Hopp til innhold

Fra venstre: Torbjørn Skogstad (leder LK NSF), Erik Røste (skipresident), Anders Solheim (daglig leder Antidoping Norge), Kari Bø (rektor NIH) og Simen Sveen (landslagsløper langrenn).

Unikt samarbeid innen forskning og antidoping

Arbeidet med forskning og antidoping har fått et solid løft.

Norges Skiforbund skal gjennom støtte til forskningssamarbeidet mellom Norges idrettshøgskole  (NIH) og Antidoping Norge (ADN) bidra til å fremme en helhetlig og kontinuerlig satsning på forskningsprosjekter med relevans for antidopingarbeidet. Det hele skal koordineres fra Norges idrettshøgskole.

Forskningssamarbeidet mellom NIH og ADN skal:
- Initiere forskningsprosjekter som holder høy vitenskapelig kvalitet
- Gi økonomisk støtte prosjekter som er relevant for antidopingarbeidet

Samarbeidet skal sikre en faglig bredde i forskningsprosjekter som gis økonomisk støtte slik at ulike fagtradisjoner, metoder og problemstillinger inkluderes. Eksempelvis vil medisinsk, fysiologisk, samfunnsvitenskapelig og juridisk rettet forskning vil være svært relevant i antidopingarbeidet.

- Norges Skiforbund skal ha en ledende rolle i etikk- og antidopingarbeid, og være en pådriver i dette arbeidet både nasjonalt og internasjonalt. Dette er nedfelt i Skipolitisk dokument for perioden 2012 – 2016. For å nå dette målet, krever det tydelig arbeid i alle ledd i organisasjonen. Skistyret legger derfor frem for Skitinget i 2014 til behandling en handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid. Handlingsplanen er ment å dekke antidopingarbeid på alle nivåer i organisasjonen, sier skipresident Erik Røste.

-Aktiviteter og tiltak skal være forebyggende og legge grunnlag for utvikling av de etiske og moralske prinsippene skiidretten skal leve etter. Det er viktig å tilegne seg ny kunnskap innenfor antidopingarbeidet. Av den grunn har Norges Skiforbund tatt initiativet til et forsknings- og utviklingssamarbeid med ADN og NIH for å styrke antidopingarbeidet. Dette skal være forskning som er relevant for antidopingarbeidet innenfor ulike fagmiljøer som medisinsk, fysiologisk, samfunnsvitenskapelig og juridisk.

Daglig leder for ADN, Anders Solheim, mener avtalen er et betydelig løft og et viktig fremskritt for å videreutvikle antidopingarbeidet.

- Vi er svært takknemlige og forventningsfulle til det samarbeidet vi nå etablerer med Skiforbundet og NIH. Antidoping Norge ønsker å være en kunnskapsorganisasjon og en foregangsorganisasjon, også når det gjelder forskning og utvikling. Dette samarbeidet vil utvilsomt kunne bidra til at Norge og norsk idrett fortsatt vil kunne være en drivkraft i det internasjonale antidopingarbeidet.

-Skiforbundet fortjener ros for å ha bidratt til at dette nå blir en realitet. I kampen for en ren idrett er vi helt avhengig av at idretten selv tar et ansvar og er en tydelig medspiller. Dette handler om å gjøre det vi kan for å beskytte en ren idrett - i dag og i framtiden, sier Solheim.

NIH er opptatt av antidopingarbeid i utdanningen av fremtidige trenere, lærere og ledere innen idrett, kroppsøving og den kommersielle treningsbransjen. Høgskolen har hatt samarbeidsavtale innen antidopingvirksomhet siden 2006, og ser at det er behov for mer forskningsbasert kunnskap på feltet.

- Vi ser frem til utvidet forskningssamarbeid på et viktig samfunnsområde. Våre master- og doktorgradsstudenter vil nå, i samarbeid med høgskolens forskere, kunne søke om midler til gode forskningsprosjekter, sier rektor ved Norges idrettshøgskole, Kari Bø.

Norge har en lang tradisjon som foregangsland i antidopingarbeid. Et nært samarbeid mellom aktørene som sitter tett på viktige problemstillinger nasjonalt og internasjonalt, vil kunne føre til raskere implementering av forskningsresultater i praksis. Midlene som er stilt til rådighet er et viktig skritt i riktig retning for økt forskningsinnsats i antidopingarbeidet.

NIF-EPI02, 02