Hopp til innhold

Mer langrennsmidler å søke på

HUSK NY søknadsfrist: Spillemidler til prepareringsutstyr for langrenn 2014! Her finner dere søknadsskjema, og fristen er 1. oktober.

Tilskuddsrammen for 2014 vil bli større enn for 2013 hvor den var i underkant av kr. 2 mil. Den endelige rammen er ikke klar fra Norges Idrettsforbund.

Hvem kan søke?
Klubber med medlemskap i Norges Skiforbund.

Gjennomføring
Tildelingssum til hver klubb/søker er begrenset til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden, maksimalt inntil 300.000 kroner i tilskudd.
-  Ved kjøp av brukt utstyr må utstyret koste minimum 150 000 kroner.
-  Det er ingen minimumskostnad ved kjøp av nytt utstyr.
-  Som for utstyrsordningen generelt, gjelder støtten for innkjøp av utstyr fra hele 2014.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om utstyr til langrenns relatertaktivitet. Kulturdepartementet har bestemt denne prioriteringen.
- Det kan gis tilskudd til løypemaskiner med glattebrett, fres, sporfres og sporsetter. matte, slodd og sporsetter til snøscooter og ATV. (Ikke snøscooter og ATV).
- Det kan gis tilskudd til både nytt og brukt utstyr.
- Utstyret må være kjøpt i 2014 for å kunne få tilskudd.


Foto: Feiring IL

Søknadsfristen er 1. oktober.

Støtteordningen til prepareringsutstyr følger retningslinjene gitt fra Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund for spillemidlet til utstyr.

Her er linken til søknadsskjemaet

Fakta:
Utstyrsordningen - Tilskudd til utstyr for preparering av langrennsløyper 2014. Kulturdepartementet (KUD) offentliggjorde 29. mars 2013 at prepareringsutstyr for langrennsløyper blir innlemmet i den ordinære utstyrsordningen i perioden 2013 – 2015.. Dette betyr at lag og foreninger tilsluttet Skiforbund (NSF) kan søke om støtte til slikt utstyr. Ordningen vil bli evaluert etter tre år og 2014 er 2. året. Utstyrsordningen er et spleiselag mellom Idrettsforbundet (NIF) og Kulturdepartementet.

Utstyrsordningen er en søknadsbasert ordning hvor tildeling til særforbund og idrettskretser avhenger av hvor mye de søker om, og det totale søknadsbeløp. Søknadsmassen i 2013 var så stor at beløpet som NSF vil disponere i 2014 blir betydelig høyere enn i 2013.

Endelig beløp er ikke klart fra Norges Idrettsforbund per 3. juli 2014.

Utstyrsordningen inneholder for NSF sin del støtte til mer utstyr enn bare prepareringsutstyr til langrennsløyper. Andelen av NSF sin totale pott for støtteordningen som skal gå til prepareringsutstyr, vil avklares av NSF når en har oversikt over søknadsmassen etter søknadsfristens utløp for prepareringsutstyret. 
Prepareringsutstyr er dyrt utstyr, og kjøp av slikt utstyr er en stor investering for klubbene. For å gi klubbene størst mulig grad av forutsigbarhet er det besluttet å framskynde søknadstidspunktet for disse midlene til 1. oktober, med tildeling innen 20. oktober. Skikretsene innstiller klubbenes søknader i prioritert rekkefølge til NSF innen 12. oktober.

NIF-EPI03, 03