilrettelagt på en slik måte at utvikling skjer gjennom et langt idrettsliv. Til sammen utgjør elementene nærmest utøveren kjernevirksomheten for all vår virksomhet, fra skiklubb, via skikrets og til Skiforbundet.

Mennesker utvikler seg i forskjellig takt, uavhengig av alder og ferdighetsnivå. Skiidrettens fremtidige mål er derfor tilrettelagt for idrettslig utvikling basert på utviklingsalder og erfaring fremfor faktisk alder. Alle skiidrett over hele landet gir et betydelig positivt bidrag til folkehelsen – et bidrag som skal forsterkes fremover. Med økt skiutøvelse og mer skiglede hos alle blir skiidretten en enda mer integrert del av folks hverdag. Gjennom utviklingsbasert tilrettelegging skal Skiforbundet befeste sin posisjon som verdens beste skinasjon, og at vi er en nasjon bestående av skiløpere.

Klubbene i Skiforbundet har i klubbundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2019 gitt et godt innblikk i skiidrettens utfordringer og muligheter. Det gir Skiforbundet retning i arbeidet med utforming av aktiviteten fremover. Økt rekruttering og det å beholde skiutøveren gjennom hele barne- og ungdomsperioden er et uttalt mål. Dette må gjøres gjennom tilrettelegging av aktiviteten, kompetanseheving og på en måte hvor økonomi ikke er en barriere.

NIF-EPI03, 03