Hopp til innhold

Dom i Hovdensaken

Som vi har skrevet om tidligere på BSK hjemmeside, har Norges Skiforbund vært partshjelper i en sak i Høyesterett, hvor blant annet friluftsloven og allemannsretten har vært prøvd knyttet til en konflikt i Hovden alpinsenter. Dom i saken falt forrige uke.

I Hovden-saken var det to spørsmål som skulle behandles av Høyesterett;  Om enhver, også kommersielle aktører, med hjemmel i allemannsretten i friluftsloven uhindret kan bruke skiområder som har blitt opparbeidet i stor grad, og hvorvidt det at Hovden alpinsenter oppstilte tilleggsvilkår ved salg av heiskort til skiskolen på Hovden, var misbruk av alpinsenterets markedsposisjon i forhold til Konkurranseloven §11.

Kort oppsummert sier dommen at skiskolen med hjemmel i allemannsretten har rett til å bruke alpinanlegget, men  Hovden alpinsenters anke førte frem med hensyn de tilleggsvilkårene anleggseier stilte ovenfor skiskolen for bruk av heisanlegget.  Høyesterett har kommet til at nedfartene i et alpinanlegg i all hovedsak er utmark. Når det gjelder skiskolens kjøp av heiskort, kom Høyesterett til at alpinsenterets tilleggsvilkår ikke var misbruk av markedsposisjon.

Avgjørelsen fra Høyesterett innebærer at ingen av partene i den konkrete saken har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige.

Norges Skiforbund motivasjon for inntreden i saken var om mulig å få løftet saken prinsipielt og prøve ut Friluftslovens anvendelse i avanserte langrennsanlegg, og i særlig grad kortere løyper anlagt med kunstsnø og ofte på dugnadsbasis. Høyesteretts dom er rettet mot situasjonen i Hovden Alpinsenter, og i dette konkrete tilfellet hevder HR at skiskolegrupper  ikke er til utilbørlig fortrengsel for eier eller andre. Dette kan ikke sidestilles med situasjonen for langrennsanlegg som i perioder har svært begrenset snødekt areal til disposisjon, og NSF anser derfor klubbenes dilemma/situasjon som uendret som følge av  dommen som nå foreligger. HR henviser  til at spørsmålet om å unnta kommersiell virksomhet fra allemannsretten ble behandlet av Stortinget i forbindelse med revisjon av Friluftsloven i 1996.  I denne behandlingen ble forslaget at allemannsretten er en «individuell rett som  ikke gir grunn til kommersiell organisering av ferdsel uten grunneiers tillatelse»,  avvist av flertallet. Spørsmålet om Friluftsloven gir rom for å regulere de tilfeller hvor det faktisk foreligger utilbørlig fortrengsel  for eier eller andre, står derfor ubesvart. NSF mener at  når slik fortrengsel forårsaket av kommersiell aktivitet foregår i spillemiddelfinansierte og dugnadsbaserte anlegg, viser det at lov om ferdsel og lov om finansiering ikke står i rimelig forhold til hverandre. I dommen presiseres det også at ut fra det foreliggende rettskildebilde er det klart at eier og bruker må respektere ferdsel som er kommersiell, når ferdselen ellers er i samsvar med loven.  På bakgrunn av dette må Norges Skiforbund gå i gang med en politisk prosess med mål om å se på Friluftsloven ut i fra dagens virkelighetsbilde.

Videre vil NSF også vurdere hvordan anleggene kan innføre adferdsregler for å unngå brukerkonflikter.

 

Tidligere artikkel på skikretsens hjemmeside om saken:

Den 14. og 15. januar behandlet Høyesterett tvist mellom Hovden Alpinsenter og en skiskole som ønsker å drive kommersiell virksomhet i alpinanlegget.

Sakens kjerne er hvorvidt skiskolen med hjemmel i allemannsretten kan kreve tilgang til anlegget på samme vilkår som forbrukere som løser vanlig heiskort, eller om Alpinsenteret kan sette andre vilkår for at skiskolen skal kunne bruke senteret til sin kommersielle virksomhet.

Lagmannsretten ga i sin dom skiskolen rett til å drive skiskole i Hovden Alpinsenter uten at alpinsenteret kunne sette ytterligere vilkår, med den begrunnelse at allemannsretten ga skiskolen rett til å bruke anlegget.

NSF valgte å støtte alpinsenteret når saken kom opp for Høyesterett. NSF ble tillatt å vinkle saken bredt for Høyesterett, slik at spørsmålet som nå er til behandling, er kommersiell bruk av tilrettelagte anlegg – ikke bare Hovden Alpinsenter.

I Buskerud følger vi denne saken nøye, fordi flere klubber rapporterer om lignende problemstillinger også i vårt fylke. Vi håper Høyesterett vil gi en klar og god avklaring på dette vanskelige temaet. Vi kommer tilbake med mer informasjon til klubbene så snart dommen foreligger. 

NIF-EPI01, 01