Hopp til innhold

Midler til rulleskianlegg

Gjennomføring 2015: Utlysning programsatsingsmidler til etablering av rulleskianlegg.

Antall rulleskibrukere blir stadig flere og stadig yngre.  Gjennom øremerking av midler over program for kostnadskrevende anlegg til rulleskianlegg, signaliseres det et ønske fra staten om å bidra til tilrettelegging for rulleskiaktivitet i trygge former. Kulturdepartementet (KUD) har derfor utlyst 28 millioner til fordeling til rulleskiprosjekter i perioden 2014-2017. 

For 2014 ble Norges Skiforbund av tidsmessige årsaker  anmodet av KUD  å gjøre en innstilling av kandidater. Med bakgrunn i kriteriene som gjengitt under, foretok NSF ved adm. og med forankring i langrennskomiteen en innstilling til KUD. I perioden 2015-2017 vil man utlyse midlene og åpne opp for søknader gjennom kretsleddet. KUD henstiller til at  Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund for de neste årene samarbeider om innstilling av kandidater til disse ekstraordinære midlene.

Begge forbund vil gjennomføre felles utlysning, og klubber oppfordres å rette søknad til sine respektive kretser. NSF og NSSF vil på bakgrunn av kretsenes innstilling foreta prioriteringer som i tur innstilles til KUD.

Det presiseres at KUD er det bevilgende organ av disse midlene.

NSF meldte i 2014 inn en samlet oversikt over eksisterende og planlagte rulleskianlegg til departementet.  Denne er nå sammenfattet med NSSF sin oversikt og viser med tydelighet at det er mange gode krefter i så godt som alle kretser som arbeider for sikker rulleskiferdsel. 

Krav og kriterier:

Kandidatene innstilles på bakgrunn av kriterier som Kulturdepartementet har meddelt;

  • Krav til vedlegg (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, utskrift kommunedelplan, finansieringsplan etc.)  er identisk med krav om vedlegg til søknad om ordinære spillemidler, se: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/idrett/publikasjoner/v-0732b-2014.pdf 
  • Det rettes egen søknad på ca 2 sider til skikrets- eller skiskytterkrets, hvor prosjektet kort  beskrives i forhold til:

-Eierskap

-Formål

-Beskrivelse av tiltak

-Tidsplan

-Finansiering

  • Evt. beløp som tildeles over dette programmet kommer i tillegg til ordinære spillemidler. Den samlede andel av spillemidler (ordinære og over program for kostnadskrevende anlegg) må ikke overstige 50% av samlede kostnader.
  • Tildelingsbeløpet vil bero på kostnadsestimat. Øvre ramme for støttebeløp er 4 mill. per anlegg.

(Det er derfor åpent hvor mange anlegg som i de neste årene vil kunne nyte godt av disse midlene)

Kriterier som legges til grunn:

•          Planer som er realiserbare i nær framtid (fortrinnsvis innenfor tildelingsår).

•          Fortrinnsvis i nærheten av befolkningstette områder.

•          Med geografisk og demografisk behov.

•          Løypeprofil må også være tilpasset barn og breddeaktivitet

•          Anlegg bør innrettes med standplass for skiskyting

Hvem kan søke?

Klubber med medlemskap i Norges Skiforbund eller Norges Skiskytterforbund kan søke.

Frister:

Søknadsfrist til skikrets/skiskytterkrets er 1.mai 2015.

Kretsene sender sin innstilling til forbundene innen 10. mai 2015.

NSF/NSSF vil gi sin innstilling til Kulturdepartementet innen 15.mai 2015.

Spørsmål  vedrørende ordningen rettes til:

Marit Gjerland, anleggsrådgiver Norges Skiforbund:  marit.gjerland@skiforbundet.no

Roar Nilsen, konsulent Norges Skiskytterforbund: roar.nilsen@skiskyting.no

Kretsadministrasjoner.

Kretsenes innstilling med videresendelse av søknader rettes til:

Marit Gjerland, anleggsrådgiver Norges Skiforbund,  marit.gjerland@skiforbundet.no  

Roar Nilsen, konsulent Norges Skiskytterforbund Roar.nilsen: roar.nilsen@skiskyting.no

NIF-EPI03, 03
Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix