Hopp til innhold

Erik Røste (NIF)

Harmonisk og godt Idrettsting

Skipresident Erik Røste oppsummerer Idrettstinget i Trondheim i helga.

- Det var gode debatter, spesielt knyttet til Idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2015 – 2019. Vi fikk gjennomslag for alle våre innspill til IPD. Det gjaldt først og fremst at miljø og klima kom inn både i programerklæringen for norsk idrett, samt under kapitelet anlegg, arrangement og samfunnsbidrag (Se lenger ned).

- Vi fikk også inn et punkt om at norsk idrett kan utvikle sine arrangementer gjennom samarbeid og integrasjon med kommersielle aktører på en måte som gjør at idrettens eierskap og rettigheter ivaretas.

-  Punktet om at «Kravene til samlet måloppnåelse (for Olympiatoppen) skal gjøres på en objektive kriterier og ikke alene basert på olympiske og paralympiske medaljer. Det er topprestasjonene i en samlet norsk idrettsbevegelse som skal ligge til grunn for målkravene, og bør derfor omfatte også de idrettene som også er olympiske», fikk oppmerksomhet. Noen mente at dette ville kunne redusere oppfølgingen og støtten til NSF sine grener. Jeg tror dette i liten grad vil bety mye for oss. Jeg tror nok at det kan bety mer for andre idretter hvor inntektene i større grad kommer fra OLT. I Norge som i alle andre land, er det naturlig å stase på det som kan har kultur og tradisjon i og i tillegg naturgitte forutsetninger for å lykkes i.

- Vi er svært godt fornøyd med at Idrettstinget ga en fullmakt til det nye Idrettstyret til å fastsette kriteriene for fordelingen av post 2 og post 3 midler. Det vil kunne gjøre at være grener kan behandles ut i fra den enkelte grens størrelse og aktivitet og ikke ut i fra et samlet medlemstall for NSF.

- Vi er også fornøyd med at forbudet mot bruk av høydehus, ble opprettholdt

- Det ble valgt et godt Idrettstyret, hvor de to yngste representantene fikk flest stemmer av styremedlemmene. Vi er svært godt fornøyd med at Marit Roland Udnæs ble valgt inn i Idrettstyret.

- Vi ønsker det nye Idrettstyret med president Tom Tvedt som leder lykke til og ser fram til et konstruktivt og godt samarbeid til det beste for norsk idrett i kommende fireårsperiode.

Forslag fra Norges Skiforbund – Idrettspolitisk dokument

 1.    Programerklæring

  • NSF stiller spørsmål om det bør være et tydelig verdibasert punkt i programerklæringen? Vi regner med at det vil bli nedsatt en programkomite som skal arbeide med IPD og sammenfatte alle innspill. Vi ber om at dette vurderes. Et forslag kan være;
  • «Arbeide for en åpen og inkluderende idrett nasjonalt og internasjonalt».

 2.    Idrettspolitiske føringer

  • Tillegg på kulepunkt 3; Olympiatoppen må ha kapasitet og finansielle midler til å bistå vesentlig flere utøvere tilknyttet landslagene med tjenester på høyt faglig, medisinsk og idrettsfaglig nivå.

 3.    Idrettsanlegg

  • Nytt punkt; Bygging av idrettsanlegg skal gjøres på en miljøvennlig og energieffektiv måte.

 4.    Idrettsarrangement

  • Tillegg; Idrettsarrangementer skal gjennomføres på en miljøvennlig og energieffektiv måte. Arrangører oppfordres til å miljø sertifisere arrangement.
  • Nytt punkt under «Eierskap»; Norsk idrett kan utvikle sine arrangementer gjennom samarbeid og integrasjon med kommersielle aktører på en måte som gjør at idrettens eierskap og rettigheter ivaretas.

 5.    Samfunnsbidrag

  • Nytt punkt under «Nasjonalt bidrag»; Norsk idrett skal være en samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima og miljø.
  • Erstatning av punkt g under «Internasjonalt bidrag»; Norsk idretts representanter skal i sitt arbeid bidra til en åpen, inkluderende, demokratisk og doping fri idrett preget av fair play, og av at menneskerettighetene respekteres fult ut.
NIF-EPI01, 01