Hopp til innhold

Høstmøte/info. møte hopp

Høstmøte hopp ble arrangert på Evje 1. november

  

NOTAT FRA HØSTMØTE HOPP

AGDER OG ROGALAND SKIKRETS, HOPPKOMITEEN

FREDAG 1. NOV. KL. 18.00 I GLENN QVAM HÅKONSENS SELSKAPSLOKALE, EVJE.

PROGRAM.

  1. Velkommen med orientering om hoppkomiteen, arbeidsområder og prioriteringer, v/Georg Solfjeld.

Han takket Otra for praktisk tilrettelegging av høstmøtet, og til Glenn, som på kort varsel stilte sine egne selskapslokaler til disposisjon.  Lokalitetene var glimrende og kan trygt anbefales ved andre anledninger.

Hoppkomiteen består av: Georg Solfjeld - leder, -Oddvar Iveland, Dag Mikkelsen, Sigbjørn Normann, Tor A. Michalsen og Rolf Stea.

Georg redegjorde for hoppkomiteens målsettinger med årsplan og HK medlemmenes arbeidsområder.  Leder i hoppkomiteen er også styremedlem i Agder og Rogaland Skikrets.  Han har hittil deltatt på ett styremøte som var lagt til barmarksamlingen på Evjemoen lørdag 14. september.  Skihopperne var også invitert til barmarksamlingen, men undertegnede var den eneste som representerte hoppsporten denne helgen.  Samlingen hadde et fint opplegg med gode trenere. Hopperne ville sikkert også kunne hatt utbytte av samlingen, selv om hoppanlegget til Otra IL enda ikke er klart for hopping.

Det er en kjensgjerning at hoppsporten har skrumpet noe inn i vårt distrikt, rekrutteringen er den store utfordringen.  Dog jobbes det godt i noen klubber.  Særlig i Vest-Agder er det gode miljøer, bl.a. rundt de nye anleggene, Klappane og Sandripheia.  I Aust-Agder er Øyestad IF den desidert mest aktive klubben. Denne helårs hoppklubben har i år lagt Sør-Rennet på is, for å konsentrere seg optimalt om rekrutteringen.  Bringsverdbakken har vært på mange arrangementer og brukt i forb. med skolesamlinger og barneidrettskoler.  Vi ser fram til vinteren og har tro på at vi da ser masse aktivitet i bakkene. ”GLEDE OG MILJØ” er stikkord vi har tro på.

Den åpne facebooksiden ”småbakkehopperne” anbefales.  Georg håper det kan bli en side der alle, uformelt, kan komme med ideer, innspill og annonsering av treff, treninger og aktiviteter.

Skikretsen har nå fire hoppere på skigymnas.  Det er: Bendik Huløen, Markus Bukkholm, Sondre Vestøl Bråtane og Håvard Smeland.  Det er rekord for vår krets.  Vi ønsker alle hell og lykke, og gleder oss til å følge dem framover.

Drift av hoppkomiteen/Sørlandshopp før og nå.  Evaluering og planlegging v/Trygve Bringsverd.

Trygve, med 35 års erfaring som trener og tilrettelegger for hoppsporten på Agder, har opplevd svingninger i hoppmiljøet.  Det har vært mest oppturer, og han minnes gode prestasjoner og godt miljø og kameratskap i Sørlandshopp.  Heldigvis, har det vært lite skader i hoppbakkene.  Lange kjøreturer i inn-og utland, ofte med unge, uerfarne sjåfører, hadde også forløpt uten uhell.

Sportslige gode resultater, sammen med et NM på Vegårshei i 1994 som ble betegnet som ett av de beste, hadde Trygve mange gode minner å se tilbake på.  Trygve var fornøyd med at det igjen var blitt en hoppkomite og takket Goggen for at han hadde tatt på seg ledervervet.  Han sendte også en takk til Norges Skiforbund som en spesielt god samarbeidspartner gjennom alle år.

Men Trygve tenker også framover.  Han hadde klare meninger om hva som må til for å bringe hoppsporten i skikretsen tilbake til gamle høyder.  Han sendte følgende signaler til krets og klubber:

Man må være ærlig og nøktern, og det må være enighet om konklusjonene som trekkes. 

Det er viktig å holde seg oppdatert.  Han anbefalte alle å lese NSF`s hoppskrifter.

Det må lages planer for rekruttering. Det må jobbes mot skoler, barnehager og SFO.  Arrangere skidager.  Bringsverdbakken og rullebrettbakker må ut på messer og arrangementer.

Klubbene må samarbeide om treninger.

Bakkene må være ordentlig preparert.

Trygve mente også at sammenslåingen av skikretsen var uheldig.  Kretsen har blitt  uoversiktelig, og  reisene lange til arrangementer og møter.

Utfordringene for hoppsporten er konkurransen fra andre idretter.  Spesielt lagidretter.  Datamaskinen sluker tid, og bidrar ikke til fysisk aktivitet.  Videre er det en forutsetning at foreldrene følger opp.

Fjorårets leder av hoppkomiteen, Glenn Qvam Håkonsen, gav Trygve et gildt innrammet bilde fra Brattåsen med Trygve og alle hopperne.  Gaven var dessverre blitt liggende på Glenns kontor p.g.a. en missforståelse.  Gaven var gitt som en takk for den enorme innsatsen, iveren og pågangsmotet Trygve alltid har vist i forhold til skisporten

Årsplan for hoppkomiteen.  Hoppkomiteens medlemmer orienterer om sine ansvarsområder.

De tilstedeværende medlemmene i HK, informerte om planens arbeidsoppgaver.  (Årsplanen med arbeidsoppgaver og målsetting vedlegges)

Det ble gjort noen endringer på terminlisten.  Justert terminliste vedlegges.  P.g.a. forandringer som kan komme, er det viktig å sjekke alle data på informasjonen fra arrangørklubbene.

Åse Karin Wigemyr ga en kjapp innføring i hvordan man bruker sportsadmin.

Det ble også knyttet noen spørsmål til økonomi.  Budsjettet for 2014 balanserer med 85000.  Budsjettet vedlegges. 

Skikretsen har ingen kandidater som ønsker å være med i et Sørlandshopp, slik det tidligere har fungert. 

Under posten hjemmeside og PR, ble det kritisert at ikke reklame for sportsuken i Risør ble lagt inn på skikretsens hjemmeside.  Årsplanen må også offentliggjøres og legges inn på skikretsens hjemmeside.

Synspunkter fra hoppmiljøet.  (Kom med tilbakemeldinger om aktiviteter i klubbene.  Hva ble gjort sist vinter? Hvordan planlegges neste vinter? Hva slags planer har klubbene på m.h.t. anlegg?)

Det ble liten tid til en god debatt om dette viktige temaet.  Men det kom en del synspunkter og spørsmål under de andre punktene.  Dette refereres her:

Skikretsen vil ikke jobbe aktivt for å skaffe sponsorer.  Dette overlates til komiteene og klubbene. De siste årene har det vært vanskelig å skaffe sponsorer til skikretsen. Det nye sponsorprosjektet til NSF gjør det mulig for lokale sponsorer å bruke skiforbundets skipool logo.

Det var interesse for å få til en samling.  Samlingen bør være for alle aldersgrupper, og må da legges til et skianlegg med flere bakkestørrelser. Rolf Stea er kontaktmann for en samling som vi prøver å arrangere før jul, eller i mellomdagene.

Hoppmiljøene i skiklubbene skrumper inn.  Det er blitt vanskeligere å samle mannskaper til dugnader. Det må prioriteres å vedlikeholde små bakker i nærmiljøene.
Vedlikehold og trening i større bakker må baseres på samarbeid mellom klubbene.  Treningstider i aktuelle bakker bør legges på skikretsens hjemmeside, men også markedsføres på andre måter.  Trenere må være til stede på treningene.  Også i de minste bakkene.   Det har skjedd at bakker har ligget ferdig preparert, men uten at noen har vært og hoppet i bakkene.  Vi har muligens nok bakker, men for lite hoppere? Miljøskaping og hoppglede er viktige elementer for å skape et bredere miljø.  Miljøskaping med trivsel også for foreldrene er meget viktig.  Rekruttering av flere jenter er miljøskapende, og kan bidra til at både gutter og jenter fortsetter med hoppingen.

NÅ GLEDER VI OSS BARE TIL SNØFILLENE KOMMER DALENDE!

TAKK TIL ALLE  SOM DELTOK  FOR STORT ENGAGEMENT.

Georg (Goggen) Solfjeld

Ref.

NIF-EPI02, 02