Hopp til innhold

Rulleskianlegg 2016

Utlysning av programsatsingsmidler til etablering av rulleskianlegg for 2016.

Antall rulleskibrukere blir stadig flere og stadig yngre.  Gjennom øremerking av midler til utvalgte rulleskianlegg gjennom Kulturdepartementets (KUD) anleggspolitiske program, signaliseres det et ønske fra staten om å bidra til tilrettelegging for rulleskiaktivitet i trygge former. KUD har derfor utlyst 28 millioner til fordeling til rulleskiprosjekter i perioden 2014-2017. 

KUD henstiller til at Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund samarbeider om innstilling av kandidater til disse ekstraordinære midlene. For 2014 og 2015 har forbundene med bakgrunn i kriteriene under, foretatt innstilling. I 2015 ble 7 ulike anlegg tildelt til sammen Nok 8,2 mill.

Begge forbund vil gjennomføre felles utlysning, og klubber oppfordres å rette søknad til sine respektive kretser. Men ny ordning medfører at kretsene samarbeider om felles innstilling til NSF og NSSF, slik at kretsene på forhånd er omforente om en prioritert liste. På bakgrunn av kretsenes innstilling vil så forbundene gjøre innstilling som oversendes KUD.

Det presiseres at det er KUD som tar den endelige beslutningen når det gjelder tildeling til konkrete prosjekt.

NSF meldte i 2014 inn en samlet oversikt over eksisterende og planlagte rulleskianlegg til departementet.  Denne er nå sammenfattet med NSSF sin oversikt og viser med tydelighet at det er mange gode krefter i så godt som alle kretser som arbeider for sikker rulleskiferdsel.

Krav og kriterier:

Kandidatene innstilles på bakgrunn av kriterier som Kulturdepartementet har meddelt;
Det rettes egen søknad på ca 1-2 sider til skikrets- eller skiskytterkrets, hvor prosjektet kort beskrives i forhold til

- navn på tiltaket og anleggsnummer
- formål
- eierskap og rett til bruk av grunn
- beskrivelse av tiltak
- tidsplan
- finansiering
- søknadsbeløp anleggspolitisk program
- informasjon om ordinær spillemiddelsøknad, se punkt under
- universell utforming
- anleggets plass i kommunal plan

I tillegg sendes følgende vedlegg med søknaden:

- oppdatert kostnadsoverslag og finansieringsplan
- idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Dersom denne ikke er klar, må en i søknadsbrevet informere om hvor langt i prosessen en er kommet.

  • Utbetaling av midler fra det anleggspolitiske programmet kan først skje når en søknad om ordinære spillemidler er funnet i formell orden i fylkeskommunen. Det må derfor sendes en ordinær spillemiddelsøknad i tillegg til søknad om midler fra det anleggspolitiske program. I sistnevnte søknad må en opplyse om hvor en er i prosessen med den ordinære spillemiddelsøknaden. 
  • Midler fra det anleggspolitiske programmet er omfattet av KUDs "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" (V-0732)[1]. Evt. beløp som tildeles over dette programmet kommer i tillegg til ordinære spillemidler. Det gjøres oppmerksom på at samlet statlig tilskudd ikke kan overstige 50 % av godkjente, tilskuddsberettigete kostnader i prosjektet. 
  • Det presiseres at for 2016 er det kun kostnader som direkte vedrører selve rulleskitraseen, standplass og evt. tilliggende asfaltert flate (for teknisk trening/opplæring) som kan legges til grunn i budsjettet for tildeling av midler. Det betyr i) grunnarbeider og ii) asfaltering. (Tilskudd til lys, snøanlegg og øvrig infrastruktur fremmes i egne søknader i den ordinære ordningen.)
  • Tildelingsbeløp til den enkelte søker vil bero på kostnadsestimat for asfaltering og terrengarbeidet.
  • I vurdering av søknadene vil man prioritere planer som er realiserbare i nær framtid  (fortrinnsvis innenfor tildelingsår). 
  • Anleggsetableringer i nærheten av befolkningstette områder vil gis prioritet. 
  • En vil vektlegge anleggsetableringer som imøtekommer geografiske og demografiske behov.
  • Ved utforming av løypeprofil må en påse at denne også skal være tilpasset barn og breddeaktivitet.
  • Det er ønskelig at rulleskianlegg  innrettes med standplass for skiskyting. 

Hvem kan søke?
Klubber med medlemskap i Norges Skiforbund eller Norges Skiskytterforbund og kommuner kan søke. Det gjøres oppmerksom på at søker må være eier av anlegget det søkes om midler til.

Frister:
Søknadsfrist til skikrets/skiskytterkrets er 15. januar 2016

Kretsene sender sin innstilling til forbundene innen 31. januar 2016

NSF/NSSF vil gi sin innstilling til Kulturdepartementet innen 15.februar 2016.

Spørsmål  vedrørende ordningen rettes til
Marit Gjerland, anleggsrådgiver Norges Skiforbund,  marit.gjerland@skiforbundet.no 

Roar Nilsen, konsulent Norges Skiskytterforbund
Roar.nilsen: roar.nilsen@skiskyting.no

Kretsadministrasjoner.

Kretsenes innstilling med videresendelse av søknader rettes til:
Marit Gjerland, anleggsrådgiver Norges Skiforbund,  marit.gjerland@skiforbundet.no

Roar Nilsen, konsulent Norges Skiskytterforbund
Roar.nilsen: roar.nilsen@skiskyting.no

NIF-EPI03, 03