Hopp til innhold

Erik Røste på talerstolen i helga. (NIF)

Står samlet om idrettspolitikk

Skipresident Erik Røste mener norsk idrett står godt samlet om de store idrettspolitiske sakene.

Norsk idrett var i helgen samlet for nok et ledermøte i Bergen. 

Diverse OL-saker (ungdoms-OL, Oslo 2022, evaluering Sotsji/forberedelser nye OL), eierskap til idrettsarrangementene, finansiering av norsk idrett, toppidrettsutvalget anbefalinger og folkehelsearbeidet var viktige saker som ble tatt opp fredag og lørdag.

- Et godt ledermøte. Flere av disse sakene har vi møtte i flere år de siste årene. Dette er viktige områder for norsk idrett, og vi står samlet om de store trekkene. Det er utrolig viktig å verne om idrettsproduktet vårt. Det var også en fin folkehelsedebatt. For Norges Skiforbund er ikke folkehelse et mål, men et resultat av den jobben vi gjør. Skal norsk idrett også ta ansvar for folkehelsen, må vi også få betalt for jobben. Her må vi eventuelt se på nye finansieringsmodeller i samarbeid med norsk idrett, mener Røste.

Se ledermøtet i opptak på idrett.no

I forbindelse med ledermøtet så ble det vedtatt to resolusjoner. 

Resolusjon 1: Rettferdig finansiering


Stortinget innførte i 2010 en ny ordning der idrettslag som bygger egne nærmiljø- eller idrettsanlegg kan søke om kompensasjon for betalt merverdiavgift (MVA). Med unntak av i 2012 har alle søkerne fått hundre prosent i kompensasjon.

I statsbudsjettet for 2014 er det lovet 55,8 millioner kroner. I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke budsjettposten med ytterligere 10 millioner kroner.

Innen fristen er det komet inn mer enn 300 søknader med en samlet søknadssum på cirka 120 millioner kroner. Det vil si at idrettslag som har søkt kompensasjon i 2014 vil bli kompensert 55 prosent av betalt merverdiavgift.

Dette er urettferdig og vilkårlig for idrettslag som tar et stort samfunnsansvar med å bygge og drifte idrettsanlegg landet rundt. Idrettslag som har søkt MVA-kompensasjon i 2014 vil bli idrettens store taper etter at ordninga ble innført. En slik situasjon er uholdbar for idrettslagene.

Ledermøtet i norsk idrett forventer at Stortinget i samarbeid med behandlinga av RNB 2014 øker budsjettposten med ytterligere 50 millioner kroner, slik at lokale idrettslag landet rundt ikke blir skadelidende og forskjellsbehandla.

MVA-ordninga må bli utformet slik at idrettslag kan legge til grunn hundre prosent kompensasjon ved planlegging og bygging av idrettsanlegg for barn og unge.

Ledermøtet i norsk idrett forventer også at regjeringa i statsbudsjettet for 2015 følger opp lovnaden om å endre idrettens del av tippenøkkelen til 64 prosent.

Resolusjon 2: «Sammen om et nytt OL/PL 2022

Norsk idrett vil berømme Oslo og samarbeidende kommuner for det arbeidet som er lagt ned i forbindelse med søknaden om et OL/PL til Norge i 2022.

Et OL/PL vil inspirere en ny generasjon utøvere, frivillige og tillitsvalgte fra hele landet . Store internasjonale mesterskap bidrar til ny kunnskap og kompetanse i norsk idrett. Norsk idrett ønsker at neste generasjon også skal få oppleve et OL/PL på hjemmebane. 

Internasjonale idrettsarrangementer gir Norge anledning til å bygge nye og tidsriktige idrettsanlegg som vil gi framtidens jenter og gutter gode muligheter for å drive aktiv idrett. Norges søknad legger stor vekt på nøkternhet ved gjenbruk av idrettsanlegg fra OL i 1994, VM på ski i 2011 og Snowboard-VM 2012.

Nå er Norge på nytt i posisjon til å være vertskap for en hel verden, og kan vise både IOC og resten av verden hvordan vi som nasjon ønsker å utvikle fremtidens olympiske leker.

Ledermøtet i norsk idrett vil at et nytt OL/PL skal være bærekraftig med tanke på økonomi og miljø, og at arbeidstaker- og menneskerettighetene blir ivaretatt på en god måte.

Ledermøtet i norsk idrett er fornøyd med at regjeringen vil sende søknaden til Stortinget, og vi setter vår lit til at de folkevalgte på fritt grunnlag fatter et positivt vedtak om statsgaranti.

De største øyeblikkene i norsk idrett har samlet generasjoner. Idrett skaper glede, stolthet og identitet.»