Hopp til innhold

Fra venstre: Anne Cathrine Enstad, Petter Svendsen, Atle Lie McGrath, Thomas E. Darrell, Indira Liseth, Ola Keul, Cathrine Indstebø, Arne Baumann, Pål Golberg, Ståle Villlumstad, Robert Johansson, Einar Oftebro, Ivar Stuan og Claus Ryste.

Informasjon om X-utvalget (/landslagsutvalget)

Oppdatert 19.4 med avsluttende oppsummering fra utvalget. Her har vi samlet informasjon om utvalget som ser på hvordan Skiforbundets landslagsavtale kan moderniseres.

X-utvalget er enige om oppdatert landslagsavtale og omforent innstilling er oversendt skistyret for behandling.

Etter konstruktive diskusjoner i utvalget er vi enige om en omforent innstilling til skistyret på innholdet i en ny landslagsavtale for sesongen 2024-25.

Noen sentrale oppdateringer vi er blitt enige om med mål om å modernisere landslagsavtalen er å tydeliggjøre utøvernes eierskap til egne Image Rights og å gi et større handlingsrom til den enkelte gren for å finne gode, grentilpassede løsninger.

Vi vil videre hegne om den norske landslagsmodellen til beste for alle våre toppidrettsutøvere, samarbeidspartnere og for Skiforbundets aktiviteter innen toppidrett, bredde- og rekruttering.

Vi har også sammen identifisert konkrete oppfølgingspunkter som kan:
• Gi bedre forutsigbarhet og tydelighet for alle (utøvere, sponsorer og forbundet)
• Legge til rette for bedre samarbeid og dialog mellom alle parter
• Gi bedre innsikt og forståelse for valg som må tas og dilemmaer som oppstår
• Styrke lojaliteten til felleskapet, laget og forbundets sponsorer
• Åpne det kommersielle mulighetsrommet til hver enkelt gren og grenens utøvere
• Profesjonalisere samarbeidet mellom forbundet og samarbeidspartnerne
X-utvalget skal fremover bevares som en utviklingsarena. Utvalget skal møtes hver vår før skistyret skal vedta ny landslagsavtale for kommende sesong og i høst før sesongstart for å utveksle erfaringer.

Sammen har vi hatt gode, konstruktive diskusjoner og utvalget har vært en fin læringsarena for alle som har deltatt.

Saken inneholder:

  • Uttalelse fra utvalget
  • Pressemelding: Kilde inn i utvalget
  • Utvalgets sammensetning
  • Spørsmål og henvendelser

Uttalelse fra utvalget
Utvalget møttes første gang onsdag 3. april hos Skiforbundet. Ved starten av arbeidet ble utvalget enige om sammen å si dette:

Alle medlemmer i utvalget ønsker å bidra til en ryddig og løsningsorientert prosess.

Målet er at vi sammen diskuterer og finner frem til løsninger som kan bidra til å øke verdiskapningen for utøvere, samarbeidspartnere, Skiforbundet, inklusive hele ski-Norge på klubb- og kretsnivå.

Landslagsavtalen har i mange år muliggjort en toppidrettssatsning i verdensklasse, på tvers av Skiforbundets grener. Det skal den fortsatt gjøre. Samtidig må avtalen kontinuerlig moderniseres og tilpasses nye tider. Utvalget skal derfor gå grundig gjennom innholdet i dagens landslagsavtale, vurdere endringer og komme med konkrete forslag til nye punkter i avtalen.

Skiforbundet skal ivareta utøvere, grener, kretser, klubber og samarbeidspartnere. Vi har en ambisjon om at utvalget skal levere en omforent innstilling til Skistyret. Skistyret skal vedta den overordnede landslagsavtalen for kommende sesong.

Relevante innspill og uttalelser, blant annet fra Skiforbundets Lov- og påtaleutvalg og NIFs lovutvalg er delt med utvalget. Vi har med oss innspillene og uttalelsene i det videre arbeidet.

Utvalget vil fortelle om hvordan arbeidet har gått og dele erfaringer når innstillingen til Skistyret er klar.

Vi ser frem til gode samtaler og diskusjoner!

Pressemelding: Kilde inn i utvalget
Det ble onsdag 3. april kjent at Aleksander Aamodt Kilde blir alpinistenes representant i utvalget. Les hele pressemelding her:
https://kommunikasjon.ntb.no/presserom/17848135/norges-skiforbund/r

Utvalgets sammensetning
Utvalget består av tillitsvalgte utøverrepresentanter, sportssjefer i aktuelle grener som deltar i kraft av sin rolle som ansatte i NSF og oppnevnte representanter fra sentrale samarbeidspartnere, skikretsene og skistyret. Utvalget ledes av generalsekretær i NSF.

Leder:
Arne Baumann, generalsekretær NSF

Tillitsvalgte utøvere:
Alpint: Aleksander Aamodt Kilde (Atle Lie McGrath vil delta som utøverrepresentant for teknikklaget når Aleksander ikke kan delta.
Hopp: Robert Johansson
Kombinert: Einar Oftebro
Langrenn: Indira Liseth
Langrenn: Pål Golberg 

Skikretsrepresentant:
Thomas E. Darrell, leder Finnmark Skikrets

Skistyrerepresentant:
Anne Cathrine Enstad

Samarbeidspartnere:
Petter Svendsen, Telenor

Stein Bugge, Sparebank 1

Sportssjefer:
Claus Ryste, alpint
Ståle Villlumstad, hopp
Ivar Stuan, kombinert
Cathrine Indstebø, langrenn

Utvalgets sekretær er Ola Keul, organisasjonssjef NSF.

Har dere spørsmål og henvendelser fra media til utvalget?
Espen Graff, Kommunikasjonssjef NSF, 909 32 595, espen.graff@skiforbundet.no

NIF-EPI03, 03