Hopp til innhold

Erik Røste (NTB scanpix)

Fikk gjennom viktige saker

Årets Idrettsting var preget av både mange viktige saker og et svært spennende valg.

Vi i Skiforbundet vil gjerne gratulere Berit Kjøll som ny president og vi ser fram til å arbeide nært og godt med både henne og det vi oppfatter som et særdeles kompetent styre. Vi er også glade for at Norges Skiforbund fikk gjennom flere viktige saker under Idrettstinget i helga.

– Skiforbundets representanter, i godt samarbeid med administrasjonen, var godt forberedt til Idrettstinget. Vi forsøkte å sette søkelys på det som for skisporten var viktig som f.eks. anleggspolitiske mål, et bedre samarbeid på tvers av idretter og grener og felles ungdomsforsikring. Vi er godt fornøyd med at vi fikk gjennomslag for våre innspill, sier skipresident Erik Røste.

Her er en kort oppsummering av noen av de viktigste sakene sett med skiforbundets øyne;

En ny langtidsplan for norsk idrett ble vedtatt – Idretten Vil! Planen har fire satsingsområder;

  • Livslang idrett
  • Bedre idrettslag
  • Flere og bedre idrettsanlegg
  • Bedre toppidrett

I tråd med Skiforbundets utviklingsmodell (SUM), forslo Skiforbundet at det skulle tas inn en setning under under «bedre idrettslag» om at «Idrettslagene og gruppene skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig tilbud i deres eget nærmiljø». Dette er i tråd med Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM). Idrettstinget sluttet seg til dette. Vårt innlegg kan du lese her. (Sak 14.1 Idretten Vil)

Moderniseringsarbeidet ble besluttet videreført med retningsmål som skal bygge opp under hovedmålet om at det skal bli enklere både å være medlem i norsk idrett og drive klubb i norsk idrett. Digitaliseringsprosjektet hvor norsk idrett i løpet av 2019 bygger opp en felles medlemsdatabase, er et viktig skritt for å nå dette målet. Det blir også spennende å se hvordan vi kan utnytte muligheten med to-årlige tingperioder for å gjøre raskere endringer for organisasjonen.

Oslo Idrettskrets og Idrettsstyret hadde begge foreslått å kriminalisere den økonomiske gevinsten ved doping. Det støtter Norges Skiforbund og berømmer Oslo Idrettskrets for initiativet. Skiforbundet ønsket å utvide vedtaket blant annet med at det må gis adgang for at politiet og antidopingorganisasjonene skal kunne dele informasjon. Det er det ikke åpning for i dagens regelverk. Vårt forslag ble tatt inn som et tillegg i vedtaket. Tillegget kan leses her. (Sak 13.16 og sak 13.17).

Idrettsstyret hadde foreslått å endre norsk idretts formålsparagraf til også å inneholde ferdighetspreget aktivitet i tillegg til fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonsaktivitet. Dette ble diskutert i Skistyret i forkant av idrettstinget. Skistyret var av den oppfatning at dagens formålsparagraf er dekkende og ønsket ikke denne endringen. Dette var Tinget enig i. Argumentasjon og innlegg kan leses her: (Sak 12.2)

I sak 13.20 Anleggspolitiske mål fikk skiforbundet gjennomslag for et tillegg om å arbeide for å redusere etterslepet av spillemidler til idrettsanlegg. Dette er viktig, ikke bare for våre skiklubber, men for alle klubber rundt omkring i hele landet som bygger egne anlegg. Innlegget kan leses her. (Sak 13.20 Anleggspolitiske mål)

Det var foreslått å utvikle en felles ungdomsforsikring for barn og unge. Skiforbundet støtter intensjonen, men mente at dette må utredes i nært samarbeid med særforbundene da det er store forskjeller mellom hva en forsikring må inneholde mellom de ulike idrettene. Internt i skiforbundet har vi ulike forsikringsdekninger for de ulike grenene da det er forskjellige skadetyper og risiko mellom de ulike skigrenene. Dette ble vedtatt. Argumentasjon og innlegg kan leses her: Sak 13.28 Felles ungdomsforsikring)

Fire idrettskretser hadde foreslått å utrede en fremtidig ny OL og PL søknad. Idrettsstyret hadde et alternativt forslag som skiforbundet støttet. Det gikk i hovedsak ut på at idrettsstyret får fullmakt til å sondere en ny mulig OL og PL søknad den dagen det er en reell vilje til dette i Norge. Vi er av den oppfatning at det ikke verken skal brukes penger eller tid på dette nå. Skipresident Erik Røste hadde forberedt et innlegg som du kan lese her. (Sak 8 OL/PL søknad). Innlegget ble ikke fremført da idrettskretsene trakk sitt forslag.

NIF-EPI03, 03