Hopp til innhold

Erik Røste (NTB Scanpix)

Positiv til støtte direkte over statsbudsjettet

Norges Skiforbund er positivt overrasket over at det gis støtte direkte over statsbudsjettet til idrettsarrangement.

I statsbudsjettet for 2016 åpner regjeringen for å gi støtte utenom spillemidlene til idrettsarrangement. Det foreslås å støtte Arctic Race of Norway med 15 millioner kroner. Begrunnelsen er at rittet har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Med dette åpner regjeringen, etter Skiforbundets mening, for en praksis som også må gjelde for andre idrettsarrangører.  Likebehandling av internasjonale idrettsarrangement må føre til at også andre store årlige idrettsarrangement gis støtte direkte over statsbudsjettet. 

- Vi registrerer med positiv interesse at det foreslås at Arctic Race of Norway får en støtte på 15 millioner kroner for året 2016. Flere av Norges Skiforbunds årlige internasjonale arrangement kan vise til svært gode tv-tall og stor internasjonal oppmerksomhet. Mange av de samme arrangørene har en krevende økonomisk situasjon. Med dette forslaget åpner regjeringen for en ny praksis som vi må følge opp. Jeg forutsetter at arrangører som støttes, er en del av idretten eller samarbeider tett med oss, sier skipresident Erik Røste.

Forventer full momsrefusjon
Norges Skiforbund forventer også full refusjon av anleggsmoms. Stortinget innførte i 2010 en ny ordning der idrettslag som bygger egne nærmiljø- eller idrettsanlegg, kan søke om kompensasjon for betalt merverdiavgift, også kalt anleggsmomsen. Dette fordi idrettslag i motsetning til kommuner og private bedrifter, ikke kan gjøre fratrekk av moms. Norges Skiforbund er opptatt av at det skal være en forutsigbarhet for klubbene som bygger idrettsanlegg til bruk for barn og unge landet rundt.

- For idrettslagene i Norge er det viktig med forutsigbarhet ved bygging av idrettsanlegg. På mine reiser rundt omkring i ski-Norge, er dette et av de aller viktigste signalene jeg kan bringe videre til Regjering og Storting. Det oppleves som urettferdig at ikke idrettslag som bygger anlegg skal få full momskompensasjon slik som både kommuner og private utbyggere får. Norges Skiforbund vil sammen med resten av norsk idrett arbeide for at de som har fått en avkortning i 2015, får dette kompensert, samt at prinsippet for 100 prosent refusjon blir vedtatt i Stortinget for 2016, sier Røste.

nif-epi04, 04