Hopp til innhold

Stein Opsal (NTB scanpix)

Positiv til åpenhet

Norges Skiforbund er positiv til åpenhet.

VG har bedt om innsyn i regnskapene til Norges Idrettsforbund og en rekke særforbund, blant annet Norges Skiforbund. VG ønsker fokus på «åpenhet og pengebruk i norsk idrett» og har sendt NIF og særforbundene en omfattende liste med spørsmål og punkter der de ønsker detaljert innsyn i interne regnskaper. På enkelte områder ønsker VG innsyn i enkeltbilag.

Skiforbundet er positiv til stor grad av åpenhet. Det skal ikke hefte noen tvil om at god økonomistyring, kostnadskontroll og måtehold er styrende innen norsk skiidrett. Skiforbundet har grundige interne og eksterne kontrollrutiner for å sikre en forsvarlig drift, i tråd med Skiforbundets verdigrunnlag og rammebetingelser fastsatt av Skitinget.

Vedlagt følger en notat som beskriver Skiforbundets kontroll- og rapporteringsrutiner, og som samtidig besvarer mange av spørsmålene som er stilt oss. Videre vil årsregnskapene for 2013 og 2014 gi detaljert informasjon om driften av Skiforbundet.

Ved behov for ytterligere informasjon vil vi å bidra med det, så lenge dette er i tråd med retningslinjene Skiforbundet legger til grunn.

Henvendelse i saken kan rettes til generalsekretær Stein Opsal, mobil 41915551, eller epost: stein.opsal@skiforbundet.no

Vedlegg
Notat med dokumentasjon og rutinebeskrivelser . Se informasjon på skiforbundet.no
VGs innsynsbegjæring. Se informasjon på skiforbundet.no
Årsregnskap 2013 (Kontrollutvalgets rapport side 20). Se informasjon på skiforbundet.no 
Årsregnskap 2014 (Kontrollutvalgets rapport side 20). Se informasjon på skiforbundet.no
Årsberetning 2013-2014. Se informasjon på skiforbundet.no.

NIF-EPI01, 01