Hopp til innhold

Erik Røste. Her med Anders Magnus Løken, leder for kvalitetssikringsteamet. (NIF)

Positiv kvalitetssikring av OL-søknaden

Skipresident Erik Røste er godt fornøyd med konklusjonene som bekrefter beregningene og utredningene i søknaden, og ikke minst at den ikke inneholder vesentlige svakheter.

- Dette gir et godt grunnlag for den videre politiske behandlingen. Jeg er spesielt glad for at kvalitetssikringsteamet har satt fokuset på arrangement, idrett og utøvere.  Dette gleder. Våre vintergrener kommer absolutt til å være i fokus i prosessen fremover. Søknaden er robust, den er nøktern og inneholder ingen vesentlige svakheter.  Denne kvalitetssikringen av søknaden, gjør at arbeidet med OL i 2022, fortsetter med stor styrke, positivitet og engasjement, sier Røste.

Nedenfor ser dere dagens pressemelding fra Kulturdepartementet og fra Oslo kommune/Norges Idrettsforbund vedrørende statens eksterne kvalitetssikring av OL-søknaden.

Pressemelding fra Kulturdepartementet

Rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av søknaden fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Oslo kommune om statsgaranti og – tilskudd for å kunne arrangere olympiske og paralympiske leker (OL/PL) i 2022 ble i dag overlevert til kulturministeren.
        -  Rapporten vil bli en sentral del av beslutningsgrunnlaget for regjeringen. Et OL/PL er et svært omfattende arrangement med en betydelig kostnad for det offentlige. Da er det svært viktig å ha en ekstern gjennomgang av søknaden slik at vi får et godt kostnadsbilde før vi skal ta en beslutning, sier kulturminister Thorhild Widvey.
        -  Vi vil nå trenge noe tid på å sette oss grundig inn i rapporten. Jeg kan derfor ikke si noe nærmere nå om hvordan regjeringen vurderer OL-søknaden, eller når en beslutning vil bli tatt, sier kulturministeren. 
Rapporten fastslår at det ikke er funnet vesentlige svakheter i søknaden. Kvalitetssikrer har beregnet at et OL/PL i Oslo i 2022 vil koste det offentlige 21,7 mrd. kroner i tilskudd etter at inntekter og finansiering fra private er trukket fra. Størrelsen på statens garantiforpliktelse er estimert til 35,1 mrd. kroner. Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å arrangere et OL/PL i Oslo i 2022 er beregnet til 15,9 mrd. kroner, før de ikke-tallfestede effektene av et OL/PL er vurdert. 
Det er firmaene DNV GL AS, ÅF Advansia AS og Samfunns- og Næringslivsforskning AS som har gjennomført kvalitetssikringsoppdraget.

- Dette har vært et veldig spennende oppdrag. Vi har hatt et stort team i aktivitet siden juni med å etterprøve søknadens forutsetninger og budsjettberegninger. Vi har også estimert størrelsen på en statsgaranti og gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse. Vi mener å ha kommet fram til gode estimater på hva et OL/PL i 2022, slik det er beskrevet i NIF og Oslo kommunes søknad, vil kunne koste, sier Anders Magnus Løken, leder for kvalitetssikringsteamet.

Les hele rapporten her

Se pressemeldinga i opptak


Pressemdling fra Oslo kommune og Norges Idrettsforbund

Søknad om statstilskudd og statsgaranti for De olympiske og paralympiske leker i Oslo i 2022 er nøktern, robust, gjennomførbar, og uten vesentlige svakheter. Det er godt samsvar mellom søknaden og kvalitetssikrers rapport. Planene legger vekt på arrangement, idrett og utøvere.

Søknaden står støtt
– Vi er godt fornøyde med at statens eksterne kvalitetssikrer støtter opp under og bekrefter beregningene og utredningene i søknaden. Nå har eksterne fagmiljøer kikket oss i kortene ved to anledninger. Begge gangene har OL-søknaden stått støtt. Vi har utarbeidet en OL-søknad som reflekterer at vi er opptatte av å gjøre de investeringene det er behov for, og gjenbruke det vi kan. Vi skal by på store, gode opplevelser og idrettsøyeblikk, sier byrådsleder og leder av søkerkomiteen Stian Berger Røsland.

Rapporten beskriver søknaden som godt bearbeidet. Den er nøktern, robust, gjennomførbar og uten vesentlige svakheter.
Samtidig peker kvalitetssikrer på noen utfordringer som det vil arbeides videre med. Det kan bli flere deltagere enn anslått, og det er behov for å jobbe videre med etterbruk for mediesenteret. Søknaden anslår offentlige kostnader til 20 til 23 milliarder. Kvalitetssikrer bekrefter i stor grad disse tallene, men anslår tallene til å være fem prosent høyere.

Bærekraftige løsninger
Oslo kommune har det siste halvannet år forberedt seg godt og gjennomført et grundig og kvalitetssikret utredningsarbeid i forbindelse med søknadsprosessen. Med konseptet «Games in the City» vil Oslo skape kompakte og urbane vinterleker, der alle øvelser med få unntak skal skje i selve byen. De alpine øvelsene samt øvelser for bob, ake og skeleton skal foregå i Lillehammer-regionen. Sentralt for konseptet er enkel tilgjengelighet og skinnegående transport for publikum.

 – Oslo 2022 er et konsept bygget på norsk nøkternhet, gjenbruk og bærekraftige løsninger. Kvalitetssikringen viser at det er et konsept som er gjennomførbart – jeg tror det er et vinnerkonsept. Vinterleker i Norge vil bli en folkefest basert på dugnad, frivillighet, samarbeid og nøktern standard. Vi blir ikke med på noen kostnadsspiral, sier OL-byråd Hallstein Bjercke.

Sammen med samarbeidskommunene Ringebu, Øyer, Lillehammer, Lørenskog og Bærum, overleverte Norges idrettsforbund og Oslo kommune 16. juni 2013 søknad om statsgaranti og tilskudd for å kunne arrangere De olympiske og paralympiske leker i 2022 til Kulturdepartementet. Samtidig gikk startskuddet for den statlige, eksterne kvalitetssikringsarbeidet, gjennomført av Det Norske Veritas, Advansia og SNF, på oppdrag for regjeringen ved Kulturdepartementet.

Fornøyd idrettsbevegelse
Oslo kommune og Norges idrettsforbund arbeider i disse dager med Candidature Acceptance Procedure (CAP), den første søknaden som sendes IOC 14. mars 2014., På bakgrunn av denne søknaden velger IOC normalt ut tre til fire byer som gis status som «Candidate Cities», før det endelige valget kunngjøres 31. juli 2015 på IOCs kongress i Kuala Lumpur.

– Vi kan slå fast at regjeringen nå har fått det best tenkelige grunnlag for sine vurderinger om Oslo skal få være vertsby for OL og Paralympics i 2022. Hele norsk idrett er glade for dagens fremleggelse. Den gir oss trygghet til å vite at regjering og Storting vil fatte sin endelige beslutning om statstilskudd og statsgaranti på et solid faglig fundert grunnlag – etterprøvd av staten selv. Lekene vil gi opplæring og inspirasjon til en ny generasjon frivillige, sier idrettspresident og nestleder i søkerkomiteen, Børre Rognlien.

En nasjonal begivenhet
OL er et av verdens aller største og mest kompliserte arrangementer. Oslo, som etter 14. november ble formell søkerby til De olympiske og paralympiske vinterleker i 2022, vil involvere hele landet i det som kan bli de tredje olympiske leker på norsk jord.  I tillegg til investeringene i idrettsanlegg og infrastruktur, skal det investeres i varer og tjenester fra leverandører over hele landet for om lag 15 milliarder kroner.

- Dette er vår tids mulighet til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge, og griper vi muligheten sammen kan det bli et nasjonalt næringslivsløft. Med Oslo 2022 kan vi forme og vise frem fremtidens Norge, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Prosessen fremover
•    Søknad til IOC om å bli kandidatby: 14. mars 2014
•    IOC velger kandidatbyer til neste søkerrunde: Sommer 2014
•    Stortinget tar stilling til Oslos søknad om statsgaranti: Høst 2014
•    Kandidatbyene leverer endelig søknad til IOC: Januar 2015
•    IOC kunngjør arrangørby for OL og PL 2022 i Kuala Lumpur: 31. juli 2015

NIF-EPI02, 02