Hopp til innhold

Les pressemelding fra NIH

Luftveisproblemer og bruk av astmamedisin blant utholdenhetsutøvere på elitenivå er for tiden et aktuelt tema.

Forekomsten av og årsakene til luftveisproblemer innen idretten er et forskningsfelt på Norges idrettshøgskole (NIH).  

NIH søkte i 2011 REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) om godkjenning av en avgrenset studie. Studien omhandlet testing av landslagsutøvere i langrenn med sikte på å avdekke hvordan astma utvikles hos denne gruppen. REK vurderte studien til ikke å være helsefaglig forskning, og hevdet at den dermed ikke var søknadspliktig. Saken ble oversendt til den nasjonale etiske komite, som konkluderte med at den likevel skulle behandles av den regionale etiske komité.

Forskergruppen ved NIH sendte ikke studien til ny vurdering hos REK. Dette skulle vært gjort. Studien ble likevel gjennomført og resulterte i en forskningsartikkel som ble publisert i 2016. Studien mangler altså nødvendig godkjenning fra etisk komité. Umiddelbart etter at den manglende godkjenningen ble kjent for NIH, besluttet vi å trekke artikkelen fra tidsskriftet.

- NIH beklager på det sterkeste at vi har publisert en studie uten nødvendig godkjenning fra etisk komité. Vi tar saken alvorlig og gjennomgår våre prosedyrer og rutiner for etisk godkjenning av våre prosjekter, sier NIHs rektor Kari Bø.

At artikkelen er trukket, betyr ikke at metodene som er benyttet i studien er etisk uforsvarlige. Et mer omfattende prosjekt med lignende målemetoder ble godkjent uten merknader av REK i 2013. Metodene omfatter testing både av friske utøvere og utøvere med astma, for å avdekke årsaker til luftveisproblemer og astma. I denne testingen benyttes ulike medikamenter for å undersøke hvilke mekanismer i kroppen som forårsaker luftveisproblemene. REK har altså gitt etisk godkjenning til at friske utøvere i forskningsøyemed kan gjennomgå testing som inkluderer bruk av astmamedikamenter.

Professor Stein A. Evensen hevder i VG fredag 2. september at den bakenforliggende hensikten med den studien vi nå har trukket synes å være å fremme idrettsutøveres prestasjoner. Dette er ikke riktig. NIHs forskning omkring astma- og luftveisproblematikk handler ikke om å teste ut astmamedisiners betydning for prestasjonen. Vår oppgave er å frambringe forskningsbasert kunnskap som bidrar til å forstå forekomsten av og mekanismene bak luftveisproblemer hos kondisjonsutøvere.

- NIH skal fortsette å forske på sammenhenger mellom helse og toppidrett og bringe fram pålitelig kunnskap. Det krever etterrettelighet, åpenhet og troverdighet, sier Kari Bø.

nif-epi04, 04