Hopp til innhold

Prosjektmidler fra Buskerud Skikrets

Buskerud Skikrets utlyste prosjektmidler for 2015. Skiklubber/team samt skikretsens grenkomitèer kunne søke til skikretsen innen 14. august 2015. Tildeling er nå vedtatt.

Buskerud Skikrets (BSK) er opptatt av bredde og rekruttering, jfr handlingsplanen, og toppidrett er et ønsket resultat av godt rekrutterings- og breddearbeid i klubbene. BSK vil derfor jobbe for økt bredde og rekruttering og ivareta overgangen fra bredde-, barne- og ungdomsidrett til toppidrett for å gi utøvere en mulighet til å utvikle seg opp i senioralder.

Buskerud Skikrets har for 2015 satt av inntil kr. 600.000,- til gode tiltak i skikretsens grenkomiteer samt ute i klubbene. Prosjektene må gjennomføres i løpet av sesongen 2015-2016.

Skikretsen ser at utøvere i aldersgruppen 13-20 år er en gruppe det er særlig viktig å ta vare på. Vi må i samarbeid med klubbene tilby denne gruppen et opplegg som er så attraktivt at flest mulig forblir skiutøvere lengst mulig. Etter fylte 20 er det fortsatt viktig at kretsen bidrar til å opprettholde og gi utøvere mulighet til ytterligere utvikling. 

Vi har troen på at mye godt arbeid i kretsens grenkomiteer samt i klubbene, kombinert med prosjekter/samlinger på tvers av klubbene, er et viktig virkemiddel for å forhindre frafall.

Vi forutsetter at prosjektene har et element av nyskapning, videreutvikling og samhold, og at fokus legges på åpne samlinger og aktiviteter.

Kriterier:

 • Prosjektmidlene søkes på hos den enkelte grenkomite som igjen innstiller søknadene i prioritert rekkefølge ovenfor styret i BSK.
 • Det kan søkes på prosjekter på tvers av klubber (klubbsamarbeid eller Team), midler tildeles kun enkeltklubber hvis prosjektet også omfatter utøvere ut over egen klubb.
 • Grenkomiteene kan søke for egne prosjekter som ikke allerede omfattes av løpende bevilgninger.
 • Aldersgruppen 13-20 år skal være fokusområdet, hovedkriteriet er tiltak som kan hindre frafall.
 • Det er en forutsetning at tiltaket har et element av nyskapende, videreutviklende aktivitet, fokus på åpne samlinger og aktiviteter.
 • Det gis ikke direktestøtte til enkeltløpere, kun felleskostnader for prosjektet er søknadsberettiget. Utøveres reise-/oppholdskostnader er ikke stønadsberettiget.
 • Søknaden må inneholde plan, budsjett og tidsramme.
 • Det må være en grad av finansiering ved egenandel i prosjektene.
 • Mottaker må gi en enkel rapportering av tildelte midler i forhold til måloppnåelse, erfaringer samt regnskap. Deler av tilskudd kan holdes tilbake til prosjektet er gjennomført.
 • Tiltaket skal synliggjøres underveis ved at artikkel/bilder sendes skikretsen for publisering på kretsens hjemmesider.
 • 75% av prosjektmidlene overføres ved tildeling, de resterende 25% overføres etter sluttføring av prosjektet og mottatt rapport/regnskap.

Søknadsfrist:  til buskerud@skiforbundet.no  innen 14. august 2015.

Søknader fra klubber/team oversendes de ulike grenkomiteer som prioriterer innenfor sin gren.

Søknaden må inneholde:

 • Navn på prosjekt og
  • søker (klubb(er), team, grenkomite)
  • kontaktperson(er)
  • telefon og E-post
 • Aldersgruppe/målgruppe.
 • Kort beskrivelse/planlagte tiltak med tilhørende budsjett og tidsramme. Vi forutsetter at alle prosjekter har en viss egenandel – det må derfor oppgis hva egenandelen er. Utøveres reise og oppholdskostnader dekkes ikke – aktivitet vil bli prioritert.

TILDELING VEDTATT AV BUSKERUD SKIKRETS 3. SEPT. 2015:

Alpint:

AK; søknad om videreføring/utvidelse av Buskerudalpin                               100.000,-

Klubbsamarbeidet alpint nedre del                                                                         25.000,-

Klubbsamarbeidet alpint øvre del (Hallinglaget)                                                 25.000,-

Hopp:

Flying Team Vikersund                                                                                          100.000,-

Langrenn:

LK; søknad om midler til kompetanseprosjekt + åpne fellessamlinger         75.000,-

Team Drammen                                                                                                        40.000,-

Prosjekt Skrim/Bevern/Svene/Efteløt                                                                 50.000.-

nif-epi04, 04