Hopp til innhold

Utlysning av midler til antidopingforskning

Norges idrettshøgskole, i samarbeid med Antidoping Norge og Norges skiforbund, lyser ut forskningsmidler til antidopingforskning. Søknadsfrist er 12. desember 2014.

Antidoping Norge og Norges skiforbund ønsker satsing på forskning som kan styrke kunnskapen og kompetansen innen antidopingarbeidet. De har gitt Norges idrettshøgskole (NIH) et spesielt ansvar for denne satsningen gjennom en årlig bevilgning. NIH har påtatt seg dette ansvaret og inviterer fagmiljøer på NIH, men også relevante fagmiljø utenfor NIH, til å søke om støtte til slik forskning innen fagområdene fysiologi, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.

Målsetningen med utlysningen er å øke kompetansen og interessen for antidopingrelaterte problemstillinger blant relevante norske forskningsmiljøer. Ved tildeling av midler legges det vekt på prosjektets vitenskapelige kvalitet, søkers/forskningsgruppens kvalifikasjoner og prosjektets relevans i forhold til antidopingfeltet.

Den totale bevilgningssum for 2015 er om lag 1 million kroner. Det kan søkes om midler til lønn og driftsutgifter på inntil kr 300.000 per prosjekt. Det gis ikke midler til maskiner og annet utstyr. Det bevilges støtte inntil 50% av prosjektets totalbudsjett, dvs at forskningsmiljøet selv må bidra med minimum  50%. Egenfinansieringen kan bl.a. være i form av lønn til fast ansatte, midlertidig ansatte, leie av laboratorier og overhead.  For større prosjekter oppfordres det også til å søke IOC, WADA og andre relevante institusjoner om forskningsmidler.

For prosjekter gjelder følgende forpliktelser:

  • Prosjektplaner skal følges og en sluttrapport inkludert attestert regnskap skal sendes inn når prosjektet er ferdig. Dersom bevilgningssummen er kr 100 000,- eller høyere, skal regnskapet for offentlige institusjoner bekreftes av økonomienheten ved den aktuelle institusjon. For andre mottakere skal regnskapet være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 
  • For prosjekter som strekker seg over lengre tid vil det bli stilt krav om årlige progresjonsrapporter.
  • Resultatene fra prosjektene skal gjøre offentlig kjent.

Søknadsskjema. 
Søknadskjema, prosjektbeskrivelse (maksimalt 3000 ord, se søknadsskjema) og andre vedlegg sendes på e-post til antidopingforskning@nih.no. Tildeling av forskningsmidler vil skje innen utgangen av januar 2015.

Kontaktperson: Beate Kristensen, tlf. 2326 2300, e-post: antidopingforskning@nih.no

NIF-EPI03, 03