Hopp til innhold

Nye tilskuddsordninger

Kulturdepartementet har publisert tilskuddsordningene for idrett og frivillighet som skal støtte idretten gjennom covid-19-pandemien i perioden 1. januar til 30. juni 2021.

Oppdatering 30.04.: Regjeringen har varslet en justering i den søknadsbaserte stimuleringsordningen for idretten (ordning 2) , slik at ordningen i større grad vil dekke også inntektsbortfall ved avlysninger.
I tillegg er oversikten over tilskudd til organisasjoner som har mottatt momskompensasjon publisert.
Se mer info under.

Det er lagt opp til 3 ordninger:

1. Tilskudd til organisasjoner som har mottatt momskompensasjon
Dette er en ordning som skal gi støtte til alle organisasjoner innen frivillighets- og idrettssektoren som fikk mva-kompensasjon i 2020. Man kan forvente å få et tilskudd i størrelsesorden 15% av beløpet man fikk i mva-kompensasjon i fjor. Ordningen har søknadsfrist 20. april, og det er Norges Idrettsforbund som sentralledd som er søker på vegne av alle underliggende organisasjonsledd. Det vil si at klubber og kretser i NSF ikke behøver å foreta seg noe i forbindelse med denne ordningen.

Oversikten over mottakere med tildelt beløp er nå publisert, se info hos Lotteritilsynet:
Tilskot for dei som har mottatt momskompensasjon i 2020 - nøkkeltal - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)

2. Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter
Denne ordningen er primært en ordning som skal stimulere til å gjennomføre aktivitet og arrangement, men det kan også søkes om påløpte merkostnader ved avlysninger. Organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret kan søke.

Det kan søkes om følgende:

Kostnader til utvikling eller tilpasning av aktiviteter, for eksempel digitale tilbud og kompetansehevende tiltak
Merkostnader til smitteverntilpasninger for å kunne gjennomføre aktiviteten
Dekning av tapte inntekter (publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter) som følge av restriksjoner dersom arrangementet/aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskuddet utgjør differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet/aktiviteten.

Regjeringen har varslet at det arbeides med justeringer i ordningen, slik at det også kan søkes om inntektsbortfall ved avlysninger slik det var anledning til i kompensasjonsordningene i 2020.
Se info fra regjeringen her: Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren - regjeringen.no

Nærmere informasjon og rettledning kommer på Lotteritilsynets hjemmesider så snart dette er klart. Ordningen vil antagelig åpne for søknader i juli 2021.

3. Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi
Dette er en tilskuddsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi. For NSF vil det være Norgesmesterskap for senior, Europacup/COC og World Cup som vil være omfattet av ordningen.

Ordningen har åpnet for søknader, se søknadsskjema her:  Tilskotsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)

Tilskuddsordningene administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet på vegne av Kulturdepartementet. Les mer om ordningene på tilsynets hjemmesider:

Nye tilskotsordningar for frivilligheit og idrett som følgje av covid-19    - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)

NIF-EPI01, 01