Hopp til innhold

Informasjon om dommen i CAS

Søkte ikke medisinsk fritak, utestengt i to måneder, Skiforbundet tar ansvaret.

HER KAN DU SE PRESSEKONFERANSEN I REPRISE
(Starten er 7:30 ute i videoen)

29. juli:Forklaring til VG-sak

Lenke til dokumenter i saken:

Sammendrag av dommen på norsk 
Presentasjonen på dagens pressekonferanse
Pessemeleding fra FIS 
Dommen i sin helhet (english)

Dokuments in english:

Pressrelease 
Short summary of the award
The Case

Dette er saken:

 • Martin Johnsrud Sundby har brukt den nødvendige og lovlige astmamedisinen Ventoline i tillatt dose
 • Norges Skiforbunds medisinske personell og WADA har hatt ulik forståelse av hvordan astmamedisinen skal benyttes. WADA mente man skulle ha søkt medisinsk fritak (TUE), Skiforbundet medisinske personell forstod det slik at dette ikke var nødvendig
 • Det er stor enighet blant de som har behandlet saken at regelverket er uklart på dette punktet
 • Uklarheten består i hvordan medisinen er benyttet, og hvorvidt det er dosen som legges inn i et forstøverapparatet eller dosen som pustes inn i lungene som gjelder. Norges Skiforbund har forstått regelen slik at det er dosen som pustes inn i lungene som er gjeldende. WADA mener regelen skal forstås slik at det er dosen som legges inn i forstøverapparatet som skal være veiledende
 • Dopingpanelet i det internasjonale skiforbundet (FIS) delte Norges Skiforbunds syn, og frikjente derfor Martin Johnsrud Sundby i september 2015
 • Påtalenemden til Antidoping Norge delte synet til dopingpanelet i FIS, og anket ikke saken
 • WADA var imidlertid av en annen oppfatning, og anket saken til CAS
 • Idrettens voldgiftsrett (CAS) behandlet saken i mai 2016, og dom falt 11. juli 2016
 • Martin Johnsrud Sundby er i idrettens voldgiftsrett (CAS), gitt to måneders utestengelse fra 11. juli. Resultatene i Davos 13. desember 2014 og Toblach 8. januar 2015 strykes. Som følge av poengtapet i disse to rennene mister Martin Johnsrud Sundby i tillegg sammenlagtseirene i Tour de Ski og World cup sammenlagt i samme sesong. Alle øvrige resultater, også for sesongen 2015/2016 blir stående

Pressemelding

Idrettens voldgiftsrett CAS har slått fast at Martin Johnsrud Sundby har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline. Norges Skiforbund tar det fulle og hele ansvaret i saken, fordi forbundet mente det ikke var nødvendig å søke om medisinsk fritak for medikamentbruken.

Hadde dette skjedd, ville medisinbruken vært i tråd med regelverket, og det ville ikke blitt igangsatt noen sak.

Dommen ilegger Johnsrud Sundby to måneders utestengelse, med virkning fra 11. juli. Han fratas også seieren i to løp i sesongen 2014/15. Han mister dermed sammenlagtseirene i Tour de Ski og World Cup i samme sesong.

CAS-dommen falt i en ankesak etter at dopingpanelet til det internasjonale skiforbundet FIS først hadde frifunnet Johnsrud Sundby. Dommen får ingen innvirkning på resultatene for sesongen 2015/16.

- Vi er skuffet over dommen og mener den rammer Martin på en urimelig måte. Behandlingen av saken har avdekket at regelverket er uklart. Vår erfarne landslagslege har ment at han har behandlet Martin innenfor reglementet. For Norges Skiforbund er det viktig å understreke at Martin har fulgt rådet fra skiforbundets lege slik han er pålagt i landslagskontrakten, og selv er uten skyld i det som har skjedd, sier skipresident Erik Røste.

Skiforbundet har derfor bestemt at de vil erstatte de premiebeløpene Johnsrud Sundby mister som en konsekvens av dommen, til sammen cirka 1,1 millioner kroner. Samtidig understreker Røste at Norges Skiforbund tar konsekvensen av denne dommen.  Man vil følge tolkningen av regelen som CAS har nedfelt, og sørge for at alle norske skiutøvere etterlever denne.

- Vi er tilfredse med at CAS i dommen slår tydelig fast at Martins sak er basert på en «ærlig misforståelse» av hvordan regelverket skal forstås, og at dommerne mener Martin aldri har hatt til hensikt å omgå reglene. Det er ingen konkurransefordel å ha alvorlig astma, tvert imot, sier Røste.

Sakens utgangspunkt

Som barn fikk Johnsrud Sundby diagnostisert  astma ved Ullevål Sykehus. Hans sykdom og medisinbruken knyttet til denne har vært åpent kjent. Sykdommen er senere, da han ble aktiv idrettsutøver, bekreftet ved Norges Idrettshøyskole. På tross av sykdommen har Johnsrud Sundby klart å bli en av verdens aller fremste langrennsutøvere.

Landslagslege Knut Gabrielsen anbefalte, ved en akutt forverring av sykdommen i desember 2014, å bruke inntil tre doser à 5000 mikrogram Ventoline (med virkestoffet salbutamol) per døgn, inntatt via forstøverapparatet.

I henhold til utøveravtalen med Norges Skiforbund, er Johnsrud Sundby pålagt å følge landslagslegens anbefalinger.

Etter regelverket til det internasjonale dopingbyrået WADA, er det kun lov å innta salbutamol gjennom inhalering, og da maksimalt i en dose på 1600 mikrogram per døgn. Teamlegen mente at behandlingen han foreskrev var innenfor dette regelverket, og at det derfor ikke var nødvendig å søke om medisinsk fritak (såkalt TUE).

Inhaleringen skjedde ved bruk av forstøverapparatet, der studier viser at bare om lag 10 prosent av dosen som puttes i apparatet faktisk blir inhalert og opptatt i kroppen.

I forbindelse med konkurranser i Davos 13. desember 2014 og i Toblach 8. januar 2015 ble det gjennomført «in competition» testing. Johnsrud Sundby opplyste da på skjemaet som fylles ut, at han hadde tatt salbutamol. Urinprøver viste et innhold av salbutamol på henholdsvis 1340 og 1360  nanogram per milliliter urin, mens den øvre grensen er 1200.

Verdier over grensen er ikke ensbetydende med at utøveren har gjort noe galt, men at det må iverksettes ytterligere undersøkelse om hvordan verdiene har oppstått. 

Ulike forståelser

På bakgrunn av laboratoriets tilbakemelding mottok Norges Skiforbund 23. januar 2015 derfor varsel fra det internasjonale skiforbundet FIS om at man ville undersøke saken videre.

WADA har i ettertid uttrykt at regelverket angir medisinmengden som kan puttes inn i forstøverapparatet, mens Skiforbundets lege forstod at regelverket angir den dosen som faktisk pustes inn i kroppen. Siden landslagslegen vurderte at behandlingen var innenfor WADAs regelverk, ble det heller ikke søkt om medisinsk fritak for Johnsrud Sundby.

Frifunnet av FIS’ dopingpanel

Det har vært en omfattende saksbehandling på mer enn 18 måneder, frem til dommen i CAS 11. juli i år.

• Testing
Det ble først gjennomført to ulike tester av Johnsrud Sundby. Både internasjonale og norske eksperter mener testene og urinprøvene sammen beviser at han ikke hadde fått i seg mer enn 1600 mikrogram salbutamol under de to løpene der han ble testet.

• Frifunnet av FIS’ dopingpanel
Den 9. august 2015 ble det avholdt en høring for dopingpanelet til FIS. Den 4. September 2015 frikjente dopingpanelet Johnsrud Sundby, fordi man mente at WADAs regelverk på dette punktet ikke var klart nok.

• Antidoping Norge anket ikke
Påtalenemnda i Antidoping Norge lot være å anke saken, etter en omfattende og grundig vurdering. Nemnden mente at uklarheten i WADA-regelverket om hvordan bestemmelsen skulle forstås, ikke kunne lastes utøveren.

• WADA anket
Den 12. oktober 2015 påanket WADA saken til den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS).

• Behandling i CAS
Høringen for domspanelet i CAS ble avholdt i Lausanne den 25. og 26. mai 2016. Dommen falt den 11. juli.

Dommen i CAS

I sin dom slår CAS fast at landslagslegens praktisering av regelverket er basert på en «ærlig misforståelse». Dommerne sier også regelverket kunne vært tydeligere for å utelukke misforståelser hos utøvere og deres rådgivere. Likevel mener CAS at det skulle vært søkt om et medisinsk fritak  for at Johnsrud Sundby kunne brukt salbutamol som han gjorde. Når dette ikke har skjedd, er det et brudd på regelverket.

I dommen skriver CAS:
«Nødvendigheten av et medisinsk unntak for bruk av forstøver er i seg selv en konsekvens av den korrekte tolkningen av bestemmelsen. Utøverens feil ligger faktisk i unnlatelsen av å be om et medisinsk unntak, og innvilgelsen ville tillatt ham å konkurrere uten å bryte regelverket. Panelet erkjenner likevel at det ville vært bedre om bestemmelsen hadde vært tydeligere om konsekvensen ved bruk av forstøvere.»

CAS finner at det er flere formildende omstendigheter i saken. Blant annet trekker CAS frem:

 • At Johnsrud Sundby har en medisinsk tilstand som krever bruk av salbutamol.
 • At han ikke holdt bruken av salbutamol hemmelig.
 • At medikamentet ble brukt etter legens anvisning.
 • At regelverket ikke uttrykkelig utelukker bruk av forstøver, og at regelverket «kunne for alle praktiske formål ha gjort dette for å utelukke mulige misforståelser hos utøvere (og deres rådgivere).»
 • At USADA (USAs parallell til Antidoping Norge) har vurdert spørsmål om bruk av forstøver og har samme forståelse som den norske landslagslegen av at regelverket omhandler hvilken mengde salbutamol som faktisk når utøverens kropp ved bruk av forstøver.
 • Forstøveren ble brukt helt åpent før konkurransene i Davos og Toblach.

Samtidig slår også CAS fast at Johnsrud Sundby er en erfaren utøver som er kjent med sine antidoping-forpliktelser, og at det ikke ser ut til å ha vært innhentet råd  fra WADA, FIS eller andre instanser om rekkevidden av regelendringer som skjedde i 2012, hverken av han eller landslagslegen.

Selv om Skiforbundet mener at deres forståelse av regelen er den naturlige, forholder forbundet seg lojalt til den tolkning som CAS har nedfelt i dommen. Skiforbundet vil sørge for at lignende ikke skjer på nytt.

- Vi er enig med dopingpanelet i FIS og Antidoping Norge sin påtalenemnd i at WADAs regelverk er uklart og at Martin ikke kan lastes for det. Dermed burde han vært frifunnet. Skiforbundet er en internasjonal pådriver for en ren idrett og for at idrettsutøvere skal ha like konkurransevilkår. Vi tar sterk avstand fra utøvere som benytter seg av forbudte stoffer for å oppnå en konkurransefordel. Det er ikke det som har skjedd i denne saken, sier Røste.

Norges Skiforbund er tilfreds med at FIS og WADA i løpet av prosessen har uttalt at Martin Johnsrud Sundby ikke har jukset. Det er åpenbart for dem at Johnsrud Sundby har alvorlig astma og at hensikten med medisineringen ikke har vært å forbedre prestasjonsnivået. Også CAS deler dette synet.

- Dette er en dom som ikke handler om å ha oppnådd fordeler i konkurranse, men om hvordan våre leger har forstått uklare tekniske forskrifter om hvordan en lovlig medisin kan tas.  Martin har ikke oppnådd konkurransefordeler gjennom å følge legenes pålegg om hvordan Ventoline skulle benyttes mot astmaen han har slitt med siden han var barn, sier Røste.

Det er advokat Anne-Lise H. Rolland som på vegne av Johnsrud Sundby har prosedert saken for dopingpanelet i FIS og for CAS.

- CAS skriver i dommen at utøverens grad av skyld er liten og at det var medisinsk grunnlag for bruk av salbutamol. Når CAS gir en utestengelse på kun to måneder, tolker jeg at dommerne i CAS har hatt stor forståelse for våre argumenter, selv om WADA til slutt fikk gjennomslag for sin regeltolkning, sier Rolland.

Martin er svært skuffet

Martin Johnsrud Sundby er svært skuffet over dommen i CAS og over at han mister seirene i Tour de Ski og World Cup for sesongen 2014/2015.  Etter frifinnelsen i FIS´ antidopingpanel og uttalelsene til Antidoping Norge som valgte ikke å anke saken, opplever Martin dommen som uventet og urimelig.

- Dette har selvsagt vært en stor belastning for meg og mine nærmeste i et og et halvt år mens saken har vært til behandling. Dommen i CAS er vanskelig å forstå. CAS fastslår at det er en uklar regel og at jeg har liten skyld. Likevel blir jeg straffet hardt. Jeg har alltid vært nøye med min medisinering og fulgt skiforbundets regelverk og legenes anbefalinger til punkt og prikke. Med verdens beste legeteam i ryggen, har jeg ikke funnet grunn til å tvile på deres forståelse av regelverket, sier Johnsrud Sundby.

Han sier at vissheten om at han er uskyldig har gitt ham styrke og motivasjon til å prestere som han gjorde i sesongen 2015/2016. I denne sesongen leverte Johnsrud Sundby sine beste resultater i karrieren, uten at han på noe tidspunkt brukte salbutamol via forstøverapparat.

- Jeg er glad for at Norges Skiforbund så tydelig tar ansvaret for det som har skjedd, og hvor tydelig forbundet understreker at jeg ikke personlig har forsøkt å gjøre noe galt, sier Johnsrud Sundby.

Ber om ro for seg og familien

For Johnsrud Sundby og familien har behandlingen av saken vært lang, krevende og slitsom. Han og hans støtteapparat har prøvd å la den gå så lite ut over forberedelser og konkurranser som mulig. Når saken nå er kjent, ber han om ro til å fortsette sesongforberedelsene før en ny, viktig sesong. Norges Skiforbund ber om det samme for landslagslegen.

- Jeg har selvsagt forståelse for at dette er en sak av stor offentlig interesse. Derfor stiller jeg opp og gir min versjon, både på dagens pressekonferanse og til de medier som ønsker det. Men jeg ber om forståelse for at jeg etter å ha gjort dette, fokuserer for fullt på de to viktigste tingene i mitt liv: Min nærmeste familie, og min videre karriere som skiløper, sier Johnsrud Sundby, og avslutter:

- Den situasjonen jeg har havnet i, er en idrettsutøvers verste mareritt. Jeg har alltid konkurrert på rene og ærlige premisser. Jeg tror og håper at dette ikke skal få store konsekvenser for min videre karriere, og heller ikke for sesongforberedelsene.

NIF-EPI01, 01
Foto: Heiko Junge / NTB