Hopp til innhold

Overgang til ny klubb?

Alle utøvere som skal konkurrere, må være registrert i korrekt klubb.

Overgangsskjema Fylles ut av utøver/tidl klubb og sendes Skikretsen (som den nye klubben tilhører) For Buskerud-klubbene er e-postadressen buskerud@skiforbundet.no

Regler for klubbytte:

203.2 Klubbtilhørighet, skifte av klubb, nasjonstilhørighet

203.2.1 Medlemskap i idrettslag/klubb

Medlemskap i idrettslag/klubb er først gyldig og regnes fra den dag medlemskontingenten er betalt, jf. NIFs lov § 10-4, tredje ledd.

203.2.1.1 En løper kan ikke representere mer enn et idrettslag i samme gren i løpet av samme skisesong.

203.2.2 Skifte av idrettslag/klubb
Skifte av idrettslag/klubb skal meldes til skikretsen i samsvar med rutiner som er bekjentgjort på www.skiforbundet.no

203.2.2.1  Ved overgang fra et idrettslag/klubb i NSF til en annen, kan løperen ikke representere det nye idrettslaget/klubben før han/hun har stått som medlem i dette i minst 2 måneder. Løperen kan ikke representere sitt nye idrettslag uten at de økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp, jf. NIFs lov § 10-4.

203.2.2.2  NSF kan etter skriftlig søknad gjøre unntak fra denne overgangsregelen ved varig flytting eller for skoleelever som i ferier ønsker å starte for sitt hjemmelag.

203.2.2.3  Barn under 13 år er unntatt fra 2 måneders regelen ovenfor, men må ha gjort opp forpliktelsene overfor det gamle idrettslaget/klubben før man kan representere sitt nye idrettslag/klubb.