Hopp til innhold

Utlysning prosjektmidler

Oppland Skikrets utlyser også sesongen 2015-16 prosjektmidler som klubbene kan søke på, les mer om kriterier, søknadsfrist m.m. her.

Oppland Skikrets har også i år satt av kr. 100.000 til tiltak og prosjekter ute i klubb og gren. Prosjektene må gjennomføres i løpet av sesongen 2015-16, og kriteriene tar utgangspunkt i spesifikke punkter i Skikretsens handlingsplan for 2015-17.

Har klubben din lyst til å utvikle lavterskel renntilbud for barn og ungdom, for å samle flere og beholde bredden?

Oppland Skikrets skal arbeide for å stimulere klubber til å utvikle arrangementer for å samle flere og beholde bredden, jf. Handlingsplan 2015-17. I kapittel 1 «Breddeidrett» omtales målsettinger og tiltak knyttet til renntilbud innenfor underkapitlene «Basisrekruttering 6-12 år», «Ski for ungdom 13-19 år» og «Voksenidrett».

Handlingsplanen sier at det er et mål å tilby konkurranser for barn, som stimulerer til lek, mestring og glede, samt å øke tilgangen for lavterskel-konkurranser for ungdom og voksne gjennom variasjon i konkurransetilbudet. Handlingsplanen har også fokus på integrering av utøvere med nedsatt funksjonsevne, innenfor alle sine virksomhetsområder knyttet til barn og ungdom.

Skikretsen ønsker å sette søkelys på dette overfor klubber og lyser ut kr. 100.000 til skiklubber / klubbmiljøer som vil utvikle «karusellrenn» gjennom sesongen.

Kriterier:

  • Klubbrenn i samarbeid med naboklubber eller i regi av egen klubb
  • Minimum 3 renn i sesongen 2015-16
  • Rennene skal aktivt rettes inn mot barn og ungdoms interesser og utviklingsnivå
        *  Barnerenn med variasjon i løyper og aktiviteter
        *  Ungdoms- og voksenrenn
  • Klubbrennene skal aktivt inkludere utøvere med nedsatt funksjonsevne

Dersom klubber har behov for bistand knyttet til tilrettelegging eller råd ift rennavvikling med tanke på integrering, kan Oppland skikrets kontaktes. 

Søknaden må inneholde:

* Navn på prosjekt og
     ... søker (klubb(er))
     ...kontaktperson(er)
     ... telefon og E-post
* Aldersgruppe/målgruppe
* Kort beskrivelse/planlagte tiltak med tilhørende budsjett og tidsramme.

Vi forutsetter at alle prosjekter har en viss egenandel, det må derfor oppgis hva egenandelen er. Klubber kan få støtte til inntil 2/3 av kostnadene.

75% av prosjektmidlene overføres ved tildeling, de resterende 25% overføres etter sluttføring av prosjektet og mottatt rapport/regnskap.

Søknadsfrist: 1. desember 2015

Søknader sendes
... til oppland@skiforbundet.no  eller Oppland Skikrets, Fakkelgården, 2624 Lillehammer

Behandling og innstilling fattes på skikretsens styremøte 14 desember

Evt. spørsmål… 
rettes til administrasjonssjef Ellie Lein, tlf 977 71 953 eller e-post oppland@skiforbundet.no

   

nif-epi04, 04