Hopp til innhold

Verdigrunnlag og hovedmål

Norges Skiforbund skal også i planperioden 2021-2024 bringe nye stolte øyeblikk til den norske befolkningen. 

VISJON

NSF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. NSFs visjon er Mange, gode og glade skiløpere. 

VERDIER

Skiforbundets arbeid bygger på det samme verdifundamentet som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger på. Skiidrettens verdier er:

  • Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd.
  • All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet.

Formål

Norges Skiforbunds strategiplan baseres på Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sitt Idrettspolitiske dokument for perioden 2019- 2024. Skiforbundet skal gjennom målene i strategipla- nen påvirke NIFs politikk til beste for skiidretten. Skiforbundets formål er:

  • Norges Skiforbunds (NSFs) formål er å lede norsk skiidrett og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som Norges Skiforbunds medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere skiidretten internasjonalt (NSFs lov §1)

Skipolitisk dokument

Skiforbundets utviklingsmodell

Norges Skiforbund legger til grunn en ny utviklingsmodell ved inngangen til planperioden 2016-2020. Utviklingsmodellen danner grunnlag for alle hovedmål og delmål som skal nås i planperioden, og den dekker alle innsatsområder.

Utøveren i sentrum

Utvikling av skiutøveren skal gjøres i et langsiktig utviklingsperspektiv. Derfor er det utøveren som er i sentrum for skiidrettens mål, gitt i Skipolitisk doku- ment for perioden 2016-2020. For at en utøver skal kunne utvikle seg er det behov for trenere, arrange- ment og anlegg som er tilrettelagt på en slik måte at utvikling skjer gjennom et langt idrettsliv. Til sammen utgjør elementene nærmest utøveren kjernevirksom- heten for all virksomhet, fra skiklubb, via skikrets og til skiforbundet.Flest mulig, lengst mulig, best mulig – en nasjon bestående av skiløpere.

Modellen skal være skiidrettens røde tråd i kommende periode. Den gir føringer for hvordan framtidens organisasjon, utøvere, trenere, ledere, anlegg og arran- gement skal være. Målet er at skiidretten skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig og best mulig. I dette ligger aktivitet både for funksjonsfriske og funksjons- hemmede, for integrering av medlemmer som ikke har et tradisjonelt forhold til snø og ski, og integrering av medlemmer fra alle samfunnslag. Skiidretten skal være inkluderende med hensyn til nivå, alder, kjønn, sosial- og kulturell bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering og økonomisk evne.

Les mer om SUM

NIF-EPI01, 01