Hopp til innhold

Oppfølging av organisasjonsutvalgets anbefalinger

Organisasjonsutvalgets rapport skulle vært behandlet på skitinget i juni 2020. Da skitinget er utsatt til 2021 på grunn av koronapandemien, ønsker styret å iverksette de av utvalgets anbefalinger som ikke krever tingbehandling.

Styret behandlet organisasjonsutvalgets anbefalinger i sitt møte i juni, og konkluderte med følgende:

Anbefaling 1. 
Kretsene skal styrkes som bindeleddet mellom klubb og forbund for å sikre økt rekruttering.
Styret anser dette å være et svært viktig område som må settes på dagsorden så snart som mulig. Styret satte derfor ned et utvalg som allerede nå starter arbeidet med disse problemstillingene med sikte på å konkludere i løpet av høsten. Utvalget består av:
Kretsledernes arbeidsutvalg; Pål Angell Bergh, Siri Darell og Svein Tore Dørmænen.
Fra Skistyret Erik Røste og Andrea Bell Pedersen.
Representant for grenene Øystein Tamburstuen, leder freestylekomiteen.
En administrasjonssjef i krets.
Leder Organisasjon Øistein Lunde. 

Anbefaling 2. 
Grenkomiteen har ansvaret og myndighet i den enkelte gren, innenfor rammer som er trukket opp av lovbestemmelser og vedtak.
Denne anbefalingen handler i stor grad om en gjennomgang av delegasjonsreglement, instrukser, organisering, rapporteringslinjer og oppfølging i forholdet mellom grenkomiteer, sportssjef, generalsekretær og skistyret. Styret besluttet i første omgang at forslaget oversendes risikoutvalget for en gjennomgang med tanke på forslag til eventuelle justeringer. 

Anbefaling 4. 
Generalsekretær er daglig leder for hele Skiforbundets administrasjon, og står ansvarlig ovenfor Skistyret i kraft av å være den høyest rangerte tilsatte.
Forslaget henger nøye sammen med punkt 2, og oversendes risikoutvalget for en gjennomgang i sammenheng med anbefaling 2.

Anbefaling 5. 
Finansieringsprinsippene skal forenkles for å stimulere til tillit og vekst, for å bidra til økt aktivitet i både topp og bredde.
Det skal gjøres en gjennomgang av finansieringsprinsipper og politisk fordeling av midler. Dette arbeidet vil starte i forkant av budsjettprosessen for 2021. 

Se organisasjonsutvalgets innstilling

Se presentasjonen for kretslederne 16. juni

NIF-EPI01, 01
NTB